Viewing all articles in Financial crisis - way out > Gigantic pyramid game

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel

Sunday, 19 May 2013 19:20

White TV har ingående rapporterat om det s.k. bankparasitmålet som EU-advokaten Henning Witte för mot Wallenbergarnas flaggskepp SE-banken. Målet förlorades, då Norrköpings tingsrätt tog sig friheten, att skriva om grundlagen, närmare bestämt att stryka andra satsen i 9 Kap.14 § regeringsformen, som är den mest centrala regleringen i den svenska författningen för privata banker.

Göta hovrätt gynnade SEB, som vanligt, genom att vägra prövningstillstånd. Så nu ligger målet i HD och risken är stor, att Wallenbergarnas långa arm även sträcker sig dit. Därför har Kristoffer Hell startat en namninsamling med syftet att påpeka för HD, att det finns ett stort intresse från allmänhetens sida att Sveriges Högsta domstol prövar detta pilotmål.

Henning Witte har nu även anmäld de tre domarna, med lagmannen Hanserik Romeling i spetsen, som författade den skandalösa domen, till JK. Brottsmisstanken: grovt tjänstefel. Anmälan kan laddas ner här eller läsas nedan:

Stockholm 2013-05-10

 

Justitiekanslern

Box 2308

103 17 Stockholm

Lagmannen i Norrköpings tingsrätt och ytterligare två domare misstänkta för grovt tjänstefel

 

 

Anmälan riktar sig mot lagmannen Hanserik Romeling, rådmannen Girion Blomdahl och Ida Olsson från Norrköpings tingsrätt. De var eniga i domen SEB ./. Henning Witte T 2379-12, meddelad i Norrköping 2013-02-07.

 

Tvisten gällde den viktiga principfrågan om samhället skall acceptera, att privata banker i smyg tagit sig friheten att tillverka pengar när de ger lån, utan att ha stöd för det i lagen. Denna okända och okontrollerade penningproduktion leder till inflation, massarbetslöshet, bubblor och smygexproprieringar på många nivåer i det svenska samhället.

 

Undertecknad, Henning Witte, är EU-advokat, specialiserad på bankjuridik sedan 25 år. Han har vägrat att återbetala ett kreditkortslån från SEB med argumentet, att SEB har emitterat olagliga pengar genom långivning.

 

Som stöd har Henning Witte åberopat dels ett intyg från Riksbanken som bekräftar att banker tillverkar digitala pengar jämte Riksbanken och dels den för bankväsendet mest centrala regeln i svensk grundlag: 9 kap. 14 § regeringsformen. Den består enbart av två satser:

 

Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Under rättegången blev ombudet för SEB tillfrågat av Henning Witte, om hon kunde nämna en lag som enligt andra satsen 9:14 regeringsformen gav SEB rätt att tillverka pengar. Hon kunde inte nämna en sådan lag av det enkla skälet, att en sådan lag inte existerar.

Den juridiska matematiken är således enkel. Grundlagen kräver att bestämmelser om penningväsendet meddelas genom lag. Den viktigaste biten i penningväsendet är själva tillverkningen av pengar. Det finns enbart en lag som ger Riksbanken och ingen annan tillstånd att göra så, nämligen att tillverka sedlar och mynt (kontanter), vilka är ca. 4,2 % av alla svenska kronor som är i omlopp, samt digitala pengar.

Det finns dock ingen lag som bemyndigar privata banker som SEB att tillverka pengar. Ändå gör dem det och Riksbanken intygar också att så är fallet. De tillverkar dock enbart digitala pengar och inte kontanter.

Man behöver alltså inte ha läst juridik för att förstå att det saknas lagstöd för privata bankers emitterande av digitala pengar.

Henning Wittes trumfkort i målet mot SEB är därför den andra satsen i 9:14 regeringsformen: ” Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Denna regel har uttryckligen och tydligt åberopats i målet, senast på sidan 4 längst upp i inlagan 2012-11-20. Ändå skriver de tre anmälda domare en dom som helt förtiger denna för bankerna så centrala regel i svensk grundlag. De vilseleder läsaren av domen som om det enbart fanns den första satsen i 9:14 regeringsformen, som reglerar sedlar och mynt. De utgår i sina domskäl enbart från denna regel och avvisar målet med argumentet: ”Sammantaget saknar den lagstiftning som avser Riksbankens sedel- och myntmonopol helt stöd för Henning Wittes uppfattning att Riksbanken har något monopol även för skapandet eller användandet av monetärt värde som sådant.

Detta stämmer i och för sig, men det lömska i domarnas vilseledande av allmänheten är att Henning Witte aldrig har åberopat denna regel för att vinna målet. Han har åberopat den andra regeln, den andra satsen i 9:14 regeringsformen: Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Norrköpingstingsrätt går över huvud taget inte in på denna regel. Domarna med lagmannen i spetsen nonchalerar helt enkelt den svenska grundlagen; eller skriver om den genom att stryka den andra satsen i 9:14 regeringsformen helt. Bevisningen från Riksbanken tas inte heller hänsyn till.

 

Då domen i övrigt är mycket skickligt skriven och det syns tydligt att domarna har tagit sig tid för att argumentera och författa domen, finns enbart en slutsats: de har med fullt uppsåt tagit bort andra satsen i 9:14 regeringsformen ur avvägningen i domen. De har aldrig skrivit in grundlagstexten i sakframställan heller, utan enbart rent allmänt hänvisat till 9:14 regeringsformen i sin dom, så att en okunnig läsare av domen, som inte känner till att regeln består av två olika satser, inte kan förstå Henning Wittes argumentation i målet.

 

Med sådant fusk i domen är det lätt att förstå att Henning Witte förlorade målet mot SEB. Men en domare får inte missbruka sin makt och nonchalera eller ändra i den svenska grundlagen för att gynna en bank gentemot en konsument och dessutom vilseleda allmänheten i en sådan för hela samhället central fråga.

 

Detta är det mest förkastliga sättet en domare kan uppföra sig på och därför skall dessa tre domare dömas för grovt tjänstefel. Domen är inte enbart grovt orättvist gentemot Henning Witte utan vållar stor skada för hela samhället, då privatbankernas okontrollerade emittering av pengar i smyg vållar inflation, massarbetslöshet, fastighets- och aktiebubblor och en ständig omfördelning från befolkningen till en liten klick superrika bankirer.

 

Henning Witte EU-advokat

 

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen

Thursday, 25 April 2013 17:36

Pilotmålet som EU-advokaten Henning Witte driver mot Wallenbergarnas SEB skall utmana det privata bankväsendet i Sverige. Enbart genom en bankreform kan landet få vettiga ekonomiska villkor. Norrköpings tingsrätt och Göta hovrätt har orättvist ställt sig på SEB:s sida. Nu står hoppet till Högsta domstolen:

"
PRÖVNINGSTILLSTÅND Yrkas

Detta mål är ett av de i särklass viktigaste tvistemål som någonsin förts i Sverige, viktigare än Neurosedyninmålet på 1960-talet. Aldrig tidigare har det privata banksystemet utmanats juridiskt på deras ömmaste punkt: att bankerna tillverkar pengar själva och dessutom utan stöd i lagen. De flesta tror att det är enbart Riksbanken som gör pengar och att de privata bankerna lånar ut pengar de redan har, antingen genom inlåning eller att de själva lånat pengar hos Riksbanken eller annan.

De privata bankernas i smyg tagna privilegium att själva kunna producera pengar (det är därför en oktroj är så dyr), medför stora skador för samhället. Inte bara att det möjliggör en smygexpropriering på sju olika nivåer, det orsakar massarbetslöshet, inflation, höga skatter statsskulder, onödigt dyra produkter och mycket mer.

Om enbart Riksbanken hade möjlighet att tillverka pengar, skulle alla dessa samhällsproblem inte finnas, då det enbart skulle finnas lagliga betalningsmedel i omlopp.

Att en domstol fastslår, att de digitala pengar som privatbankerna tillverkar, är olagliga betalningsmedel, och därför inte återbetalningsbara, är av central vikt för det svenska samhället som helhet och kan vara startpunkten för en penningreform som inför stabila och ärliga förhållanden i Sverige.

Det är av synnerligen stor vikt för ledningen av rättstillämpningen att detta mål prövas av Högsta domstolen, därför att privatbankernas olagliga sätt att emittera pengar jämte Riksbanken skadar och skakar hela samhället i sina grundvalar.

Dessutom beror Norrköpings tingsrätts dom på ett grovt misstag, då tingsrätten behandlar den för bankerna mest centrala regeln i grundlagen som om den inte finns. En tingsrätt får inte ta sig friheten att ändra svensk grundlag!

I ett av de mest centrala tvistemål som någonsin förts i Sverige får Göta hovrätt inte vägra prövningstillstånd. Målet har redan rönt stor uppmärksamhet på Internet." skriver Henning Witte i sitt överklagande till Högsta domstolen.

Skriv på uppropet, att HD skall pröva målet här!

Dennis Kucinich makes a speech on the House of Representatives floor on New Year’s Day 2013 calling for monetary reform with HR 2990;

samma gäller för Sverige:

Se även på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt

Monday, 22 April 2013 19:50

White TV har regelbundet rapporterat om EU-advokaten Henning Wittes pilotmål mot SE-banken. Målet överklagades den 27 feb 2013 till Göta Hovrätt som tog upp det redan den 26 mars 2013, vilket är extremt snabbt för denna hovrätt. Redan det öppnar för misstanken att en utomstående makt har påverkat domstolen. Vad värre är så tycker Göta Hovrätt att Norrköpings tingsrätt inte har gjort något fel , trots att domstolen tog sig friheten att ändra i Sveriges grundlag genom att behandla den viktigaste regeln för bankväsendet, 9 Kap. 14 § andra satsen regeringsformen, som om den inte finns. Där kräver Sveriges grundlag att alla viktiga saker som har med pengar att göra skall regleras genom en lag, alltså Riksdagen. Det finns en lag som ger Riksbanken rätt att tillverka pengar, men det finns ingen lag som ger SEB eller andra privatbanker rätt att emittera pengar, vilket de ändå gör.

Eftersom SEB struntar i grundlagen och därför tillverkar olagliga pengar som förstör hela samhället med bl. a. inflation och massarbetslöshet, har bankrättsexperten Henning Witte startat detta pilotmål. Han får nästan dagligen frågor och kommentarer via dator eller telefon om detta viktiga mål. Men trots det anser Göta Hovrätt att målet inte är viktigt för allmänheten och  vägrar att ge s.k. prövningstillstånd, vilket betyder att den skandalösa domen från Norrköpings tingsrätt står fast, utan att den högre rätten prövar målet igen. Detta är ren rättsröta. Göta Hovrätt anser alltså att inflation och ständig arbetslöshet inte är viktiga frågor för samhället.

Källa

Den till Bryssel utflyttade göteborgaren Tryggve Karlsten, som har ett antal tvister i svenska domstolar med ett antal banker som motparter, berättade i en tidningsintervju i GP om hur SE-bankens chefsjurist tog honom åt sidan, när han stämde bankerna, och sa:

''Du skall veta att vi banker äger domstolarna och tidningarna här i landet. Vi skall krossa Dig som en liten lus''. (not 352)

Not 352. Artikel av Lars Gunnar Wolmesjö i Söndag Reportage, Göteborgs-Posten den 23 januari 2000 med rubriken: ''Mannen som sålde skinnet innan björnen var skjuten''.

rapporterar Bankrättsföreningen.

Vad värre är, så verkar Göta Hovrätt ha satt i det i system att gynna SE-banken. Det finns ett annat mål som är hårresande, där Göta Hovrätt inte skipade rättvisa utan dömde ensidigt till en banks fördel, igen Wallenbergarnas SEB. "Plötsligt sade SEB upp lånen till en av Karlskogas största fastighetsägare. Sedan satte de Mikael Sjövall i konkurs och tvångssålde fastigheterna där en tidigare anställd på banken fick köpa till underpris." granskar Veckans Affärer den 10 april 2013. Förmodligen för att roffa åt sig intressanta fastigheter sade SEB upp samtliga lån utan att de hade misskötts det minsta och utan att det fanns brist på betryggande säkerheter i de utställda panterna. Istället för att realisera dem genom tvångsförsäljning av fastigheterna sattes den mycket skötsamme låntagarens bolag och Mikael Sjövall själv i konkurs av Örebro tingsrätt, trots att ingen var på obestånd! Sjövall överklagade Örebro tingsrätts orättvisa beslut och Göta Hovrätt vägrade att ta upp målet. Den då åberopade Högsta domstolen (HD) slog domarna i Göta Hovrätt på fingrarna och tvingade dem att ta sig an målet. Då kom de med en förvriden och krystad dom som gav SEB "rätt". Ingen jurist som har läst domen blev övertygat om dennes riktighet. Vilken rättsröta igen! Mikael är utblottad enbart därför att SEB vill ha det så. Nu ligger målet hos HD igen och många av Sveriges jurister och journalister är upprörda, t.o.m. Rättsäkerhetsorganisationen (RO) som publicerade nedanstående film:

Missa inte Henning Wittes viktiga föreläsning i Stockholm i morgon: Full sysselsättning enbart genom bankreform

Se även på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

Pengarfilm som borde visas i alla skolor

Monday, 15 April 2013 15:21

Nedan en kort film, som på ett enkelt sätt påvisar felen i vårt penningsystem. I Sverige är centralbanken, Riksbanken, inte privatägd, men ändock skapas den absolut största mängden av våra digitala pengar i privatägda bankers datorer. Riksbankens andel av vår digitala valuta, som föds i RIX, är mycket mindre och de kontanter som emitteras av Riksbanken utgör mindre än 4,2 % av den totala mängden svenska kronor.

 

 

Källa Hela räntehavet stormar även I Sverige, där fler och fler får problem med sina lån

Filmen visar på ett tydligt sätt nödvändigheten av en penningreform, där emittering av pengar genom lån förbjuds. Dagens system för att tillverka pengar kan ses som spelet hela havet stormar, då konsekvensen blir att penningmängden för betalning av räntor saknas. Detta tvingar låntagarna till att ta nya krediter, vilket på så sätt håller igång världens största och mest destruktiva pyramidspel.

 

 

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters

Tuesday, 26 March 2013 21:21

Här publiceras nu överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom, som ensidigt gynnar banksters och stryker den mest centrala meningen för svenska bankväsendet ur grundlagen, 9 kapitel 14 § regeringsformen andra satsen. Detta öppnar för misstanken, att banksters inte bara har kontroll över pengarna, media och politiken utan även över domstolarna, vilket sätter demokratin fullständigt ur spel. Hur kan det annars förklaras att en seriös domstol åsidosätter sin neutralitetsplikt på ett så grovt sätt?

Källa

EU-advokaten Henning Wittes överklagande sågar Norrköpings tingsrätts dom på 10 punkter:

1. Norrköpings tingsrätt har behandlat andra satsen i 9 kap 14 § regeringsformen,

Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Lag (2010:1408)” som om den inte fanns och därmed egenmäktigt ändrat i Sveriges grundlag till fördel för SEB.

2. Norrköpings tingsrätt har gjort en för snäv tolkning av vad ett förbjudet pyramidspel är enligt lotterilagens 3 § 3 punkt ”och liknande spel”.

 

3. Norrköpings tingsrätt har inte tagit hänsyn eller ens nämnt i sina domskäl klaganden Henning Wittes enda bevisning: ett utlåtande från Riksbanken som konstaterar, att privata banker tillverkar pengar genom utlåning och därmed blåser upp penningmängden i Sverige.

 

4. Norrköpings tingsrätt ger en missvisande och felaktig definition av kredit: ”utfästelser om infriande av betalning i slutändan med Riksbankens legitima betalningsmedel”.

 

5. Norrköpings tingsrätt tar inte hänsyn till vad lagliga betalningsmedel är.

 

6. Norrköpings tingsrätt förnekar att SEB tillverkat pengar genom utlåning.

 

7. Norrköpings tingsrätt påstår felaktigt, att av Riksbanken tillverkade sedlar och mynt inte är pengar.

 

8. Tingsrätten vägrar att uttala sig om hur kreditgivning fungerar i Sverige, trots att just denna fråga är den mest centrala i hela målet och har försetts med bevisning i form av ett intyg från Riksbanken, som tingsrätten dock inte tagit hänsyn till. Klaganden Henning Witte anser sig i det här målet icke skyldig att återbetala ett kreditkortslån.

 

9. Norrköpings tingsrätt påstår felaktigt, att SEB måste kunna infria kreditkortslån med kontanter gentemot de butiker, där klaganden har handlat med sitt SEB-kreditkort.

 

10. Norrköpings tingsrätt har felaktigt inte klassat målet som FT, trots att SEB enbart kräver 21 083 kr, vilket är mindre än halva basbeloppet för 2012.

 

Allvarligast är åsidosättandet av andra satsen i 9 kap 14 § regeringsformen. Sverige kan vara glad, att denna regel finns i grundlagen. I Tyskland t.ex. saknas den. Då är pilotmål mot vårt kriminella banksystem mycket svårare att genomföra.

 

Att finanssystemet är ett gigantiskt pyramidspel upptäcker allt fler. Se filmen i det här inslaget om Cypernkrisen eller filmen längst ner.

Det ända problemet med den filmen är att den gör en skillnad mellan kredit och pengar ifråga om digitala siffror på ett digitalt bankkonto. I pilotmålet mot SEB kom banken med samma invändning. Vi tillverkar inga pengar utan ger enbart ett lån. Juridiskt sätt är ett lån ett avtal där man ger ett föremål (ofta mot betalning) till någon annan och har sedan rätt att få det tillbaka efter en viss avtalat tid. Föremålet kan vara allt möjligt, pengar, böcker, bilar eller något annat. Man kan dock inte ge ett lån i sig, utan något föremål som fyller ut låneavtalet. Ett lån där pengar lånas ut kallas för kredit. Frågan är alltså om banken lånar ut befintliga pengar, som någon annan redan har tillverkat, eller om de själva gör pengarna som sedan lånas ut, vilket är det vanliga och skandalösa, därför att det är olaglig.

Filmen nedan är mycket sevärd och lärorik! Och helt ny!