Viewing all articles in Financial crisis - way out > Gigantic pyramid game

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt

Monday, 22 April 2013 19:50

White TV har regelbundet rapporterat om EU-advokaten Henning Wittes pilotmål mot SE-banken. Målet överklagades den 27 feb 2013 till Göta Hovrätt som tog upp det redan den 26 mars 2013, vilket är extremt snabbt för denna hovrätt. Redan det öppnar för misstanken att en utomstående makt har påverkat domstolen. Vad värre är så tycker Göta Hovrätt att Norrköpings tingsrätt inte har gjort något fel , trots att domstolen tog sig friheten att ändra i Sveriges grundlag genom att behandla den viktigaste regeln för bankväsendet, 9 Kap. 14 § andra satsen regeringsformen, som om den inte finns. Där kräver Sveriges grundlag att alla viktiga saker som har med pengar att göra skall regleras genom en lag, alltså Riksdagen. Det finns en lag som ger Riksbanken rätt att tillverka pengar, men det finns ingen lag som ger SEB eller andra privatbanker rätt att emittera pengar, vilket de ändå gör.

Eftersom SEB struntar i grundlagen och därför tillverkar olagliga pengar som förstör hela samhället med bl. a. inflation och massarbetslöshet, har bankrättsexperten Henning Witte startat detta pilotmål. Han får nästan dagligen frågor och kommentarer via dator eller telefon om detta viktiga mål. Men trots det anser Göta Hovrätt att målet inte är viktigt för allmänheten och  vägrar att ge s.k. prövningstillstånd, vilket betyder att den skandalösa domen från Norrköpings tingsrätt står fast, utan att den högre rätten prövar målet igen. Detta är ren rättsröta. Göta Hovrätt anser alltså att inflation och ständig arbetslöshet inte är viktiga frågor för samhället.

Källa

Den till Bryssel utflyttade göteborgaren Tryggve Karlsten, som har ett antal tvister i svenska domstolar med ett antal banker som motparter, berättade i en tidningsintervju i GP om hur SE-bankens chefsjurist tog honom åt sidan, när han stämde bankerna, och sa:

''Du skall veta att vi banker äger domstolarna och tidningarna här i landet. Vi skall krossa Dig som en liten lus''. (not 352)

Not 352. Artikel av Lars Gunnar Wolmesjö i Söndag Reportage, Göteborgs-Posten den 23 januari 2000 med rubriken: ''Mannen som sålde skinnet innan björnen var skjuten''.

rapporterar Bankrättsföreningen.

Vad värre är, så verkar Göta Hovrätt ha satt i det i system att gynna SE-banken. Det finns ett annat mål som är hårresande, där Göta Hovrätt inte skipade rättvisa utan dömde ensidigt till en banks fördel, igen Wallenbergarnas SEB. "Plötsligt sade SEB upp lånen till en av Karlskogas största fastighetsägare. Sedan satte de Mikael Sjövall i konkurs och tvångssålde fastigheterna där en tidigare anställd på banken fick köpa till underpris." granskar Veckans Affärer den 10 april 2013. Förmodligen för att roffa åt sig intressanta fastigheter sade SEB upp samtliga lån utan att de hade misskötts det minsta och utan att det fanns brist på betryggande säkerheter i de utställda panterna. Istället för att realisera dem genom tvångsförsäljning av fastigheterna sattes den mycket skötsamme låntagarens bolag och Mikael Sjövall själv i konkurs av Örebro tingsrätt, trots att ingen var på obestånd! Sjövall överklagade Örebro tingsrätts orättvisa beslut och Göta Hovrätt vägrade att ta upp målet. Den då åberopade Högsta domstolen (HD) slog domarna i Göta Hovrätt på fingrarna och tvingade dem att ta sig an målet. Då kom de med en förvriden och krystad dom som gav SEB "rätt". Ingen jurist som har läst domen blev övertygat om dennes riktighet. Vilken rättsröta igen! Mikael är utblottad enbart därför att SEB vill ha det så. Nu ligger målet hos HD igen och många av Sveriges jurister och journalister är upprörda, t.o.m. Rättsäkerhetsorganisationen (RO) som publicerade nedanstående film:

Missa inte Henning Wittes viktiga föreläsning i Stockholm i morgon: Full sysselsättning enbart genom bankreform

Se även på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

Pengarfilm som borde visas i alla skolor

Monday, 15 April 2013 15:21

Nedan en kort film, som på ett enkelt sätt påvisar felen i vårt penningsystem. I Sverige är centralbanken, Riksbanken, inte privatägd, men ändock skapas den absolut största mängden av våra digitala pengar i privatägda bankers datorer. Riksbankens andel av vår digitala valuta, som föds i RIX, är mycket mindre och de kontanter som emitteras av Riksbanken utgör mindre än 4,2 % av den totala mängden svenska kronor.

 

 

Källa Hela räntehavet stormar även I Sverige, där fler och fler får problem med sina lån

Filmen visar på ett tydligt sätt nödvändigheten av en penningreform, där emittering av pengar genom lån förbjuds. Dagens system för att tillverka pengar kan ses som spelet hela havet stormar, då konsekvensen blir att penningmängden för betalning av räntor saknas. Detta tvingar låntagarna till att ta nya krediter, vilket på så sätt håller igång världens största och mest destruktiva pyramidspel.

 

 

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters

Tuesday, 26 March 2013 21:21

Här publiceras nu överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom, som ensidigt gynnar banksters och stryker den mest centrala meningen för svenska bankväsendet ur grundlagen, 9 kapitel 14 § regeringsformen andra satsen. Detta öppnar för misstanken, att banksters inte bara har kontroll över pengarna, media och politiken utan även över domstolarna, vilket sätter demokratin fullständigt ur spel. Hur kan det annars förklaras att en seriös domstol åsidosätter sin neutralitetsplikt på ett så grovt sätt?

Källa

EU-advokaten Henning Wittes överklagande sågar Norrköpings tingsrätts dom på 10 punkter:

1. Norrköpings tingsrätt har behandlat andra satsen i 9 kap 14 § regeringsformen,

Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Lag (2010:1408)” som om den inte fanns och därmed egenmäktigt ändrat i Sveriges grundlag till fördel för SEB.

2. Norrköpings tingsrätt har gjort en för snäv tolkning av vad ett förbjudet pyramidspel är enligt lotterilagens 3 § 3 punkt ”och liknande spel”.

 

3. Norrköpings tingsrätt har inte tagit hänsyn eller ens nämnt i sina domskäl klaganden Henning Wittes enda bevisning: ett utlåtande från Riksbanken som konstaterar, att privata banker tillverkar pengar genom utlåning och därmed blåser upp penningmängden i Sverige.

 

4. Norrköpings tingsrätt ger en missvisande och felaktig definition av kredit: ”utfästelser om infriande av betalning i slutändan med Riksbankens legitima betalningsmedel”.

 

5. Norrköpings tingsrätt tar inte hänsyn till vad lagliga betalningsmedel är.

 

6. Norrköpings tingsrätt förnekar att SEB tillverkat pengar genom utlåning.

 

7. Norrköpings tingsrätt påstår felaktigt, att av Riksbanken tillverkade sedlar och mynt inte är pengar.

 

8. Tingsrätten vägrar att uttala sig om hur kreditgivning fungerar i Sverige, trots att just denna fråga är den mest centrala i hela målet och har försetts med bevisning i form av ett intyg från Riksbanken, som tingsrätten dock inte tagit hänsyn till. Klaganden Henning Witte anser sig i det här målet icke skyldig att återbetala ett kreditkortslån.

 

9. Norrköpings tingsrätt påstår felaktigt, att SEB måste kunna infria kreditkortslån med kontanter gentemot de butiker, där klaganden har handlat med sitt SEB-kreditkort.

 

10. Norrköpings tingsrätt har felaktigt inte klassat målet som FT, trots att SEB enbart kräver 21 083 kr, vilket är mindre än halva basbeloppet för 2012.

 

Allvarligast är åsidosättandet av andra satsen i 9 kap 14 § regeringsformen. Sverige kan vara glad, att denna regel finns i grundlagen. I Tyskland t.ex. saknas den. Då är pilotmål mot vårt kriminella banksystem mycket svårare att genomföra.

 

Att finanssystemet är ett gigantiskt pyramidspel upptäcker allt fler. Se filmen i det här inslaget om Cypernkrisen eller filmen längst ner.

Det ända problemet med den filmen är att den gör en skillnad mellan kredit och pengar ifråga om digitala siffror på ett digitalt bankkonto. I pilotmålet mot SEB kom banken med samma invändning. Vi tillverkar inga pengar utan ger enbart ett lån. Juridiskt sätt är ett lån ett avtal där man ger ett föremål (ofta mot betalning) till någon annan och har sedan rätt att få det tillbaka efter en viss avtalat tid. Föremålet kan vara allt möjligt, pengar, böcker, bilar eller något annat. Man kan dock inte ge ett lån i sig, utan något föremål som fyller ut låneavtalet. Ett lån där pengar lånas ut kallas för kredit. Frågan är alltså om banken lånar ut befintliga pengar, som någon annan redan har tillverkat, eller om de själva gör pengarna som sedan lånas ut, vilket är det vanliga och skandalösa, därför att det är olaglig.

Filmen nedan är mycket sevärd och lärorik! Och helt ny!

 

 

Cypernkrisen bevisar: med lån luras människor

Monday, 25 March 2013 00:00

Cypernkrisen avslöjar hur kriminellt vårt finanssystem är. Folk bedragas genom lån på tre olika nivåer i Cyperns bankskandal, som Ryssland med all rätt klassificerar som rån.

1. Man stänger bankerna och utestänger därmed folk från sin egendom, sina pengar. Men vänta litet, detta är en vilseledande bild. Pengarna du har på bankkontot ägs faktiskt inte av dig utan av banken! Du har enbart ett skuldrättsligt anspråk på banken att den skall utbetala dina pengar. Formellt har du lånat dina pengar till banken och du kräver tillbaka ditt lån från banken, när du vill ha en utbetalning. Detta är totalt fel! Som insättare borde du vara ägare till dina egna pengar på banken. Därför borde bankerna ha dina pengar på ett klientmedelskonto som är konkurssäker. Då skulle det inte finnas någon anledning att vara rädd för en sk. uttagsanstormning/bank run med följden, att bankerna, som nu på Cypern, hållits stängda i över en vecka.

Vid en uttagsanstormning framgår också tydligt, att banken inte har inne alla de pengar, de påstår att ha på kundernas konton. Enligt fractional reserve banking systemet behöver bankerna enbart ha en kapitaltäckning på mellan 0 och 8% inne. Annars hade de inte den fina hävstången att tillverka nya pengar med en liten reserv som bas, en reserv som för det mesta utgörs av kundernas pengar.

För att skapa en falsk trygghet och minska risken för en bank run, har alla stater en insättningsgaranti; inom EU på 100 000 EUR. Men det är sjukt att skattebetalarna skall hoppa in och undsätta bankerna, när de å andra sidan får behålla vinsterna/bonus på sina vidlyftiga affärer. Att bankvinsterna är privatiserade men förlusternas vältas över på samhället kallas för moral hazard och borde avskaffas omedelbart.

Inför därför 100% systemet, innebärande att bankerna skall ha ett kapitaltäckningskrav på 100%. Detta betyder att bankerna måste inneha de pengar som kunderna har satt in på sina konton. Dessutom skall dessa konton utformas så, att det är kunden och inte banken som har äganderätt till sina pengar på banken och att denna äganderätt står sig i bankens konkurs. Då skulle utpressningspotentialen på de som har mer än 100 000 EUR på sina konton på Cypern inte kunna sluta med totalförlust, ifall banken går i konkurs.

Det enda säkra sättet att investera och spara sina pengar idag är ägandet av fysiskt guld och silver, ädelmetaller. Allt annat innebär i dagens krissituation för stora risker.

Källa, hela havet stormar för Cypern och Euroland

2. Det andra lurendrejeriet med lån är att samtliga pengar tillverkas som lån. Detta medför att det aldrig tillverkas pengarna för räntorna, som knyts till varje lån. Detta sätter världens vidrigaste pyramidspel i gång, enligt spelet hela havet stormar. Det är alltid brist på en stol, brist på penningmängden för räntorna. De skapades aldrig. Därför betalas räntor från fel penningpost, nämligen den, som egentligen är till för att återbetala lånet, eftersom samtliga pengar föds som lån; och inga som ränta.

Detta tvingar folk att skuldsätta sig ånyo, för att komma åt räntepengar. Vi har alltså med den värsta sortens pyramidspel att göra, sådana som tvingar människor att delta. Om vi ändrar reglerna så att pengar tillverkas som motprestation för arbete (s.k. arbetspengar), utan krav på återbetalning eller ränta, då får vi paradisiska förhållanden i samhället. Vad väntar vi på?

3. Det tredje bedrägeriet består i påståendet, att lån från ECB och IMF skulle lösa krisen på Cypern eller i övriga Europa. Det är som att släcka en eld med en yllefilt. I början försvinner lågorna men sedan brinner elden desto starkare. Det är ju just alla lån som har vållat krisen. Då blir den per automatik värre, när nya lån ges; därför att detta ökar storleken på räntekrav ytterligare. Det var ju penningmängden för räntevolymen som fattades. Med nya lån blir denna räntebrist ännu större. Utvecklingen är exponentiell. Den kortfristiga lösningen ligger i att avskriva skulder (hair cut) och den långfristiga att reformera bankväsendet enligt reglerna i den Vita Skolan i Nationalekonomi.

 

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna

Sunday, 24 February 2013 18:20

Norrköpings tingsrätt kom med sin dom, T 2379-12, SEB ./. Henning Witte, när Henning satt fast i Tyskland med en trasig bil. (Målets historia klick här). Domen är skickligt skriven och det är svårt för en lekman att upptäcka, att Norrköpings tingsrätt har tagit sig makten att stryka andra satsen i den för bankväsendet viktigaste regeln, regeringsformens, 9 Kapitel, Finansmakten, 14 § under rubriken Riksbanken:

14 § Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Lag (2010:1408).

EU-advokaten Henning Witte har i sin argumentation mot Wallenbergarnas SEB stött sig på den andra satsen i 9:14 regeringsformen, Sveriges författning: Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.

Detta är hans tyngsta juridiska argument i sitt pilotmål mot de svenska bankparasiterna. Norrköpings tingsrätt med sina eniga domare lagmannen Hanserik Romeling, Girion Blomdahl och Ida Olsson har valt att helt nonchalera denna viktiga bestämmelse i en av Sveriges fyra grundlagar, regeringsformen.

Den andra satsen i 9:14 regeringsformen betyder, att allt som har med penning- och betalningsväsendet i Sverige att göra, måste regleras genom lag. Eftersom privata banker som SEB skapar pengar genom utlåning så måste detta regleras genom en lag. En sådan lag finns dock inte i Sverige eller EU. Att tillverka pengar är den viktigaste delen av penningväsendet. Tänk, om vi alla kunde det!

Under den muntliga förberedelsen till det här målet frågade Henning Witte SEB:s ombud, om hon kunde nämna en lag, enligt vilken SEB har rätt att göra pengar. Hon kunde inte nämna en sådan lag. Då detta var centralt i målet, bad Henning Witte, att protokollföraren tar upp hennes konstaterande i  protokollet .

Källa

Norrköpings tingsrätt förtiger dock detta centrala och i protokollet iförda erkännande från SEB, för att dra läsarens uppmärksamhet ifrån denna för bankerna negativa punkt.

Norrköpings tingsrätt citerar inte heller texten i 9:14 regeringsformen utan nämner enbart siffrorna 9 kap 14 §, så att det är svårare för en utomstående att sätta sig in i fallet.

I sina domskäl T 2379-12 skriver Norrköpings tingsrätt på  sidan 15 : "Olagliga pengar ? Av 9 kap.14 § regeringsformen framgår att endast Riksbanken får ge ut sedlar och mynt. Redan av ordalydelsen framgår att bestämmelsen endast avser sedlar och mynt, det vill säga vissa fysiska bärare av monetärt värd, och inte pengar eller ett monetärt värde som sådant. ...

Sammantaget saknar den lagstiftning som avser Riksbankens sedel och myntmonopol helt stöd för Henning Wittes uppfattning att Riksbanken har något monopol även för skapandet eller användandet av monetärt värde som sådant.

Även om således kreditgivning skulle fungera på det sätt som Henning Witte påstått (något som tingsrätten i sig inte uttalar sig om) så har inte SEB, genom att betala Henning Wittes konsumtion, tillverkat sedlar eller mynt. SEB har alltså inte genomfört något otillåtet. SEB har istället överfört ett värde som banken måste kunna infria, i slutändan genom att över disk kunna utlämna av Riksbanken utställda sedlar och mynt, till den som tillhandahållit Henning Witte varor och tjänster. Att krediter - det vill säga utfästelser om infriande av betalning i slutändan med Riksbankens legitima betalningsmedel - är accepterat i den svenska rättsordningen framgår vidare om inte annat av den sedan länge tillämpliga 9 kap. handelsbalken och lagen (1936:83) om skuldebrev.

Henning Witte kan alltså inte på denna grund undandra sig betalning av den skuld som han har ådragit sig gentemot SEB genom användandet av kortet." ( slutet på sidan 16 i domen )

Henning Witte har aldrig påstått att SEB skulle ha tillverkat sedlar eller mynt genom att tillhandahålla ett kreditkort. Han har inte heller krävt av SEB att de i slutändan skall betala butikerna, där han har handlat, med kontanter. Detta är inte brukligt vid användandet av kreditkort. Där hanteras enbart digitala pengar. Norrköpings tingsrätt påstår alltså att 9:14 regeringsformen enbart reglerar sedlar och mynt, d.v.s. kontanter. Detta är helt felaktigt.

1. Riksbanken har också rätten att ge ut digitala pengar genom utlåning i sitt RIX system, som regleras av Riksbankslagen.

2. Texten i 9:14 andra satsen regeringsformen reglerar: Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Till och med ett barn kan begripa att detta menar något annat än utgivningen av sedlar och mynt. När man söker orden penning- och betalningsväsendet på Riksbankens hemsida så kommer 177 träffar som berör mestadels annat än sedlar och mynt. När man googlar begreppet kommer t.ex.

Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Ekonimistyrningsverket stödjer sig på 9:14 regeringsformen.

"Riksbankslagen säger också att Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Enkelt uttryckt handlar det om att på olika sätt arbeta för att det finansiella systemet är stabilt och fungerar väl." skriver Riksbanken på sin hemsida. Det finansiella systemet är mycket mer än enbart kontanter, det är hela bankväsendet, Postgiro, Bankgiro, Finansinspektionen mm. Sedlar och mynt utgör idag enbart ca. 4,2 procent av penningmängden i Sverige. Resten är digitala pengar som till största delen tillverkats av privata banker genom utlåning. De elektroniska pengars hantering är en del av penning- och betalningsväsendet.

Det är alltså helt absurt av Norrköpings tingsrätt att påstå, att 9:14 RF regeln "Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag" enbart syftar till sedlar och mynt. Tingsrättens påstående är alltså likvärdigt med att helt stryka denna mening i grundlagen. I en rättsstat har enbart parlamentet/Riksdagen rätt att ändra i grundlagen. Så här skriver Riksdagen på sin hemsida:

Sverige har fyra grundlagar; regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom finns riksdagsordningen – ett mellanting mellan grundlag och lag.

Svåra att ändra

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke, och konsekvenserna måste vara särskilt väl genomtänkta. Tanken med detta är att demokratin ska skyddas.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter."

Norrköpings tingsrätts dom T 2379-12 SEB ./. Henning Witte  klicka här

Se även White TV:s: Norrköpings tingsrätt saboterar Henning Wittes föreläsning "Avkriminalisera Finanssystemet", Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB,

Bli förbannad över domstolar och banker i Sverige även i samband med dessa inslag på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!

Skriv på uppropet, att HD skall pröva målet här!