Viewing all articles in Practical conspiracies

Ulf Bejerstrands hittills bästa presentation av Knapptryckarna, det nya innepartiet

Thursday, 16 June 2022 17:01

Äntligen lyckades Uffe Bejerstrand fatta sig kort med presentationen av det nya partiet Knapptryckarna, kanske tack vare en utmärkt programledning av Marie Nordin:

 

 

Estlands 3D scanning genomförde inte en enda uppgift fullständigt 23-27 maj 22, ska ner igen okänd när, mörkläggning

Tuesday, 07 June 2022 18:40

Källa

Överlevande Urban Lambertssons slutrapport om den estniska Haverikommissionens 3D scanning 23-27 maj 2022 är mycket bra, men en hårresande läsning. Inte en enda uppgift löstet fullt ut som de var planerade! Bildäcket undersöktes inte alls trots att det nu står vidöppet efter att kriminella dragit bort och skadat bogrampen i en hemlig aktion.

Istället lovar Estland att gå ner igen, men vet inte när. Utrustningen och dess reserv gick sönder hela tiden. På idén att flyga in ny med helikopter kom de naturligtvis inte. Det stinker mörkläggning hela vägen med hälsningar från MI6!

Sådana fadäser hände inte förra året då mest havsbottnen runt Estonia skulle undersökas. Då Estonia blivit en Schweizerost med minst 12 hål är naturligtvis själva vraket den stora skandalen som måste mörkläggas.

Esterna ombord på VOS SWEET hade Kurms utredning med sig men fick inte visa den!

Urban Lambertsson skriver:

"Uppdraget är inför genomförandet indelat i ett antal planerade arbetsområde, sk Tasks.

Task #1: Skanna av hela skrovet för till akter övergripande

 

Task #2.1: Område vid bog/för inkl allt runt öppning till bildäck.

 

Task #2.2: Område styrbord sida skrov i anslutning till de två upptäckta hålen, sprickor samt övrigt detaljer i området skrov ned mot botten, vallgraven.

 

Task #2.3: Akter i huvudsak babord hörn samt område runt hörn och däcksida längs däcksplan 6. Detaljer och områden som påverkats av fartygets impact, nedslag mot botten. Även de balkar som tryckts genom skrovet (sticker ut någon decimeter på babordssida) i samband med nedslag mot botten.

 

Task #3: Optional. Gå in på bildäck och laserskanna detaljer och det som görs möjligt och tillgängligt. I det även dokumentera lastsurrning fordon samt registreringsskyltar fordon där så är möjligt och man kommer åt.

 

Task #4: Reserv, utrymme för att gå in och fokusera på detaljer av särskilt intressen kopplat till upptäckter i arbetet denna expedition.

 

Task #1 & 2 är skallkrav. Task #3 & 4 genomförs där utrymme finns inom kontraktstiden.

 

Operationens genomförande

 

Tyvärr kunde inte samtliga delar av det planerade uppdraget genomföras.

I slutet av dag 1 den 23 maj så uppstod problem med ROV#1 inkl laserutrustning. Det ledde till ett avbrott på ca 30 timmar i arbetet för att koppla in och få igång reserv ROV#2 inkl även reserv laserutrustning. ROV#2 kunde sedan arbetar på operativt i 2 dygn för att sedan även den fick ett tekniskt haveri, brott i signalkabel och som inte gick att direkt åtgärda. I det skedet så beslutades det att avbryta uppdraget den 27 maj.

Info om vad som kunde genomföras

 

Laserskanning Task #2.1 kunde huvudparten genomföras. I Task #4 gick man tillbaka till område för task #2.1 för en insats att inhämta lite mer detaljer. Det handlade om ytterligare vinklar vid skanning kring fästen de stora gångjärnen för bogvisiret. Det arbetet påbörjades men fick sedan avbrytas då det uppstod ett antal spänningsfall i kabel. Spänningsfall som sedan blev ett totalt avbrott. Dvs signalkabel trasig. ROV#2 kunde dock köras tillbaka och bärgas upp på däck.

 

Task #2.3 kunde huvudparten genomföras. Kvarstod en del i uppdrag #4 att gå tillbaka för att fånga fler detaljer. Vilket tyvärr inte kunde genomföras pga tekniskt problem ROV#2.

 

Task #2.2. Här var det mycket dålig sikt och svårmanövrerat. Svårt att komma ned i vallgraven. Stor ROV, propellrar som river upp bottenslam. Så här har uppdraget inte genomförts. Endast de delar som man kommit åt av skrovet ovanför vallgrav är skannat.

 

Task #3 genomfördes inte.

 

Task #4, med önskan att komma åt ytterligare detaljer, blev endast påbörjat vid område task #2.1

 

Task #1 kunde inte heller genomföras fullt ut. ROV#2 hade ingen monterad INS (Dvs Inertial Navigation System, Positioneringssystem död räkning). Den var hänvisad till integrerad magnetkompass. Vid skanning skrovets flata botten så uppstod något konstigt med kompassen. Den fick frispel, inte vanlig missvisning med stål eller kraftfält, vid samma position och plats. Med ROV rätt utrustad, med INS, så kommer man förbi det problemet. Samtidigt behöver det kompassfenomenet undersökas.

 

Olja kom upp till ytan, små mängder men löpande. Det är också en viktig fråga att kartlägga och säkerställa kopplat till bl a miljöansvar.

.......

Som observatör fick jag god insikt och involvering i allt arbete, alla inblandade. Vi kunde dock inte vara i själva operatörscontainern, och där se alla detaljer och övervaka den kommunikationen. Det fick inte SHK heller, fanns helt enkelt inte plats och de ville arbeta ostört och fritt från störande ljusinsläpp. I container fanns representanter från OJK, Baltic Divers samt Kraken. I separat observationsrum, inkl två monitorer, där satt jag som observatör tillsammans med SHK representant.

Jag kunde vara med i alla viktiga möten och löpande ta del av de beslut som behövde tas."

 

Hör överlevaren som förlorade sin mor på Estonia:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/overlevaren-fran-m-s-estonia-jag-kan-inte-slappa-min-mammas-ord

Se även på WTV:

7 nya hål hittat av Fokus Estonia, och lista med uppgifter för Haverikommissionen, Estonia Schweizerost;

Estonias 3D scan avslutat i kväll, hoppas de scannade det stora hemliga Håkan-hålet som Sjöfartsverket svetsade igen 4 dec 94;

 

https://youtu.be/2a0rm1Ez-jI

 

7 nya hål hittat av Fokus Estonia, och lista med uppgifter för Haverikommissionen, Estonia Schweizerost

Sunday, 05 June 2022 16:49

Fokus Estonia kom den 2 juni 2022 med en gedigen lista med hemläxor för den svenska Haverikommissionen, SHK, där sju nya hål på styrbordssidan kunde avslöjas genom Lars Ångström & Co:

Sidan 11, om Evertsson 1 hålet:

"Kring detta hål finns utåt stående stålbalkar, samt en del av en fenderlist. Innanför hålet finns förvridna stålbalkar. Prover bör tas av stålbalkarna för metallurgiska analyser av dessa.

Områden nära kanterna på hålen uppvisar svartfärgade pålagringar. Det av yttersta vikt att provbitar av dessa plåtar skärs bort och bärgas för analys på land. Beroende på utfallet av analyser av pålagringarna kan det bli aktuellt att undersöka plåten där pålagringen satt."
.
"Evertsson 2 hålet
Den omfattande utpressningen av stålplåten på hålets högra sida, med dess avslitna spant, bör undersökas och prover skäras loss från insidan för metallurgisk undersökning.
Från Kurms utredning finns högupplöst filmmaterial från brottytorna kring hålet. Bilderna indikerarvatt det i detta fall handlar om ett sprödbrott. Kurms utredning använde sig av utrustning med upplösning 4K video och 24MP stillbildsfotografering."
.
"Kurm 1 hålet
Detta hål upptäcktes under den pågående privata utredningen ute på Östersjön och visar en uppsprucken skada ca. 80 x 40 cm stort.
I den undre kanten av hålet har fartygsplåten tryckts ut. Foto: Kurms utredning 2021"
Detta Kurm 1 hål och de som Fokus Estonia hittade i Kurms material, publiceras första gången! Varför visades det inte under Haverikommissionens presskonferens i november 2021?
.
"FE 1 hålet
Ur detta hål i fartygssidan sticker bland annat ett dörrhandtag ut, sannolikt från en av hytterna eller bastuanläggningen längre in i fartyget. I dess närhet syns stora förskjutningar i skrovplåten, vilka
indikerar förekomst av större hål längre in under styrbordssidan. Detta område är dock inte tillgängligt innan renspolning av bottensedimentet skett.
I en spricka omgiven av betydande skrovskador har ett handtagsliknande föremål tryckts ut. Foto: Kurms utredning 2021"
Detta är ett nytt hål som Fokus Estonia hittade i Kurms material.
.
"FE 6 hålet
Ännu längre akteröver än Evertsson 2 hålet, finns ytterligare hål som sträcker sig in under fartygssidan. En stålplåt tycks sticka ut ur skadeområdet. Genom renspolning av havsbottnen i
området kan skadans omfattning klargöras.
fartygets inre har tryckts ut genom skrovsidan bör göras, för att förklara uppkomsten av detta hål.
En fotogrammetrisk 3 D scanning av hela området, samt undersökning av om ytterligare delar från Foto : Kurm 2021
Ytterligare fyra hål har filmats, sammanlagt har nio hål identifierats i
styrbordssidan. Analyser av filmmaterialet visar att förekomsten av såväl hål som intrycknings- och utfläkningsskador är mer omfattande än vad som är känt och att dessa ligger delvis dolda."
.
M/S Estonias vrak är som en Schweizerost på styrbordssidan!
.
"Bulben
Delar av området på bulbens övre babordssida och upp på fartygssidan täcks fortfarande av sand som inte funnits där vid tidigare undersökningar. Sand och sediment kan lätt spolas bort. På så vis
kan en komplett 3 D scanning av hela bulben göras.
.
Bottenundersökning
Vissa delar av havsbotten vid Estonias styrbordssida, ser ut att bestå av synligt berg och större stenar.
Företrädare för SHK drog slutsatsen efter 2021 års undersökning av vissa skador på fartygets styrbordssida har orsakats genom kontakt med havsbottnen i detta område.
Vid Kurms utredning undersöktes havsbottnen utmed hela skadeområdet genom att borra ner ROVs manipulatorarm vid 9 positioner med ca. 3 meters inbördes avstånd. Dessa dokumenterades med position, video och bilder från 3 olika kameror på ROV:en. Vid en position påträffades sten eller berg ca. 20 cm ner i leran. Vid samtliga fall visade det sig, att det som såg ut som berg och stenar på bilderna, i själva verket är lerbotten eller lerklumpar."
.
"Vissa skador i skrovet synes korrelera med bottenformationer. Emellertid kan detta förklaras av att skadan tryckts ned mot bottnen. Efter de undersökningar som gjordes sommaren 2021 av SHK och OJK har antytts att vraket under mer än 20 år har flyttat och vridits sig. Det som
syns på bilderna skulle i så fall också kunna vara det rakt omvända, nämligen att skadan i fartygsskrovet format bottenleran.
Stillbild från Fokus Estonias filmavsnitt 16 där en bucklad stålplåt, övre halvan av bilden, lyfts uppåt efter att ha pressats mot en platt lerbotten, nedre halvan av bilden. Foto: FE arkiv
Ett viktigt steg för att överhuvudtaget kunna avgöra om delar av intryckningsskadan har något samband med bottnen är att utreda var fyllningen av sten- och sandmassor runt fartyget skedde då
man förberedde för betongövertäckningen och hur långt man kom med det arbetet innan det avbröts.
På den fotogrammetriska 3 D scanningen som gjorts syns till exempel tydligt en stenhög alldeles invid Evertsson 1 hålet."
.
.... "Vi rekommenderar att SHK, i enlighet med regeringens beslut och ändrade lagstiftning som möjliggör användande av dykare att parallellt med filmrobotar, faktiskt använda sig av dykare. Undersökningen
ges då en helt annan kvalitet då en dykare inte bara kan se ett område som del av en helhet, utan också har möjlighet att ta sig in i till exempel hydraul utrymmena, och assistera en ROV enhet långt in
på lastdäcket.
Det vore ett misstag att inte utnyttja denna möjlighet till en marginell merkostnad när all annan nödvändig infrastruktur finns på plats.
Fokus Estonia
Utredningsgruppen 20220525"
.
Enligt uppgifter från överlevaren Rolf Sörman ska i morgon på Nationaldagen igen VOS Sweet göra fotograferingen. De ska lämna Västervik kl 18:00.
.....
"Hela fartyget blev inte laserscannat och det har även diskuterats att göra en magnetisk undersökning fartyget och den förmodade vägen fram till platsen där hon nu ligger och visirets fyndplats. Förhoppningen är att hitta föremål, kanske t o m det s k Atlantlåset. Detta är intressant då hela JAIC rapporten bygger på förlorat bogvisir och öppen bilramp. Kanske är även den i rapporten visade ”manövern” i slutskedet felaktig.
Det har även förevarit en diskussion om att bärga bilrampen som inte längre sitter fast i fören, utan nu står på botten. Kan dokumentation ske på annat sätt än med bärgning så kommer den sannolikt inte bärgas här finns olika uttalanden från Estland och Sverige. Kran finns på fartyget VOS Sweet med kapacitet för ett lyft av den. Den väger ca 10 ton. Eventuellt måste det finnas dykare som fäster lyftanordningar på den och det har vi inte med oss." skriver Rolf Sörman.
.
Se även på WTV:
.
.
 

Bara med denna polisreform kan Polisen och Sverige räddas! Sparka Anders Thornberg!

Saturday, 04 June 2022 11:37

Polisreform


Med anledning av Mats Dagerlinds utmärkta sammanfattning av SvD:s inslag om Sveriges polisproblem kommer jag, Henning Witte, med följande förslag till en grundlig polisreform:
.
1. Byt ut hela den ruttna och ofta kriminella polisledningen med undantag av NOA-ledningen. Jag vet från min Estonia-utredning att Must upptäckte under sin Palmemordutredning i början på 1990-talet att Mossad hade tagit över kontrollen av den svenska polisledningen med ca 60 kriminellt kontrollerade rötägg. Den hemska polisledningen vågas sällan att kritiseras. Ex-polisen Peter Springare är ett lysande undantag som direkt förlorade jobbet efter sin ärliga poliskritik.
.
2. Låt poliskåren och brottmålsadvokaterna rösta fram polisledningen, inte totalt inkompetenta politiker.
.
3. Ta tillbaka den gamla polisstrukturen från 1960-talet före Geijer-affären och Bordellhärvan. Att bara jämna ut omorganiseringen från 2015 räcker inte. Polisen måste vara decentraliserad mer än i Tyskland. Höga polischefer ska inte kunna lägga sig in i dagligt polisarbete.
.
4. Förbjud åklagare att lägga sig in i och bestämma över polisarbetet. Åklagarna är juristernas bottensats som inte lyckades få bättre juristjobb.
.
5. Fördubbla vanliga polisernas löner men under övergångsperioden inte polisledningens. Inför min bankreform den Vita Skolan i Nationalekonomi, då finns gott om pengar för staten.
.
6. Bara kraftfull återvandring kan inte bara rädda Sverige utan även polisen. Inför total asylstopp med undantag för Ukrainare.
.
7. Kriminella invandrare ska fråntas medborgarskap och utvisas som regel.
.
8. De kriminella invandrare som inte kan utvisas ska inlåsas i ett specialfängelse inhyrd i ett annat land eller i ett nybyggt norr om Abisko, vilket kommer att bevinga deras vilja att lämna Sverige.
.
9. Avskaffa korrupta och av främmande makt kontrollerade Säpo. Främst Mossad, men även MI6 och CIA underkuvar dagens Säpo, som idag gör raka motsatsen än vad de ska göra.
.
10. Sparka gamla Säpo- och nuvarande Rikspolischefen Anders Thornberg omedelbart. Han är skadlig marionett åt främmande makt!
.
11.  Stoppa FOI:s och KI:s mind control teknologi. Många fick bli polischefer då de är lätt att få under mind control.
.
12. Fler civilanställda som skall avlasta poliserna.
.
13. Kritisera domstolarna! De skipar ingen rättvisa längre. Inför en svart lista för alla domare där ärlig kritik eller beröm får skrivas in av alla som haft med en domare att göra.
.
14. Kräv att minimistraffen döms ut, inga kryphål!
.
15. Låt militären sköta gränsbevakningen. Den utbildningen har de flesta redan.
.
16. Köp in flera polishelikoptrar, hälften skall kunna landa även på vatten! Gäller särskilt Norrland.
.
17. Fler pansarbilar till polisen.
.
18. Förstärk tullen!
.
Läs på Samnytt:
...
Se även på WTV:
.
.
.
 

Estonias 3D scan avslutat i kväll, hoppas de scannade det stora hemliga Håkan-hålet som Sjöfartsverket svetsade igen 4 dec 94

Friday, 27 May 2022 19:48

I kväll vid 17:30 tiden meddelade den estniska Haverikommissionen ESIB (OJK)  att 3D scanningen av Estonias vrak hade avslutats. Jag hade mejlat till Urban Lambertsson (överlevande som fick vara med ombord på VOS SWEET) och den svenska Haverikommissionen SHK följande om det s k Håkan-hålet:

 

Hålet som Sjöfartsverket svetsade igen dec 94 måste undersökas

Avsändare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mottagare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Datum ons 13:13 2022

 

Hej,

Jag har varit ombud för ca 1000 Estonia-anhöriga och överlevande. 2011 dokumenterade jag i min YTfilm "Estonias stora hemliga hål" med ca      130 000 visningar

https://youtu.be/cr1R7_EDiR0

att Sjöfartsverket den 2 dec 94 gick in med sin ROV på bildäck, för att filma där, genom ett mycket stort hål på styrbordssidan, som militärdykaren Håkan Bergmark också vittnade om. Sedan lät Sjöfartsverket svetsa igen detta stora hål den 3/4 dec 1994! Detta vet vi från whistleblåsaren Stefan Torssell som jobbade på Sjöfartsverket och Meyervarvets utredning.

Därför är det viktigt att ni kartlägger detta hål på styrbordssidan nära fören nu och visar också hur Sjöfartsverket svetsade igen hålet.

Har ni redan planerat för detta?

 

Med vänlig hälsning

 

White TV

Henning Witte

Tel: 0707278525

----------

Till min stora glädje svarade Jörgen Zachau som är med på VOS SWEET:

 

Re: Hålet som Sjöfartsverket svetsade igen dec 94 måste undersökas

Avsändare Jörgen Zachau < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Mottagare This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Kopia Jonas Bäckstrand < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >, info < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Datum ons 18:16 2022

 

Hej,

Vi räknar med att fotogrammetrin kommer att visa om det skett några sådana ingrepp du beskriver. Vi planerar att dokumentera allt, såväl eventuella hål som eventuella svetsjobb.

 

Jörgen Zachau | Haveriutredare och utredningsledare, Sjöfart | Senior Maritime Safety Investigator

--------

Klart och tydligt svar från SHK, som jag tackade för.

........

Bilden är från ofria Fria Tider som kom ikväll också med ett mycket bra Estonia-inslag, som WTV redan hade rapporterat om den 18 februari 2022:

"Haverikommissionen klippte bort Estonia-hålet ur officiella dykfilmen

Det misstänkta spränghål i Estonias för som har täckts över när Statens Haverikommission (SHK) filmar vraket denna vecka filmades av Sjöfartsverket redan i december 1994 – men klipptes bort. Det visar den oklippta originalfilmen som läckt och publicerats på Youtube av Fokus Estonia.

– Filmen klipptes före min tid, säger Ann-Louise Eksborg, tidigare generaldirektör för SHK, till Fria Tider.

Den oklippta filmen har hållits hemlig sedan 1994 men i år har någon försett den tidigare riksdagsledamoten Lars Ångström (MP), som utreder Estoniakatastrofen inom ramarna för sitt privata initiativ Fokus Estonia, med en kopia av det politiskt mycket känsliga filmmaterialet.

Vid en jämförelse mellan Sjöfartsverkets oklippta film och den version av filmen som släppts offentligt ser man att myndighetens kameraoperatör, som var inhyrd från dykföretaget Rockwater, filmade hela det omstridda hålet i fören redan den 3 december 1994.

Inga kvarlevor

Haverikommissionen, den myndighet som skötte klippningen av filmerna, har tidigare förklarat åtgärden med att det förekom döda människor på Rockwaters filmer och att myndigheten därför varit tvungen att klippa bort de sekvenser som visat avlidna. Men videon visar alltså att filmmaterial där inga döda förekommer har klippts bort – några kroppar syns inte alls på den bortklippta sekvensen utan bara det kontroversiella hålet.

...... har hålet täckts över inför den 3D-fotografering som Haverikommissionen och internationella experter genomför vid vraket denna vecka. När myndigheterna filmar vraket på nytt täcks hålet alltså helt av den tio ton tunga bogrampen, som påstås ha lossnat av sig själv, flutit iväg en bit och slutligen lagt sig perfekt över hålet någon gång mellan september 2019 och juni 2021. Därför räknar inte Haverikommissionen med att hålet går att fotografera nu.

"Det är tveksamt om det är möjligt", skrev myndighetens haveriutredare och utredningsledare Jörgen Zachau i ett mejl till Fria Tider på tisdagen."

Det som är nytt och där Fria Tider ska ha en stor eloge för, är att de konfronterade Ann-Louise Eksborg (generaldirektör för Statens Haverikommission 1997–2001) om detta brott skyddande av brottsling:

" .... undertecknade år 2000 det sista beslutet om att sekretessbelägga sekvensen som visar hålet, med motiveringen att sekvensen visade kvarlevor. När Fria Tider når henne på torsdagen påpekar hon att grunderna för beslutet i denna del utgörs av en hänvisning till ett tidigare beslut från 1995, då Olof Forssberg var generaldirektör.   .....

Men någon på SHK har ju tittat på filmen och avsiktligt klippt bort sekvensen med hålet med motiveringen att den visar kvarlevor trots att den inte visar några kvarlevor. Är det du som gjort det alltså?

– Nej. Besluten om vid vilka tidpunkter filmen skulle klippas fattades före min tid. Så den frågan måste du ställa till Olof Forssberg eller någon annan som var med då.

Uppgiften är korrekt. Forssberg undertecknade det första beslutet om att sekretessbelägga sekvensen med hålet, som fattades 1995, och motiverade det med att de bortklippta delarna visar kvarlevor. Eksborgs beslut hänvisar bara till 1995 års beslut.

Fria Tider har sökt Olof Forssberg, som idag är 84 år, för att fråga honom om han minns vem som skötte klippningen av filmen. Enligt hans fru har han dock alzheimers sjukdom och minns idag ingenting från tiden på Haverikommissionen."

-----

Fria Tider anser dock att hålet kanske inte är sprängd trots att fem utredningar ifrån Tyskland, USA och England bevisar detta till 100 %. De överväger även att hålet kan ha sprängts under vattnet efter förlisningen. Detta är också mörkläggarargument! Jutta Rabe frågade en av de engelska forskarna om detta och han svarade att det varit klart synligt, att syre från luft ingick i sprängningsförloppet. Dessutom hade marinen inte varit så dumma att låta en blindgängare ligga kvar på vraket om de hade sprängt efter förlisningen, det s k pink package, som är covern på min bok "M/S Estonia Sänktes".

Att bogvisiret under resan skulle ha fallit av p g a dålig konstruktion var den första falska flaggan som attentatsmännen hade byggt in. Därför var de tvungna att spränga bort visiret före förlisningen. Ping package, som lyckligtvis inte smällde av på babordssidan, är en engelsk militärbomb, hexakomposit, ett klockrent MI6 fingeravtryck! Attentatsmännen hade direkt efter massmordet informerat den misstänkte CIA-agenten och statsministern Carl Bildt som då samma dag gick ut och ljög för allmänheten att en dålig konstruktion av bogvisiret hade orsakat den största sjökatastrofen i modern tid. Flera överlevande, som Karl Erik Reintamm t ex , hade dock sett att bogvisiret hade ramlat av men hängde kvar på babordssidan. Ett resultat av att pink package på babordssidan inte hade tänt.

 

Detta hål som Fria Tider beskriver är inte det stora Håkan-hålet som jag bevisade med min film från 2010 med titeln "Estonias stora hemliga hål" utan det s k Jutta-hålet, som Jutta Rabe filmade augusti 2000 under expeditionen på One Eagle med Greg Bemis. De letade förtvivlad efter Håkan-hålet men kunde inte hitta det, då Sjöfartsverket hade i hemlighet svetsat igen det den 4 dec 1994.

Bortsett från dessa hål finns två som Henrik Evertsson upptäckte när de filmade en vecka före 25-årsdagen den 20 september 2019 för att kunna svartmåla Håkan och Jutta. Planen var att inte redovisa deras hål. Men vad varken MI6 eller Evertsson visste var att vraket hade rört sig ordentligt och därigenom blottat minst två nya hål på styrbord som det låg på tidigare. Dessa hål bör kallas för Evertsson-hål.

Dags att detta kartläggs nu med 3D scanning och fotogrammetri som börjar om en vecka. Ett jobb som borde naturligtvis ha gjorts redan för ett år sedan. Men då hade det för regeringen obekväma resultatet av undersökningarna redan kommit före valet!

 

Se även på WTV:

Chalmers Estonia-ljuger för hela världen; svensk vetenskap en hora;

Fokus Estonia visar hur svenska staten klippte bort film från stora spränghål i Estonia 1994;

Estland börjar 3D laser scanning på Estonias vrak den 22.05.22, tyst i media, Upd Håkan + Henning intervju 23.5.22;

 

https://youtu.be/INIQVB4UrdE

 

https://youtu.be/625guxToWnY