Är bränder av flyktingboende rättfärdigade av nödrätten?

2015-11-07 19:13

Sverige har blivit ett land där en populär statsminister har mördats av främmande makt och myndigheterna samt presshororna ljuger om detta fortfarande efter 30 år. Den militära underrättelsetjänsten MUST kom efter Palmemordet i en utredning bl. a. fram till att Mossad hade fått kontroll över den svenska polisledningen genom utpressning och förmodligen även mind control, då delar av den svenska polisen deltog i konspirationen mot Olof Palme. Mossad har bildat en stat i staten.

Sverige är ett land där nästan 1 000 människor mördas på M/S Estonia 1994 och praktiskt taget alla makthavare hjälper massmördarna att gå fria genom att mörklägga händelseförloppet på ett eller annat sätt. En ledande roll spelade där Mona Sahlin som ansvarig Estonia-minister, som idag uppblåser sig så mycket för att sälja in migrationskriget mot Sverige.

Sverige är ett land där polisen inte sköter sitt jobb längre på viktiga områden, eftersom deras ledning är kidnappat av främmande makt, t.ex. jagas flyktingsmugglare inte.

Sverige är ett land där de flesta domare är under Mossads mind control, så att domstolarna har satt rättsstaten ur spel genom många hårresande och skandalösa domar eller beslut.

Sverige är ett land där de flesta politiker och journalister är under mind control, så att de bara missköter sina jobb och ljuger så att folket mår illa.

Sverige är ett land där lagbrott välkomnas av politiker och journalister i migrationssammanhang. De flesta som kommer till Sverige bryter mot EU:s och Sveriges lagar om migration. Även de som migrerar inom EU får bryta ostörd mot lagar och bygga boende på förbjudna platser samt vistats i Sverige längre än tre månader trots att de inte har ett jobb. Det krävs först en modig Janne Josefsson att Malmö bekvämar sig att skipa rättvisa efter att ha ingjutit ett felaktigt förtroende i de boende där och precis när vintern kommer. De borde ha väntat till våren med sina åtgärder.

Sverige är ett land med över 55 laglösa områden där polis och brandkår knappast vågar att vistas längre.

Sverige är ett land som leder våldtäktsstatistiken, då den okontrollerade massinvandringen för med sig talrika brottslingar, som aldrig eller sällan lagförs, ofta med extremt korta straff utan utvisning.

I Sverige härskar ett extremt kvinnoförtryck i många invandrarområden.

Sverige är ett land där svenskarna diskrimineras till fördel för olagliga invandrare, som slänger sina ID-handlingar och ljuger ofta om sin ålder och sin härkomst. Bara en liten minoritet har äkta asylskäl.

Sverige är ett land som tvingar folket och kommuner mot sin vilja att ta emot flyktingar och IS-terrorister, vilket är ett brott mot grund- och kommunallagen.

Sverige är ett land som utsätts för ett migrationskrig av främmande makt där samtliga makthavare inom landet med undantag av Kungahuset har bytt sida och gått över till fienden. SD har ingen makt ännu.

Med andra ord: det råder redan anarki i Sverige.

Aldrig har Sverige attackerats så brutalt som nu. En gång i den yngre historien ägde en liknande attack rum: frimurarna med den franska logen Grand Orient från Paris mördade en av Sveriges bästa kungar någonsin, Gustav III, och ersatte hela kungahuset med den illvillige franske generalen Bernadotte, vars släkt förtryckte Sverige så extremt, att en tredjedel av människorna var tvungna att fly från Sverige, hunger och extrem fattigdom. Även där ett migrationskrig, dock åt andra hållet. Först dagens kung blivit ett utmärkt statsöverhuvud.

Det blev först bättre när socialdemokraterna fick makten i Sverige. I början, under slutet av 1800-talet, behandlades de lika illa som parias av det kriminella svenska etablissemanget som SD idag. Skillnaden är dock att socialdemokraterna då var ganska fria i sitt tänkande, medans SD ledningen är under hård israelisk kontroll.

Vad har då det svenska folket för möjligheter att kämpa mot invasionen av illegala flyktingar, mot invandringskriget som förs mot dem?

I praktiken väldigt litet.

Därför uppstår tanken att vissa mindre allvarliga brott skulle kunna vara rättfärdigade av den s.k. nödrätten i 24 kapitlet Brottsbalken, en urgammal grundrätt som finns i alla rättsordningar:

24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet

........

4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.
Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).

Tanken är att man går straffri för ett mindre brott om det används för att skydda ett mera värdefullt gods eller intresse. "Nödrätt är en juridisk term som innebär att man i nödsituationer av olika slag har rätt att begå handlingar som i normala fall anses olovliga. För att nödrätt skall föreligga krävs dock att avsikten med nödrättshandlingen är att avvärja en fara ”som kan leda till väsentligt större skada än den som handlingen orsakar”. skriver Värmlands Folkblad.

Det viktiga av rättsordningen skyddade intresset är i så fall Sverige som nation och helhet, då det är lätt att uträkna att svenskarna kommer snart att vara i minoritet i sitt eget land med följden att inbördeskrig, kvinnoförtryck, religiös intolerans och annat elände kommer att rota sig, så att Sverige blir ett ruttet land som man måste fly ifrån, så som idag Afghanistan, Sudan eller Eritrea. Folk från dessa länder har ju visat att de inte kan bygga sämhällen lika bra som svenskarna.

källa; snart brinner hela Sverige!

Tanken kan därför uppkomma om anlagda bränder på planerade asylboende kan rättfärdigas med nödrätten. Detta resonemang gäller enbart om det är 100% säkerställt att varken människor eller djur kommer till skada vid en sådan anlagd brand.

En tomt stående byggnad som skall användas för att ge bostad åt mestadels illegala invandrare som ofta ljuger om sin ålder är ett gods som är mindre värt än hela nationen Sverige.

Men räcker det för att få skyddet från 24:4 BrB?

Det finns ännu ingen rättspraxis i denna konkreta fråga. I doktrinen diskuteras ett aldrig prövat fall, att en medborgare har rätt att gripa en spion i stället för polisen, om det därigenom kan förhindras att spionen lämnar hemliga uppgifter till främmande makt. Här anses Sveriges väl stå högre än att vänta med gripandet tills polisen kommer och spionen stuckit.

Polisen har rätt att arrestera brottslingar, men inte rätt att anlägga bränder. Redan här visar det sig att nödrätten inte kan rättfärdiga en brand på en tomt stående asylbyggnad.

Praxis finns från rättsfall då trädkramare velat skydda miljön, som också är ett överordnat intresse. Vissa tingsrätter och hovrätten gav miljöaktivisterna rätt men den Högsta domstolen HD ansåg att nödrätt inte förelåg. För en rättslig bedömning skall man främst utgå från domstolspraxis, då det är det som gäller i praktiken. Problemet är dock att de flesta svenska domstolar kontrolleras av främmande makt med mind control teknologin, i synnerhet HD.

"En man som demonstrerat mot den uppmärksammade skogsavverkningen i Ojnareskogen dömdes i hovrätten till böter för ohörsamhet mot ordningsmakten. Enligt hovrätten förelåg ingen nödsituation vid avverkningen. HD beslutar nu att inte ta upp fallet varvid hovrättens dom står fast.

Hovrätten ändrade domen mot en demonstrant som friats av tingsrätten efter att ha klättrat upp i en tall inom ett avspärrat område i protest mot skogsavverkning i Ojnareskogen på Gotland.

Demonstranten ska - trots polisens befallningar - ha vägrat att komma ned.

Till skillnad från tingsrätten, som ansåg att skogsavverkningen hade varit olaglig och att mannen handlat i nöd, ansåg hovrätten att områdets värde hade beaktats vid domstolsprövning och att någon nödsituation inte har förelegat." rapporterar Dagens Juridik.

"Sägas ska dock att många källor är noga med att betona att nödbestämmelsen är en undantagsbestämmelse som ska tillämpas restriktivt.
Trots att formuleringen i paragrafen alltså kan verka öppen ska försvarlighetsbedömningen göras ganska strängt. Faran ska inte ha kunnat avvärjas utan nödhandlingen, eller åtminstone ska det ha krävts en
oproportionerlig ansträngning för att avvärja den på annat sätt. Den skada som har gjorts ska inte vara överdriven utan behövlig för att avvärja faran.

Nödrätten bör tillämpas särskilt restriktivt då det handlar om ett allmänt intresse. (fet gm White TV)

Nämnas ska också att om situationen är sådan att nödsituation föreligger, men att den inte anses som försvarlig, kan detta trots allt ha betydelse på så sätt att påföljden blir sänkt, och till och med går under
straffminimum." skriver Ulrika Sandberg på sid. 16 i sin examensuppsats Straffrättslig nödrätt.

Vad skall man då göra i ett så fruktansvärt underläge????

När det gäller våld är de mörka krafterna som angriper Sverige alltid överlägsna. Därför är det inte rätt och inte smart att använda våld trots detta extrema underläge. Dessutom är stora delar av den svenska motståndsrörelsen lamslagna genom mind control, utan att de själva vet om det.

Den enda lilla nischen vi har att försvara Sverige med är informationskriget. Om vi lyckas att informera en majoritet av det svenska folket och de invandrare som redan integrerat sig sedan länge i Sverige, att det pågår ett migrationskrig mot Sverige som inte skall stödjas, kommer den samlade mentala kraften av invånarnas tankar att ändra realiteten, d.v.s. avslöja och besegra fienden. De som gått över till fienden och förråder sitt land är trots allt bara en liten klick som tidigare satt på åsiktsmonopolet, som dock tvinar kraftigt.

Då är det viktigt att bojkotta gammelmedia och läsa Nya TiderAvpixlat och ofria Fria Tider varje dag/vecka, trots att de senare också står under sionistisk kontroll, vilket medför att de aldrig ger helhetsbilden och varken talar om mind control eller ett migrationskrig mot Sverige samt sällan pekar på USA eller de mörka bakgrundskrafterna i sammanhanget.

Hela bilden får man enbart hos några sällsynta, riktigt alternativa media som Blueshift, Bakom kulisserna eller White TV, som lyckligtvis växer kraftigt.

Dessutom skall så många demonstrationer som möjligt anordnas samt folkomröstningar.

Annat alarmerande om migrationskriget mot Sverige på White TV:

Polisen och tullen har tappat kontrollen över Sverige och Tyskland;

Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control;

Tankar om våldtäktsepidemin och dess orsaker och bekämpande;

Refugee invasion manipulated by the dark forces confirms Simon Parkes;

Alternativa media gör säkerhetstjänsternas jobb att avslöja asylanter som IS-terrorister;

Nytt bevis från Twitter att USA organiserar migrationskriget mot Europa;

Kungahuset enda som är friskt i svenska staten;

Svenska frimureriet under djävulsk kontroll! Tack Ers Majestät att Ni vände dem ryggen!;

UPPROP FÖR FOLKOMRÖSTNING OM INVANDRINGEN OCH SVERIGES FRAMTID!

Filmen hittat hos Ylvas Bakom kulisserna:

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.