Demokratisering av Sveriges domstolsväsende

Friday, 05 October 2012 21:00

Då en viss diskussion av förbättringar av det ruttna rättssystemet tycks ha börjat i blygsam form, vill jag, Henning Witte, gräva upp ett föredrag som jag höll för 5 år sedan inför den Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:

Vackra och anrika Svea Hovrätt från 1614 i det Wrangelska palatset; det vore önskvärt om insidan kunde reformeras till en lika vacker nivå som utsidan

 

"God afton. Först vill jag tacka NKMR:s styrelse för inbjudan att hålla ett föredrag på detta symposium.  

En liten presentation:

Min personliga bakgrund: Jag har läst juridik både i Tyskland (München / Bonn) och i Sverige (Uppsala) vilket medfört att jag som tysk advokat (affärsjuridik mellan Tyskland och Sverige) är registrerad i Sverige som EU-advokat sedan 1990. Jag är en av de få internationellt verksamma jurister som processar både i Tyskland och i Sverige vilket har gett mig unika möjligheter att jämföra Tysklands och Sveriges rättssystem.

I början av 1995 erhöll jag uppdrag av den största anhörigföreningen efter Estonia katastrofen att hjälpa dem med skadeståndsanspråk p g a produktansvar gentemot tyska Meyer-varvet som byggde färjan. Detta ledde till en gigantisk stämningsansökan vid tingsrätten i Nanterre utanför Paris för att kräva ett ansvar för förlisningen även av det franska klassningssällskapet Bureau Veritas och det svenska Sjöfartsverket. Processen har efter elva år fortfarande inte kommit igång efter politiska och andra påtryckningar på de franska domstolarna och advokaten.

Inledning: Tiden räcker inte för att komma med förslag för hela rättsväsendet: polis, åklagarväsendet och domstolarna. Den myndighet som har störst behov av reformering är åklagarväsendet. Jag har upplevt skrämmande saker där som helt enkelt är kriminella. Även polisväsendet fungerar inte som det skall. I motsats till Leif GW Perssons vilseledande romaner ligger det största felet inte hos den vanliga poliskvinnan eller mannen - utan i toppen. Idag finns enbart tid för reformförslag i domstolsväsendet. För mig finns tre yrkeskategorier som är viktigast i ett samhälle: politiker, journalister och domare. Domare är allra viktigast. Blir det motstridiga intressen behövs några kloka människor som skall ha det sista ordet: domarna. Ju bättre de är desto bättre blir samhället.

A. Mina negativa erfarenheter med det svenska domstolsväsendet

1) Första intrycket: de skriftliga domarna har extremt dåliga domskäl. De är mest ett känslomässigt tyckande utan att exakt gå in på juridiken. Trots att domskälen är viktigast är de ofta kortast i hela domen. De saknar ofta logisk struktur.

2) Domarna är dåligt utbildade. Min professor i Uppsala, Alvar Nelson sa: sossarna vill hålla juristerna dumma, då de flesta är konservativa, borgerliga, då är de mindre farliga, tandlösa…

Jag processar hellre i Tyskland än i Sverige eftersom domarna är mycket mera kvalificerade i Tyskland. Det är en stor skillnad.

3) Estonia:

a) Rättschefen i Kommunikationsdepartementet Anders Iacobaeus hotar offentligt med att den Svenska regeringen skall påverka Estonia-domstolen i Paris med diplomatiska medel så att en ny dykundersökning och upptagande av bevis inte skulle utföras. Det lyckades: en åklagare dök upp på domarbänken i Frankrike och domaren bröt eklatant (flagrant) mot den franska lagen genom att vägra att ge oss bevissäkringsförfarandet med en ny dykning. Anders Iacobaeus blev efter mina klagomål mot honom till svenska riksdagsledamöter av med jobbet inom regeringen och istället lagman, d v s chef för en stor tingsrätt (Linköping)

b) Olof Forsberg var chef för den svenska Haverikommissionen i JAIC (den internationella Estoniakommissionen) som tvingades avgå från sin post efter att Ekot avslöjade att han hade ljugit i Estoniautredningen. Jag hade polisanmält honom innan för skyddande av brottsling för hans systematiska mörkläggning av de verkliga orsakerna av Estonias förlisning. Naturligtvis lade åklagaren ner det hela trots klockrena bevis. Mycket kort efter att Ines Uusman sparkade Forsberg blev han som tack hovrättsråd i Svea Hovrätt, en av de mest ansedda domarposter man kan få i Sverige… Mot denna domare finns massor med hållhakar som gör att han inte längre är oberoende.

c) Regeringen Persson gav hösten 2004 Svea Hovrätts president Johan Hirschfeldt i uppdrag att utreda huruvida Estonia hade smugglat vapen/militärt gods ombord. Han gjorde en ytlig utredning som inte kunde inge förtroende för Estoniaexperterna. Naturligtvis kom han fram till att det inte fanns något förbjudet ombord under katastrofnatten. TV4 kunde sedan avslöja att Hirschfeldt hade förstört allt bakgrunds- och utredningsmaterial så att ingen kunde kontrollera hans arbete. I Estoniafallet har det ifrån första början förstörts bevismaterial på löpande band i en skrämmande omfattning. Hirschfeldt har blivit ohållbar som chef för Svea Hovrätt. Misstanken om skyddande av brottsling uppstår även mot hans mörkläggningsbidrag.

d) Svenska Dagbladet och Aftonbladet verkställde anonyma hot mot mig genom att publicera lögn och förtal om mig för att tvinga mig att lägga ner Estoniafallet. Jag var maktlös mot dem. Jag fick inte ens publicera mina motargument. Det samma gäller andra påhopp av svenska media mot mitt Estoniaengagemang. Det hade aldrig kunnat ske på det primitiva viset i Tyskland. Där hade jag haft mycket bättre rättsmedel att försvara mig. Bristfälliga rättsmedel mot massmedia är att allvarligt hot mot demokratin!

B. Förbättringsförslag

1. Inför en författningsdomstol, FD, med äkta grundlagar och normkontroll: Tyskland har köpt sig mycket goda erfarenheter med sin Bundesverfassungsgericht som USA gav dem i arv för att stärka rättsstaten efter nazisternas härjande som främjades av rättspositivismen (uppfattningen att enbart det är rätt som statens behöriga organ har skapat). FD har till uppgift att skydda författningen, det regelverk som står överst i rangordningen. Grundlagarna är inte fullständiga i Sverige. Katalogen över de mänskliga rättigheterna i Regeringsformen är ofullständig. Alla som anser att någon eller någonting är ett brott mot grundlagarna skall ha rätten, att direkt kunna vända sig till FD, t ex om en individ anser att någon kränkte dess mänskliga rättigheter (typ: fastighetsskatten är ett brott mot äganderätten, tvångsomhändertagande av barn mot föräldrarätten) skall den vid sidan av de vanliga domstolarna kunna anropa FD som alltid har sista ordet. Om en domstol under den löpande processen anser att någonting strider mot författningen skall den förklara processen vilande och be FD att utreda frågan; precis som vid tveksamheter med EU-rätt.
Om regeringen gör någonting tokigt, t ex utser en avdankad partikamrat till ambassadör i Brasilien skall vem som helst som har en nackdel därav kunna vända sig till FD för att få dit en person med diplomatisk erfarenhet. Om Riksdagen beslutar en lag som strider mot högre rätt, grundlagen eller folkrätten, t ex dykförbudslagen mot Estonias vrak som ligger på internationellt vatten där ingen får lagstifta och som blockerar viktig bevisupptagning för diverse processer och utredningar, så får alla drabbade begära en s k normkontroll, d v s FD prövar om normen, lagen, stämmer överens med folkrätten och/eller grundlagen. Om så inte är fallet kan FD ogiltigförklara hela eller delar av den prövade lagen. I Sverige vet juristerna knappast vad normkontroll betyder; så dåligt är utbildningsnivån och rättsmedvetandet…

2. Inför en kvinnodomstol: I Tyskland finns s k Familiengerichte, familjedomstolar, som tar hand om familjerelaterade mål. Domarna är erfarna i just familjefrågor. Ingen skulle komma på den tokiga tanken att låta en förvaltnings- och skattedomstol ta hand om sådana känsliga ärenden. I Tyskland finns inget utbrett missnöje med tvångsomhänder­tagande av barn som det har funnits sedan länge i Sverige. Jag fick redan 1980 i München höra klagomål ifrån Sverige om detta. Ofta brister det i länsrätten.

Jag vill dock vid en reform i Sverige gå ett steg längre genom att skapa en specialdomstol för familjerelaterade frågor samt sådana där kvinnor står i medelpunkten. I våldtäktsmål klagar kvinnor ofta över att domstols­förhandlingen är plågsammare än själva våldtäkten (så senast kvinnan som våldtogs av två Stureplansprofiler som friades med hårresande argument av manliga domare). I hedersrelaterade mord på kvinnor tas ofta alldeles för litet hänsyn till de kvinnliga intressena.

För det första så har det extremt skadliga patriarkatet fortfarande inte riktigt avskaffats trots stora förbättringar under de senaste decennierna. Jämställdheten haltar kraftigt. Det är ett av flera skäl varför många män har svårt att försätta sig i en kvinnas situation. Ju äldre de är, desto felaktigare är män präglat av de patriarkala värderingarna och strukturerna. Det är ofta just sådana män som sitter i de högsta instanserna. Det är därför angeläget att låta kvinnor bedöma kvinnorelaterade frågor. Kvinnor är i genomsnitt männen överlägsna även när det gäller intuition (hjärtat) som är en mycket viktig informations­källa. Dessutom är de bättre på att använda båda hjärnhalvor och inte enbart den vänstra som män gärna föredrar.

Dessa är huvudskälen till varför Sverige bör införa av mig så kallade kvinnodomstolar med enbart kvinnliga domare, åklagare och kvinnliga advokater samt kvinnlig kanslipersonal. Till kvinnodomstolar skall handha samtliga LVU-mål, våldtäktsmål, skilsmässor, hedersrelaterade mord på kvinnor, kvinnlig könsstympning, mål där barn eller kvinnor på annat sätt står i medelpunkten och dyl. Börja med fyra kvinnodomstolar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Och en kvinnoöverdomstol i Linköping. Tänk vilken avskräckande verkan blotta tanken för en våldtäktsman har att bli åtalad och dömd av enbart kvinnor!

 

3. Inför social- och skattedomstolar.

I Tyskland har vi bra erfarenheter av specialdomstolar för skattemål genom alla instanser där skatteexperter sitter och dömer. Det är skandalöst hur få domare i länsrätter och kammarrätter verkligen kan någonting om skatter. Även för sociala frågor bör en specialdomstol skapas. Dit bör även föras mål mot läkare och annan sjukhuspersonal i speciella avdelningar, där två läkare och tre yrkesdomare dömer. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd bör avskaffas. Den har visat sig vara alldeles för kontrollerad och tandlös.

Läns- och kammarrätterna samt Regeringsrätten bör enbart syssla med förvaltningsjuridik.

4. Ta bort pressdomstolarna enligt Tryckfrihetsförordningen

De fungerar inte. De uppvisar maffiosa förhållanden genom att de två specialjuryn som finns är bestyckade med marionetter som verkar främja allt annat än rättvisa: man får nästan aldrig rätt - bara den som har mycket pengar kan våga en process mot tidningar. Avskaffa de nämnder som skall kontrollera radio och tv. De är riggade.

Samtliga massmedia skall granskas av vanliga domstolar precis som alla andra också. Inför en svart lista med minuspoäng för samtliga mediebolag. Varje dom mot ett medium ger vissa minuspoäng. Finns mer än 10 poäng exproprieras medieägaren och chefredaktörerna får sparken och 10 års yrkesförbud.

Avskaffa systemet med ansvarig utgivare, då detta främjar censur, utan att de flesta journalister ens fattar det.

Förbjud massägandet av media. Enbart en ägare till ett medium. Estonia: Jag har klara bevis att Bonnier- och Shibstedägarna styr censuren. Hade vi fria media hade eländet i de svenska domstolarna, Raoul Wallenbergs öde, DC 3an, Palmemördaren, Estoniagate etc. avslöjats mycket tidigare.

5. En domstol är ingen myndighet! Avskaffa denna felaktiga beteckning. En domstol är någonting som skall skilja sig ifrån en myndighet genom att kontrollera den. Domstolsverket skall kontrolleras av domarna med en styrelse och inte av den verkställande makten.

6. Inför en vettig normkontroll, (se ovan min kommentar till författningsdomstolen: dykförbudslagen i Estoniagate). Avskaffa Grundlagen/Regeringsformens 11:14 sista satsen: "14 § Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart." Lag (1979:933). Sista satsen skall ändras till: ”utan ärendet hänskjutas till FD”. Det är helt fel att normkontrollen i så viktiga fall som lagar och regeringsbeslut enbart skall ske i uppenbara fall. Vem är det som bestämmer vad som är uppenbart? I en så viktig fråga skall erfarna och folkvalda domare ha sista ordet. Den här regeln har medfört att svenska jurister knappt vet vad normkontroll är och lett till omfattande maktmissbruk av politiker.

7. Avskaffa Regeringsformen 11: 13 2 st: ”När synnerliga skäl föreligger, får regeringen förordna att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning ej skall äga rum” Bestämmelsen är så hårresande att den talar för sig själv! Det är ju politikerstyre som med all rätt förbjudits i Regeringsformen. I praktiken har regeln förmodligen använts i Estoniafallet där efter tretton år fortfarande ingen ha ställts till svars.

8. Avskaffa Konstitutionsutskottet, KU, och Justitiekanslern, JK, de har visat sig vara helt tandlösa, ett spel för gallerierna., Låt FD ta över rollen och ge FD sanktioner som avsättning och yrkesförbud för politiker och domare samt skadeståndsskyldighet.

9. Avskaffa politisk immunitet. Politiker skall granskas ännu hårdare än vanliga medborgare.

10. Inför en rättsvägsgaranti, d v s att alla har en möjlighet att få sin sak prövat av en oberoende domstol. Det finns fortfarande alldeles för många ärenden där enbart regeringen eller förvaltningen har sista ordet. Tyskland har haft stora fördelar av denna regel. På så sätt får förvaltnings­domstolarna mer att göra efter att de blivit av med familje- och skattemål.

11. Koppla bort politiker helt ifrån domstolarna (utnämningar, domstolsverket, utbildning). Regeringen skall inte utnämna domare utan de skall väljas av folket, se nedan. Domarutbildningen skall inte knytas till justitiedepartementet. Det skall vara vattentäta skott mellan den regerande och den dömande makten.

12. Inför en extra domarexamen som visar att domaren behärskar det juridiska handverket; här extra tyngdpunkt på EU-rätt.

13. Inför relationstekniken; så kallas i Tyskland tekniken för att strukturera och skriva en dom. Den gäller över hela landet så att det är enkelt att förstå en dom. Tyngdpunkten i en skriftlig dom skall ligga i vettiga domskäl och inte i de oviktiga formella omständigheterna. Alla skall kunna avläsa domarnas tankegångar, subsumeringar och värderingar. Svenska domskäl är ofta löjeväckande korta och godtyckliga; även tyvärr HD-domar.

14. Tredubbla domarnas löner. Men bara de som väljs via det nya systemet. I en övergångsperiod kan de få högre lön som passerar de allmänna val, se nedan. Spar inte vid domstolsväsendet! Dra hellre ner betalningarna till EU.

15. Utöka de stora tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt HD med flera domartjänster. Det är på tok för långa väntetider, framförallt i de för näringslivet så viktiga tvistemål, som gynnar skurkarna. Lägg inte ner fler små tingsrätter. De är viktiga för samhället; eventuellt återinför nedlagda tingsrätter i småorter.

16. Förbjud alla extraknäck för domare som skiljemän etc. HD är nästan lamslagen bl a av detta skäl.

17. Inför regler att domare och nämndemän inte får tillhöra eller ha tillhört ett politiskt parti eller hemliga sällskap typ frimurare, säkerhetstjänster och liknande.

18. Välj domare och nämndemän genom allmänna val två år efter riksdagsvalet var fjärde år. Kammarrätts-, Hovrättsdomare och Regeringsrätten AD, HD, Marknadsdomstolen, Författningsdomstolen etc. genom riksdagsliknande val; förvaltningsrätts-, tingsrätts- och kvinnodomare genom kommunalliknande val på lokal nivå vart annat år.

19. Utskott som består av advokater, bolagsjurister, poliser, åklagare med ena halvan och befintliga domare med andra halvan röster fram förslag om nya kandidater som en valberedning.

20. Före valet granskning av kandidaterna genom riksmedia för de höga domstolarna som Kammarrätten, Regeringsrätten, Hovrätt, AD, HD och FD; extra hård granskning vid författningsdomstolen; lokala media för förvaltningsdomstolar, tingsrätter. Granskning av bakgrund, goda moraliska gärningar, god allmänbildning. Ju högre domstolens rang, desto mera erfaren skall domaren vara. Domare skall vara de mest ansedda i hela samhället inte skådisar eller fotbollsproffs! Här måste media ändra sin attityd.

21. Under en övergångsperiod skall befintliga domare sitta kvar med sina gamla löner och bekräftas genom allmänna val. Förmodligen får man släppa vissa av de ovannämnda kraven under övergångsperioden. Tanken är att få över duktiga jurister från näringslivet och advokatkåren till domstolarna. Eventuellt kan det vara på sin plats att skapa ett specialpremium under övergångsperioden att avslöja och avlägsna rötägg bland domarna. Jag har redan några namn…

22. Inför en hemsida för varje domare. Alla som kommer yrkesmässigt med domaren i beröring eller blir dömda får en accesskod till hemsidan där de kan komma med positiv eller negativ kritik mot domaren. Missbruk genom lögn etc. skall beivras med drakoniska straff.

23. Domarna väljs på livstid men om deras hemsida har ovanligt många befogade klagomål skall en extra omröstning genom allmänna val kunna avlägsna en domare. Om en domare döms för ett brott med undantag av mindre skattebrott eller trafikförseelse (dock inte rattfylleri) skall han automatiskt förlora domartjänsten.

24. Den Regnerska utredningen (SOU 2003:102) genom att avveckla den traditionella domarutbildningen och ta in andra jurister är knepig då domaryrket kräver goda hantverkskunskaper som advokater etc. inte brukar ha. De måste först avlägga den ovan nämnda domarexamen. Bättre är justitierådet Anna Skarheds förslag att skaffa fler utbildningsplatser både i under- och överrätterna samt utveckling av rekryteringsförfarandet till domartjänsterna.

Tack!"

P.S. Länsrätter heter idag förvaltningsrätt

 

 

You must be logged in to comment.