Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart

Sunday, 23 June 2013 17:00

EU-advokat Henning Witte hade anmält lagmannen från Norrköpings tingsrätt, Henserik Romeling, rådmannen Girion Blomdahl och Ida Olsson för grovt tjänstefel till Justitiekanslern, JK. De har skrivit en  dom till fördel för SE-banken genom att behandla den mest centrala bankregleringen i svensk grundlag som om den inte funnits, andra satsen i 9 Kap. 14 § regeringsformen. I praktiken betyder det att Norrköpings tingsrätt tog sig friheten, att ändra Sveriges författning. Denna regel hade åberopats av Henning Witte för att slippa återbetalning av ett kreditkortslån från SEB.

Regeln kräver en lag för allt som har med penningväsendet att göra. Eftersom en privatbank tillverkar digitala pengar genom att bevilja en kredit, behöver banken en lag, som legitimerar penningproduktionen. Själva emitteringen av pengar är det mest väsentliga i penningväsendet och det kan därför inte råda någon tvivel, att det krävs en lag som legitimerar privata banker att producera pengar när de beviljar lån. Det finns enbart lagar som berättigar Riksbanken att göra pengar. SEB:s ombud blev frågat under rättegången om hon kunde nämna en lag som legitimerar SEB att göra pengar. Hon kunde inte nämna en sådan lag!

Avsaknaden av lag samt en skrivelse från Riksbanken visade tydligt, att SE-banken hade lånat ut olagliga pengar till Henning Witte. Därför borde Norrköpings tingsrätt ha dömt till Henning Wittes fördel. Men tingsrätten nonchalerade inte enbart grundlagen utan även den ingivna bevisningen från Riksbanken i en mycket lömskt skriven dom. En utomstående, som inte följd rättegången, måste få intrycket, att Henning Witte kunde vara en rättshaverist, om man enbart läser domen. De viktigaste pusselbitarna fattas nämligen i domen.

Målet är av central betydelse för hela det svenska samhället, då privatbankernas trots mot grundlagen kastar hela samhället i inflation, fattigdom, ekonomiska kriser, höga skatter, statsskuld och massarbetslöshet, se närmare Henning Wittes bok om Den Vita Skolan i Nationalekonomi, som alla kan ladda ner gratis  här.

Källa; Justitiekanslern JK

Men JK prövade inte ens fallet, som om det vore en oviktig småsak.

JK:s avslag är föga överraskande. Så här står det på JK:s hemsida: "JK:s huvuduppgifter är

• att ha tillsyn över myndigheter och domstolar
• att företräda staten i tvister i domstol
• att reglera skadeståndsanspråk mot staten
• att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål
• att vara regeringens juridiska rådgivare
"

JK får alltså företräda staten i tvister i domstol och samtidigt reglera skadeståndsanspråk mot staten! Det är uppenbart för varje lekman att JK sitter på två stolar samtidigt. Varje advokat som skulle ha i sina villkor att han tar sig rätten att företräda en klient men samtidigt också åta sig uppdrag från andra mot samma klient skulle åka ut ur Advokatsamfundet kvickare än fort. JK är per definition jävig och många har påpekat detta, t.ex. bankrättsföreningen, men inget händer, då JK är en perfekt grindvakt för etablissemanget.

Den största brottslingen i det svenska samhället är den svenska staten och JK är en av dess många beskyddare.

Därför skall JK avskaffas omedelbart. Uppsikten över staten skall utföras av förvaltningsdomstolarna, vars kapacitet måste minst tredubblas (JK har också alldeles för litet personal för sina gigantiska uppgifter). För mål mot brottsliga poliser, åklagare och domare skall en specialdomstol skapas, där andra jurister (t.ex. brottmålsadvokater) än de nyss nämnda dömer tillsammans med utvalda journalister som nämndemän. Sverige skall dessutom införa en författningsdomstol, FD, som i USA och Tyskland, som skall ha sista ordet, när det är fråga om statens brott.

Att JK är lika med rättsröta har numera även Gammelmedia förstått. Kolla på SVT Play Uppdrag Gransknings inslag om JK:s agerande i Thomas Quick härvan:

http://www.svtplay.se/uppdrag-granskning

Skriv gärna på uppropet, att Högsta domstolen skall granska pilotmålet mot SEB.

 

You must be logged in to comment.