Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > Gigantiskt pyramidspel

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet

2013-06-12 19:12

STORT TACK till alla goda själar som redan har skrivit på uppropet att HD skall pröva pilotmålet mot SEB hos Kristoffer Hell, och extra TACK till honom och hans modiga upplägg. I skrivande stund har redan 1084 skrivit på med sina fulla namn, vilket är mycket för Sverige. I bokbranschen brukar man säga att man nått ett bra resultat, om man lyckades sälja över 1 000 böcker. Här texten från Kristoffer och sedan länken, så att alla de som hittills inte skrivit på får en möjlighet att göra det. HD har små domarresurser, enbart 16 justitieråd. Många av dem extraknäcker som skiljedomare istället för att sköta sina uppgifter inom HD. Sedan prioriterar de gärna brottmål framför tvistemål. Så risken är överhängande, att HD inte beviljar prövningstillstånd, trots att detta mål är extremt viktigt för Sverige och även resten av världen, då vårt kriminella banksystem finns i nästan alla länder nuförtiden. Varje gång någon skriver på uppropet går ett mejl till samtliga justitieråd och div. politiker och gammeljournalister, som hittills konstant vägrat att rapportera om målet. Effektiv bankcensur! Men Nya Tider vågade göra ett bra inslag.

Århundradets upprop – bankparasitmålet till Högsta Domstolen

Ponera att någon plötsligt kom på hur en av det svenska samhällets mest fundamentala grundbultar – en av de pelare på vilket hela det svenska samhället vilar – är en gigantisk lögn och ett ännu större lagbrott.

Ponera sedan att samma person, mot alla odds, lyckas skapa en situation där ”grundbulten” prövas i domstol.

Den här personen finns.

Hans namn är Witte, Henning Witte.

 

Klanen Wallenbergs via Dolorosa

Henning Wittes genidrag var att låta klanen Wallenbergs flaggskepp SEB, med sedvanlig banksterarrogans, sommaren 2012 dra honom inför domstol i Norrköping i ett rutinartat betalningsärende rörande en obetald ränta på ett plastkort.[1]

I sitt överklagande till Högsta Domstolen förklarar Witte vad tvisten egentligen handlar om:[2]


Detta mål är ett av de i särklass viktigaste tvistemål som någonsin förts i Sverige, viktigare än Neurosedyninmålet på 1960-talet.

Aldrig tidigare har det privata banksystemet utmanats juridiskt på deras ömmaste punkt: att bankerna tillverkar pengar själva och dessutom utan stöd i lagen.

De flesta tror att det är enbart Riksbanken som gör pengar och att de privata bankerna lånar ut pengar de redan har, antingen genom inlåning eller att de själva lånat pengar hos Riksbanken eller annan.

De privata bankernas i smyg tagna privilegium att själva kunna producera pengar (det är därför en oktroj är så dyr), medför stora skador för samhället. Inte bara att det möjliggör en smygexpropriering på sju olika nivåer, det orsakar massarbetslöshet, inflation, höga skatter, statsskulder, onödigt dyra produkter och mycket mer.

Om enbart Riksbanken hade möjlighet att tillverka pengar, skulle alla dessa samhällsproblem inte finnas, då det enbart skulle finnas lagliga betalningsmedel i omlopp.

Att en domstol fastslår, att de digitala pengar som privatbankerna tillverkar, är olagliga betalningsmedel, och därför inte återbetalningsbara, är av central vikt för det svenska samhället som helhet och kan vara startpunkten för en penningreform som inför stabila och ärliga förhållanden i Sverige.

Det är av synnerligen stor vikt för ledningen av rättstillämpningen att detta mål prövas av Högsta domstolen, därför att privatbankernas olagliga sätt att emittera pengar jämte Riksbanken skadar och skakar hela samhället i sina grundvalar.


De som vill stödja advokat Henning Witte i att ”bankparasitmålet” tas upp i HD kan gå med i uppropet nedan:[2]

Länk till uppropet där ni kan skriva på, här.

Ett av Henning Wittes argument i målet mot SEB är, att de bedriver ett olagligt pyramidspel. Att många delar den åsikten nuförtiden, framgår av den första lilla filmsnutten nedan; den andra är från AB, Vi vill ha det mer rättvist, och visar inkomstklyftorna i Sverige, som resulterar ur detta pyramidspel, som Henning Witte / SEB-målet vänder sig emot:

 

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel

2013-05-19 19:20

White TV har ingående rapporterat om det s.k. bankparasitmålet som EU-advokaten Henning Witte för mot Wallenbergarnas flaggskepp SE-banken. Målet förlorades, då Norrköpings tingsrätt tog sig friheten, att skriva om grundlagen, närmare bestämt att stryka andra satsen i 9 Kap.14 § regeringsformen, som är den mest centrala regleringen i den svenska författningen för privata banker.

Göta hovrätt gynnade SEB, som vanligt, genom att vägra prövningstillstånd. Så nu ligger målet i HD och risken är stor, att Wallenbergarnas långa arm även sträcker sig dit. Därför har Kristoffer Hell startat en namninsamling med syftet att påpeka för HD, att det finns ett stort intresse från allmänhetens sida att Sveriges Högsta domstol prövar detta pilotmål.

Henning Witte har nu även anmäld de tre domarna, med lagmannen Hanserik Romeling i spetsen, som författade den skandalösa domen, till JK. Brottsmisstanken: grovt tjänstefel. Anmälan kan laddas ner här eller läsas nedan:

Stockholm 2013-05-10

 

Justitiekanslern

Box 2308

103 17 Stockholm

Lagmannen i Norrköpings tingsrätt och ytterligare två domare misstänkta för grovt tjänstefel

 

 

Anmälan riktar sig mot lagmannen Hanserik Romeling, rådmannen Girion Blomdahl och Ida Olsson från Norrköpings tingsrätt. De var eniga i domen SEB ./. Henning Witte T 2379-12, meddelad i Norrköping 2013-02-07.

 

Tvisten gällde den viktiga principfrågan om samhället skall acceptera, att privata banker i smyg tagit sig friheten att tillverka pengar när de ger lån, utan att ha stöd för det i lagen. Denna okända och okontrollerade penningproduktion leder till inflation, massarbetslöshet, bubblor och smygexproprieringar på många nivåer i det svenska samhället.

 

Undertecknad, Henning Witte, är EU-advokat, specialiserad på bankjuridik sedan 25 år. Han har vägrat att återbetala ett kreditkortslån från SEB med argumentet, att SEB har emitterat olagliga pengar genom långivning.

 

Som stöd har Henning Witte åberopat dels ett intyg från Riksbanken som bekräftar att banker tillverkar digitala pengar jämte Riksbanken och dels den för bankväsendet mest centrala regeln i svensk grundlag: 9 kap. 14 § regeringsformen. Den består enbart av två satser:

 

Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Under rättegången blev ombudet för SEB tillfrågat av Henning Witte, om hon kunde nämna en lag som enligt andra satsen 9:14 regeringsformen gav SEB rätt att tillverka pengar. Hon kunde inte nämna en sådan lag av det enkla skälet, att en sådan lag inte existerar.

Den juridiska matematiken är således enkel. Grundlagen kräver att bestämmelser om penningväsendet meddelas genom lag. Den viktigaste biten i penningväsendet är själva tillverkningen av pengar. Det finns enbart en lag som ger Riksbanken och ingen annan tillstånd att göra så, nämligen att tillverka sedlar och mynt (kontanter), vilka är ca. 4,2 % av alla svenska kronor som är i omlopp, samt digitala pengar.

Det finns dock ingen lag som bemyndigar privata banker som SEB att tillverka pengar. Ändå gör dem det och Riksbanken intygar också att så är fallet. De tillverkar dock enbart digitala pengar och inte kontanter.

Man behöver alltså inte ha läst juridik för att förstå att det saknas lagstöd för privata bankers emitterande av digitala pengar.

Henning Wittes trumfkort i målet mot SEB är därför den andra satsen i 9:14 regeringsformen: ” Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Denna regel har uttryckligen och tydligt åberopats i målet, senast på sidan 4 längst upp i inlagan 2012-11-20. Ändå skriver de tre anmälda domare en dom som helt förtiger denna för bankerna så centrala regel i svensk grundlag. De vilseleder läsaren av domen som om det enbart fanns den första satsen i 9:14 regeringsformen, som reglerar sedlar och mynt. De utgår i sina domskäl enbart från denna regel och avvisar målet med argumentet: ”Sammantaget saknar den lagstiftning som avser Riksbankens sedel- och myntmonopol helt stöd för Henning Wittes uppfattning att Riksbanken har något monopol även för skapandet eller användandet av monetärt värde som sådant.

Detta stämmer i och för sig, men det lömska i domarnas vilseledande av allmänheten är att Henning Witte aldrig har åberopat denna regel för att vinna målet. Han har åberopat den andra regeln, den andra satsen i 9:14 regeringsformen: Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.”

Norrköpingstingsrätt går över huvud taget inte in på denna regel. Domarna med lagmannen i spetsen nonchalerar helt enkelt den svenska grundlagen; eller skriver om den genom att stryka den andra satsen i 9:14 regeringsformen helt. Bevisningen från Riksbanken tas inte heller hänsyn till.

 

Då domen i övrigt är mycket skickligt skriven och det syns tydligt att domarna har tagit sig tid för att argumentera och författa domen, finns enbart en slutsats: de har med fullt uppsåt tagit bort andra satsen i 9:14 regeringsformen ur avvägningen i domen. De har aldrig skrivit in grundlagstexten i sakframställan heller, utan enbart rent allmänt hänvisat till 9:14 regeringsformen i sin dom, så att en okunnig läsare av domen, som inte känner till att regeln består av två olika satser, inte kan förstå Henning Wittes argumentation i målet.

 

Med sådant fusk i domen är det lätt att förstå att Henning Witte förlorade målet mot SEB. Men en domare får inte missbruka sin makt och nonchalera eller ändra i den svenska grundlagen för att gynna en bank gentemot en konsument och dessutom vilseleda allmänheten i en sådan för hela samhället central fråga.

 

Detta är det mest förkastliga sättet en domare kan uppföra sig på och därför skall dessa tre domare dömas för grovt tjänstefel. Domen är inte enbart grovt orättvist gentemot Henning Witte utan vållar stor skada för hela samhället, då privatbankernas okontrollerade emittering av pengar i smyg vållar inflation, massarbetslöshet, fastighets- och aktiebubblor och en ständig omfördelning från befolkningen till en liten klick superrika bankirer.

 

Henning Witte EU-advokat

 

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen

2013-04-25 17:36

Pilotmålet som EU-advokaten Henning Witte driver mot Wallenbergarnas SEB skall utmana det privata bankväsendet i Sverige. Enbart genom en bankreform kan landet få vettiga ekonomiska villkor. Norrköpings tingsrätt och Göta hovrätt har orättvist ställt sig på SEB:s sida. Nu står hoppet till Högsta domstolen:

"
PRÖVNINGSTILLSTÅND Yrkas

Detta mål är ett av de i särklass viktigaste tvistemål som någonsin förts i Sverige, viktigare än Neurosedyninmålet på 1960-talet. Aldrig tidigare har det privata banksystemet utmanats juridiskt på deras ömmaste punkt: att bankerna tillverkar pengar själva och dessutom utan stöd i lagen. De flesta tror att det är enbart Riksbanken som gör pengar och att de privata bankerna lånar ut pengar de redan har, antingen genom inlåning eller att de själva lånat pengar hos Riksbanken eller annan.

De privata bankernas i smyg tagna privilegium att själva kunna producera pengar (det är därför en oktroj är så dyr), medför stora skador för samhället. Inte bara att det möjliggör en smygexpropriering på sju olika nivåer, det orsakar massarbetslöshet, inflation, höga skatter statsskulder, onödigt dyra produkter och mycket mer.

Om enbart Riksbanken hade möjlighet att tillverka pengar, skulle alla dessa samhällsproblem inte finnas, då det enbart skulle finnas lagliga betalningsmedel i omlopp.

Att en domstol fastslår, att de digitala pengar som privatbankerna tillverkar, är olagliga betalningsmedel, och därför inte återbetalningsbara, är av central vikt för det svenska samhället som helhet och kan vara startpunkten för en penningreform som inför stabila och ärliga förhållanden i Sverige.

Det är av synnerligen stor vikt för ledningen av rättstillämpningen att detta mål prövas av Högsta domstolen, därför att privatbankernas olagliga sätt att emittera pengar jämte Riksbanken skadar och skakar hela samhället i sina grundvalar.

Dessutom beror Norrköpings tingsrätts dom på ett grovt misstag, då tingsrätten behandlar den för bankerna mest centrala regeln i grundlagen som om den inte finns. En tingsrätt får inte ta sig friheten att ändra svensk grundlag!

I ett av de mest centrala tvistemål som någonsin förts i Sverige får Göta hovrätt inte vägra prövningstillstånd. Målet har redan rönt stor uppmärksamhet på Internet." skriver Henning Witte i sitt överklagande till Högsta domstolen.

Skriv på uppropet, att HD skall pröva målet här!

Dennis Kucinich makes a speech on the House of Representatives floor on New Year’s Day 2013 calling for monetary reform with HR 2990;

samma gäller för Sverige:

Se även på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt

2013-04-22 19:50

White TV har regelbundet rapporterat om EU-advokaten Henning Wittes pilotmål mot SE-banken. Målet överklagades den 27 feb 2013 till Göta Hovrätt som tog upp det redan den 26 mars 2013, vilket är extremt snabbt för denna hovrätt. Redan det öppnar för misstanken att en utomstående makt har påverkat domstolen. Vad värre är så tycker Göta Hovrätt att Norrköpings tingsrätt inte har gjort något fel , trots att domstolen tog sig friheten att ändra i Sveriges grundlag genom att behandla den viktigaste regeln för bankväsendet, 9 Kap. 14 § andra satsen regeringsformen, som om den inte finns. Där kräver Sveriges grundlag att alla viktiga saker som har med pengar att göra skall regleras genom en lag, alltså Riksdagen. Det finns en lag som ger Riksbanken rätt att tillverka pengar, men det finns ingen lag som ger SEB eller andra privatbanker rätt att emittera pengar, vilket de ändå gör.

Eftersom SEB struntar i grundlagen och därför tillverkar olagliga pengar som förstör hela samhället med bl. a. inflation och massarbetslöshet, har bankrättsexperten Henning Witte startat detta pilotmål. Han får nästan dagligen frågor och kommentarer via dator eller telefon om detta viktiga mål. Men trots det anser Göta Hovrätt att målet inte är viktigt för allmänheten och  vägrar att ge s.k. prövningstillstånd, vilket betyder att den skandalösa domen från Norrköpings tingsrätt står fast, utan att den högre rätten prövar målet igen. Detta är ren rättsröta. Göta Hovrätt anser alltså att inflation och ständig arbetslöshet inte är viktiga frågor för samhället.

Källa

Den till Bryssel utflyttade göteborgaren Tryggve Karlsten, som har ett antal tvister i svenska domstolar med ett antal banker som motparter, berättade i en tidningsintervju i GP om hur SE-bankens chefsjurist tog honom åt sidan, när han stämde bankerna, och sa:

''Du skall veta att vi banker äger domstolarna och tidningarna här i landet. Vi skall krossa Dig som en liten lus''. (not 352)

Not 352. Artikel av Lars Gunnar Wolmesjö i Söndag Reportage, Göteborgs-Posten den 23 januari 2000 med rubriken: ''Mannen som sålde skinnet innan björnen var skjuten''.

rapporterar Bankrättsföreningen.

Vad värre är, så verkar Göta Hovrätt ha satt i det i system att gynna SE-banken. Det finns ett annat mål som är hårresande, där Göta Hovrätt inte skipade rättvisa utan dömde ensidigt till en banks fördel, igen Wallenbergarnas SEB. "Plötsligt sade SEB upp lånen till en av Karlskogas största fastighetsägare. Sedan satte de Mikael Sjövall i konkurs och tvångssålde fastigheterna där en tidigare anställd på banken fick köpa till underpris." granskar Veckans Affärer den 10 april 2013. Förmodligen för att roffa åt sig intressanta fastigheter sade SEB upp samtliga lån utan att de hade misskötts det minsta och utan att det fanns brist på betryggande säkerheter i de utställda panterna. Istället för att realisera dem genom tvångsförsäljning av fastigheterna sattes den mycket skötsamme låntagarens bolag och Mikael Sjövall själv i konkurs av Örebro tingsrätt, trots att ingen var på obestånd! Sjövall överklagade Örebro tingsrätts orättvisa beslut och Göta Hovrätt vägrade att ta upp målet. Den då åberopade Högsta domstolen (HD) slog domarna i Göta Hovrätt på fingrarna och tvingade dem att ta sig an målet. Då kom de med en förvriden och krystad dom som gav SEB "rätt". Ingen jurist som har läst domen blev övertygat om dennes riktighet. Vilken rättsröta igen! Mikael är utblottad enbart därför att SEB vill ha det så. Nu ligger målet hos HD igen och många av Sveriges jurister och journalister är upprörda, t.o.m. Rättsäkerhetsorganisationen (RO) som publicerade nedanstående film:

Missa inte Henning Wittes viktiga föreläsning i Stockholm i morgon: Full sysselsättning enbart genom bankreform

Se även på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

Pengarfilm som borde visas i alla skolor

2013-04-15 15:21

Nedan en kort film, som på ett enkelt sätt påvisar felen i vårt penningsystem. I Sverige är centralbanken, Riksbanken, inte privatägd, men ändock skapas den absolut största mängden av våra digitala pengar i privatägda bankers datorer. Riksbankens andel av vår digitala valuta, som föds i RIX, är mycket mindre och de kontanter som emitteras av Riksbanken utgör mindre än 4,2 % av den totala mängden svenska kronor.

 

 

Källa Hela räntehavet stormar även I Sverige, där fler och fler får problem med sina lån

Filmen visar på ett tydligt sätt nödvändigheten av en penningreform, där emittering av pengar genom lån förbjuds. Dagens system för att tillverka pengar kan ses som spelet hela havet stormar, då konsekvensen blir att penningmängden för betalning av räntor saknas. Detta tvingar låntagarna till att ta nya krediter, vilket på så sätt håller igång världens största och mest destruktiva pyramidspel.