Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Vår DNA konstruerades av mycket högtstående intelligens

2013-08-28 20:02

Vi vet tack vare Prof. Konstantin Meyl att vår DNA är en sofistikerad antenn som kan motta och sända magnetiska skalärvågor för att transportera energi och information. Här kommer en data-nisse, Stephen C. Meyer, som har räknat ut, att vår DNA omöjligt kan ha uppstått enligt Darwins idiotier: mutation och selektion. Vår DNA har en intelligent designer.

källa

Watson och Crick fick nobelpriset 1962 för upptäckten av DNA 1953. Crick har sedan dess förtvivlat försökt att få gehör för sin forskning, att DNA omöjligt kan ha uppstått enligt Darwins idéer. Han kom fram till det efter sannolikhetsberäkningar. Jordens ålder, ca. 4 miljarder år, skulle inte kunna räcka. Då vår DNA är mycket känslig kan den inte själv flyga genom rymden. Vår DNA bör därför ha transporterats hit i ett rymdskepp.

Kolla även White TV:s inslag: Slående naturvetenskapliga bevis att GUD finns

 

Scalar Waves Kill Cancer Cells, sensational progress in cancer treatment

2013-08-24 14:52

Prof. Konstantin Meyl is the worlds leading physicist in the research on scalar waves, both in theory and practice. There are three kinds of waves:

1. electromagnetic waves (Heinrich Hertz), well known to everybody

2. electric scalar  waves (Nikola Tesla), only known by secret services and enlightened people, even called Tesla waves, and

3. magnetic scalar wave (Konstantin Meyl), unknown

Meyl figured out, that the magnetic scalar wave is biological relevant, not the electromagnetic wave. Therefore cell communication is done by magnetic scalar waves. It was detected, that cancer cells mostly communicate with their own kind, not with healthy cells. So Meyl poisoned cancer cells and while dying, they send a special signal received only by other cancer cells, which causes them to die also. Healthy cells do not receive this signal, which is transmitted by magnetic scalar waves.

Konstantin Meyl är världens ledande fysikprofessor på området skalärvågor. Det finns tre sorters vågor:

1. elektromagnetiska vågor (Heinrich Hertz), välkända av alla

2. elektriska skalärvågor (Nikola Tesla), enbart kända hos folk från säkerhetstjänsterna och upplysta människor

3. magnetiska skalärvågor (Konstantin Meyl) okända


Meyl listade ut att det är de magnetiska skalärvågorna, som är biologiskt relevanta, inte de elektromagnetiska. Därför sker informationsutbytet mellan cellerna med hjälp av magnetiska skalärvågor. Man har upptäckt, att cancerceller mest kommunicerar med sina egna, inte med friska celler. Därför förgiftade Meyl cancerceller och medan de dog sände de en speciell signal som enbart mottogs av cancerceller, vilket ledde till deras död. Sunda celler mottog icke denna signal, som transporterades med magnetiska skalärvågor.

scalar wave experimental-kitkälla, scalar wave producer kit from Prof. Konstantin Meyl, the nightmare for every cancer cell and mainstream physicist

With this method only cancer cells are targeted. That is a huge difference to the chemotherapy from today, which target almost the whole body and often kill the patients slowly.

White TV wants to point out, that the killing of cancer cells with scalar waves is better than chemo, but not the optimum, because to attack cancer cells and tumours is only to attack the symptoms but not the cause of cancer. Here other methods must be used.

Med denna metod attackeras enbart cancerceller. Detta utgör en stor skillnad mot dagens kemoterapi, som angriper nästan hela kroppen och låter folk ofta dö på ett plågsamt sätt.

White TV vill dock påpeka att dödandet av cancerceller med skalärvågor visserligen är bättre än dagens kemo, men med denna metod attackeras enbart symptomen för cancern, inte orsaken. I den kampen bör andra metoder användas.

 

Scalar Waves Kill Cancer Cells from Henning Witte on Vimeo.

 

Technical proof: Scalar Waves exist

2013-08-22 16:43

Summer 2011 White TV got the hint from the Swedish Secret Service, that scalar waves are used in mind control. The victims, targeted individuals (t i) complain, that nothing is shielding against the radiation attacks (tin foiled hats) and that they can be targeted in high altitudes ore far beneath the ground in caves. This already indicates, that they are not targeted with electromagnetic waves, but another kind of wave.

Soon the contact was made to the leading scalar wave researcher, Prof. Konstantin Meyl, teacher and researcher in physics at a university in southern Germany. Because of the more than 100 years on-going cover up against scalar waves, he decided 1999 to construct an experimental kit, that shows how Nicola Tesla worked in the late 1890-ies to detect scalar waves, which are longitudinal waves, not transversal, as the electromagnetic waves.

This kit has been sold to more than 1 000 researchers all over the world, opening their eyes, that other interesting types of waves exist.

scalarwaveskälla

Prof. Meyl, the Nikola Tesla of today, shows not only the difference between the electromagnetic waves (Heinrich Hertz 1888) and the scalar waves (Nikola Tesla 1897), but also different and more convenient ways to apply them.

Differences:

1. scalar waves propagate with different speed, sometimes much quicker than the speed of light,

2. scalar waves can transport wireless electricity

3. scalar waves can have huge over unity effect by collecting neutrinos (free energy)

4. a scalar wave transmitter realizes directly, if the receiver is in resonance

5. no shields against scalar wave

6. scalar waves do not decay in the distance, you can send them through the earth to the other side

Technical and medical improvements:

1. cell phones only using scalar waves do not emit electro smog and have one dimension more to modulate information, both on the frequency and the wavelength; computers run by scalar waves have much better  efficiency than even quantum computers

2. wireless transportation of electric energy without losses; cell phones, electric cars, motors etc. need no battery, they can be charged through the air while running without pollution

3. scalar waves are able to transmit medical information to the body in a positive context (bio resonance/frequency medicine, i.e. Bicom, Oberon, Scio) or negative: mind control and remote killing

4. DNA and cell communications can be physically explained

5 free energy devices collecting neutrinos can be built

6 bees, butterflies and other animals will recover

Finally it has to be noticed, that Prof. Meyl detected a third kind of wave, the magnetic scalar wave, which is biological relevant. So there are three different kind of waves: the electromagnetic (Hertz), the electric scalar wave (Tesla) and the magnetic scalar wave (Meyl).

Tack vaken.se att ni översatte inslaget till svenska:

Tekniska bevis på att skalärvågor existerar

Professor Meyl, dagens Nikola Tesla visar inte bara på skillnaden mellan elektronmagnetiska vågor (Heinrich Hertz 1888) och skalärvågor (Nikola Tesla 1897), utan visar också olika och lämpliga sätt att tillämpa dem.

Skillnader:
1. Skalärvågor utbreder sig med varierande hastighet, ibland mycket snabbare än ljusets hastighet.
2. Skalärvågor kan transportera elektricitet trådlöst.
3. Skalärvågor kan ha väldiga "over unity effect" genom att samla neutrinos (fri energi).
4. Skalärvågssändare detekterar omedelbart om mottagaren är i resonans.
5. Det finns inga sköldar mot skalärvågor.
6. Skalärvågor förfaller inte med avståndet, man kan skicka dem genom jorden till andra sidan.


Tekniska och medicinska för bättringar:
1. Mobiltelefoner som använder skalärvågor sänder inte ut elektrosmog och har en till dimension att modulera information både genom frekvens och våglängd; datorer som använder skalärvågor skulle t.o.m. ha bättre effektivitet än kvantdatorer.
2. Trådlös överföring av ström utan förlust; mobiltelefoner, elektriska bilar, motorer, etc behöver inget batteri, de kan laddas genom luften medan de är igång utan föroreningar.
3. Skalärvågor kan överföra medicinsk information till kroppen på ett positivt sätt (bioresonans/frekvensmedicin) eller på ett negativt sätt som mind control eller att döda på avstånd.
4. DNA och cellkommunikation kan fysiskt förklaras.
5. Apparater för fri energi som samlar neutrinos kan byggas.
6. Bi, fjärilar och andra djur kommer att återhämta sig.

Professor Meyl har även upptäckt en tredje typ av vår , den magnetiska skalärvågen som är biologiskt relevant. Det finns alltså tre olika typer av vågor, den elektromagnetiska (Hertz), den elektriska skalärvågen (Tesla) och den magnetiska skalärvågen (Meyl).

Watch even these articles on scalar waves and or research from Prof. Meyl: Neutrino Power, DNA-waves, 100 years Scalar Wave Conspiracy, Our Body works with Scalar Waves, Scalar Weapons on 9/11?, Table Top Defender from QuWave shelter for TI's, Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe; Technical proof: Scalar Waves exist; The Growning Earth Part1 and Part 2; Scalar Waves Kill Cancer Cells, sensational progress in cancer treatment; Big Bang Big Bluff; Svarta hål förklaras enklast med skalärvågor och deras neutriner;

Technical proof that Scalar Waves exist from Henning Witte on Vimeo.

 

Förbjud WiFi/WLAN i alla skolor

2013-08-18 00:00

Ett av White TV:s bästa intervjuer någonsin gjordes med den brittiske MI 5 agenten och fysikern Dr. Barrie Trower sept 2012 på Open Mind Conference i Danmark. I intervjun nedan upprepar han sina varningar att barn och i synnerhet flickor, aldrig skall utsättas för trådlös Internet, WiFI/WLAN, då de riskerar att bli ofruktbara. Även om de klarar sig, så är risken överhängande, att deras döttrar inte klarar sig längre. Den trådlösa Internetteknologin är en del i den stora kampanjen att reducera världsbefolkningen till 500 miljoner, eugenics, rashygien.

wifi dangerousKälla

Se även White TV:s

Du skall inte veta att alla sjukdomar kan botas, då mänskligheten skall minskas med 90%

och WHO mördar barn med vacciner

 

Nya tekniska mätbevis att ti's har mikrochips i sina kroppar

2013-08-12 22:07

Targeted individual (ti = offer för hjärnkontroll teknologi) Magnus Olsson driver den mest framgångsrika bloggen på nätet mot tankekontroll: mindcontrol.se. Han är dessutom direktör för EUCACH, European Coalition against Covert Harassment. Han har blivit scannad i London 2012, om hans kropp skickar ut frekvenser (se andra filmen nedan). Mätningarna blev positiva, som White TV rapporterade. Han strålade starkt på flera punkter.

Eftersom det inte gick att utesluta helt, att hans strålning hade en annan källa än mikrochips i hans kropp, genomfördes nya mätningar i en Faradays-bur i Bryssel några månader senare. Samma resultat, som mätningarna i filmen nedan visar.

microchip_implantkälla

Då en människokropp i normala fall inte avger så starka frekvenser, måste det finnas minst en onaturlig strålningskälla i hans kropp. Då magnetröntgen-undersökningar inte visade vettiga resultat kan slutsatsen dras, att Magnus Olsson har blivit implanterat med mikrochips, förmodligen i nanostorlek.

Vissa mätningar i Bryssel hos andra offer visade, att de enbart strålade ut frekvenser ifrån den övre delen av armen, precis där de hade blivit vaccinerat tidigare. Detta bekräftar uppgifter ang. det österrikiska vaccin-företaget Baxter AG, att man applicerar mikrochips i nålarna från vaccinationssprutor, se närmare David Icke, Human Race Get Off Your Knees, sid. 470 under rubriken Injected Microchips.

Här finns Magnus Olssons första TV-intervju med Henning Witte från White TV

Här kan ni lyssna till Magnus Olssons första föredrag från hösten 2012, filmad av White TV

Här Magnus Olssons senaste intervjuer från maj 2013 med Alfred Lambremont Webre och Russia Today