Visar alla artiklar i Reinkarnation mot rasism

Sex i elitens tjänst

2016-02-06 00:00

av Jan Erik Sigdell

Sexuella våldshandlingar är idag mera aktuella än någonsin. Pedofilringar med hemlig kontaktservice blir ibland avslöjade och våldtäktsstatistiken har ökat enormt med invandringen. Nya fall av organiserat pedofilt missbruk ibland annat barnhem avslöjas nästan regelbundet, särskilt av David Icke – vad man än må anse om honom personligen så är obestridligt hans och hans medarbetares dagliga alternativa nyhetssida mycket informativ. Pedofila brott tycks nästan vara ”vardagsmat” bland världens elit i politiken och underhållningsindustrin.

Vad beror det på?

Hemliga sällskap

Det finns hemliga sällskap av frimurartyp där magiska ritualer utövas, i vilka sexuella riter och missbruk ingår. I sådana sällskap är det närmast ett krav att man deltar i sådana ritualer och utför motsvarande handlingar, som är ett slags offer till satanistiska krafter i världen. I nöjesindustrin har många artister avslöjats för och en del medgivit att de har sålt sin själ till Satan och Illuminaterna för att få framgång, och det har de tydligen också fått till ett pris som de en gång kommer att bittert ångra (framför allt i det livstillstånd som följer efter döden men som de sannolikt inte tror på). Många inflytelserika politiker är medlemmar i en organisation av sådant slag, till exempel Skull and Bones, för att därigenom få (otillbörlig!) makt. Den nämnda organisationen har som bekant en årlig sammankomst i Bohemian Grove i Kalifornien. I Storbritannien finns bland andra Piers Gaveston Society, i vilken David Cameron vid en invigning lär ha fotograferats med sin penis i ett grishuvud. Detta har naturligtvis sedan bortförklarats på alla sätt och vis… Det finns flera sådana hemliga sällskap – existensen är inte hemlig, men vad som där försiggår är det – och man må undra var Bilderbergarna har sin plats här.

Vad ligger då bakom sådana rituella handlingar?

I katolska kyrkan är, som vitt och brett bekant, missbruk av barn en rentav vanlig företeelse. Kyrkan har förordnat att sådana fall inte skall anmälas till polisen, utan endast till kyrkomyndigheten, som sedan vanligen försätter förövaren till en ny församling och det utan vidare åtgärder.

Varelser i andra dimensioner

I fysiken räknar man idag med att universum har betydligt flera dimensioner än de tre som är de enda som vi jordevarelser med våra inskränkta sinnesorgan kan varsebliva. Vad som finns i dessa dimensioner, högre eller parallella, vet vi därför inte, men det är rent logiskt sett full tänkbart att där liksom i ”våra” tre dimensioner finns levande varelser, som kanske till och med kan iaktta och manipulera livet på vår planet. Till exempel skulle en femdimensionell varelse vara oss överlägsen i många avseenden och dessutom kunna göra sig osynlig för oss genom att hålla sig utanför ”våra” tre dimensioner. Därifrån skulle den varelsen likväl osynligt kunna utöva inflytande på oss jordemänniskor och på vad vi har för oss. Vi kan nog räkna med att en del sådana varelser, om de finns, är välvilliga och att andra snarare vill utnyttja oss. [1]

Det finns anledning att förmoda att de senare kan livnära sig på våra livsenergier, ungefär så som vi livnär oss på djur och växter och deras energier. När en människa dör, kommer kroppens energier fria, medan själen lämnar den och inträder i en annan dimension. Kroppens livsenergi kan sådana varelser då ta till sig. Det är ju naturligt att de då hellre ser att en människa dör frisk och aktiv, till exempel i en olycksändelse, på slagfältet eller genom att bli mördad, för då är kroppen full av livsenergi. När en människa dör av ålderssvaghet eller sjukdom finns det ju inte mycket energi kvar att hämta… [2] Men andra energier i kroppen stegrar sig vid intensiva känslor som vrede, rädsla, panik eller hat. Sådana energier kan de också ta till sig och ser därför gärna att människor får sådana känslor, kanske genom att manipulera dem in i motsvarande situationer. Detta är den verkliga vampyrismen som folktron i tidigare århundraden såg som att dricka offrens blod, för man var ju minst lika ovetande som människor är idag om att det egentligen var obekanta energier som det var fråga om, men sådana energier finns i blodet. Om en negativ varelse vill åt en persons livsenergi är det därför ofta förbundet med blodsutgjutelse. En speciell energi är den sexuella som stegras vid vissa tillfällen. Om den levs ut i ömsesidig kärlek mellan två människor äger ett energiutbyte rum mellan dem och då kan inte så lätt en annan varelse komma åt dessa energier. Men är de sexuella känslorna ensidiga, kan en osynligt närvarande varelse lättare komma åt dem. Därför passar sexuellt våld bra för den och dessutom har då offret andra men negativa känslor av rädsla, vrede, hat och äckel som en sådan varelse också kan komma åt i form av motsvarande emotionella energier.

Detta är naturligtvis svårt att tro på för många människor med en världsbild där sådant inte passar in. Dessutom vågar de inte riskera att bli till åtlöje för andra materialistiskt inställd människor. Men att universum är multidimensionellt är idag en erkänd uppfattning inom fysiken och varför skulle andra dimensioner vara livlösa världar? Själv har jag 36 års erfarenhet med regressionsterapi i vilken man kommer i kontakt med sådana aspekter på verkligheten. Att reinkarnationen finns är ju praktiskt taget bevisat idag genom ett stort antal fall där man har kunnat bekräfta det upplevda tidigare livet och genom utomkroppsliga upplevelser i form av så kallade nära-döden-upplevelser. De torde finnas hundratusentals människor idag som har haft sådana upplevelser, men många talar inte om dem. De har därmed själva upplevt att de egentligen är en själ och inte den kropp som själen använder sig av och de har ofta sett att de har varit här tidigare. Vart går då själen efter kroppens död? Utan tvivel in i en annan dimension. Ytterligare beviskraftiga indicier är det faktum att regressionsterapin fungerar och hjälper människor med att lösa ofta svåra problem. I min verksamhet har jag också många konkreta upplevelser av att andra varelser kan ha inflytande på människor och manipulera dem samt tanka energi från dem. [2]

Vad är magi?

Magi fungerar faktiskt! Men inte så som många tror. En del människor menar att detta är någonting som man kan göra själv om man lär sig tekniker i svartkonstböcker. Men så enkelt är det inte. Det går bara med hjälp av negativa varelser som hjälper att göra det som man vill ha gjort, men till ett högt pris! Även om man inte är medveten om det, dra man till sig en sådan varelse eller ett par. Man blir beroende och manipulerad av varelsen och ”säljer sin själ” till den. Man blir behärskad av varelsen och inte tvärtom. Och man skapar sig ett präktigt karma som man får betala av i nya inkarnationer. Den varelsen eller de varelser som man tror sig ha sammanarbetat med tränger sig på igen nästa liv igen och vill ”ha betalt”.

En av de största magierna i modern tid var Aleister (Edward Alexander) Crowley som ”samarbetade” med en varelse vid namn Aiwass. Han har haft ett mycket stort inflytande i samtida och efterföljande hemliga sällskap och han ägnade sig mycket åt sexualmagi genom sina skrifter och sin medverkan i Hermetic Order of the Golden Dawn samt i egna ordenssällskap som Ordo Templi Orientis (O.T.O.) och kommunen Abbey of Thelema. Det påstås att han hade en oäkta dotter med George W. Bush`s mormor som i så fall alltså blev hans mor Barbara Bush. Crowley hade en vänskaplig förbindelse med L. Ron Hubbard som grundade Scientology och han lär ha förespråkat sexuella ritualer med barn och att sex med ett barn energetiskt skulle kunna förlänga förövarens liv.

Sådana ritualer med utpräglade sexuella element och det även med barn, som i vissa fall dödas som avslutning, kan enligt allt detta betraktas som satanistiska offer till negativa makter för att på magiskt vis få makt, inflytande och framgång i världen.

Två aspekter på pedofili

Den ena aspekten är en patologisk sexualdrift riktad till barn som vanligen torde ha sitt ursprung i en psykiskt deformerande traumatisk upplevelse av sexuellt slag i barndomen eller – för dem som är vidsynta nog att acceptera det förklaringsalternativet som åtminstone möjligt – i ett tidigare liv. Bara som jämförelse: homosexualitet är i motsats till pedofili en erkänd livsstil för vuxna människor i vårt moderna samhälle, men man kan undra varifrån en sådan läggning kommer. Jag har i min praktik som regressionsterapeut haft ett flertal homosexuella klienter som har denna livsstil idag som följd av ett smärtsamt trauma med det motsatta könet i ett tidigare liv, motsvarande principen: ”bränt barn skyr elden”. Därmed vill jag inte framställa homosexualitet som ”sjuklig” utan som en i sig respektabel livsstil mellan mogna vuxna människor. Men i jämförelse därmed vore ett motsvarande trauma i det förgångna en möjlig förklaring till pedofili. En annan kan vara en omogen infantilitet som inte klarar av en naturlig sexualitet mellan vuxna (hetero- eller homosexuellt).

Den andra aspekten är det rituella missbruk som av ovanstående skäl utövas i vissal hemliga sällskap som offer till Satan. Det tycks vara så att sådana offer krävs för medlemskap. En annan jämförelse: i den ökända motorcykelklubben Hells Angels lär det (åtminstone i vissa grenar av organisationen) för medlemskap krävas att man har begått ett tillräckligt grovt brott, till exempel ett mord. Det torde vara på liknande sätt i sådana hemliga sällskap. Sexuellt missbruk är ett bekvämt och för många ”angenämt” brott

Våldtäktsproblematiken

Här torde det finna tre aspekter. Dels ett ohämmat egoistiskt tillfredsställande av sexualdriften utan hänsyn till kvinnan, vilket är ett grovt brott i alla avseenden, och dels en kulturell primitivitet som betraktar kvinnan som lovligt byte därför att hon anses mindervärdig och vara till för sex.

Den tredje aspekten har med osynligt inflytande från negativa varelser i andra dimensioner att göra som manipulerar till sådant handlande – även här bör jag nog tillägga: för dem som är vidsynta nog att våga ta en sådan förklaring i betraktande. Inom Islam är sådana varelser kända som jinns, ett slags ”onda andar”. För min del verkar det mycket sannolikt att sådana är med när de brutala våldtäkter äger rum som idag tyvärr har blivit aktuella genom invandringen. Enligt tyska källor är ca. 70% av våldtäktsförövarna invandrare.

Satanismen

Nämnda hemliga sällskap är uppenbarligen satanistiska. Det är förfärande hur många satanister som idag ”outar” sig i USA. Där finns en Church of Satan, 2015 invigdes där en skulptur av Baphomet, i januari 2016 hölls en stor satanistisk mässa i USA. För att bara nämna några exempel.

Det påstås att satanistiska mässor och ceremonier hålls i Vatikanen [3-5] och att de två senaste påvarna skulle ha deltagit i satanistiska offerritualer. Kyrkan representerar ju inte den äkta kristendomen utan är en taktisk satanistisk förfalskning av den ursprungliga kristendomen, den Gnostiska Kristendomen (jfr. [1]).

Det diskuteras en hel del in Internet om huruvida Obama skulle vara Antikrist, en ondskefull varelse som sägs skall komma innan Kristus kommer, men man kan nog snarare tänka sig att i så fall George Soros är det, för han tycks rycka i trådarna till sin sprattelgubbe Obama... Kanske snarare att Soros är han agent, eller en av dem..

Intressant i samband med jinns (se ovan) är dock att även Islam har sin egen ”Antikrist”, då snarare ”Antimahdi”, som kallas Dajjal, en ondskefull varelse som skall framträda innan Imam Mahdi kommer, den islamska motsvarigheten till Kristus. Så som världen ser ut idag har han tydligen ett mycket starkt inflytande genom lämpliga agenter!

Kommentar till en tidigare artikel

I en artikel Tankar om våldtäktsepidemin och dess orsaker och bekämpande i White TV skrev jag om sambandet mellan sexköpslagen och våldtäktsepidemin så som det såg ut långt före den stora flyktingsinvasionen. Detta samband är för då gällande förhållanden statistisk signifikant men har nu helt överskuggats av ”flyktings”-våldtäkterna! Skillnaden mellan flyktingar och ”flyktingar” är härvid att de senare – som står i citationstecken – inte är de som flyr från krig, nöd och död utan de som söker bekvämt välstånd genom att parasitera på mottagarländernas naiva godtrogenhet eller är agenter och hemliga terrorister som har smugglat sig in med strömmen av äkta flyktingar. Se Operation Trojanska Hästen och Andra möjliga strategier med flyktingsinvasionen. De äkta flyktingarna skall naturligtvis ha rimlig hjälp!

Referenser:

1. Jan Erik Sigdell: Die Herrschaft der Anunnaki. Manipulatoren der Menschheit für die Neue Weltordnung, Amra, Hanau, 2015.

2. Jan Erik Sigdell: Unsichtbare Einflüsse. Befreiung von anhänglichen Seelen und aufdringlichen Wesenheiten, Amra, Hanau, 2014.

3. I Millenari: Via col vento in Vaticano, Kaos, Milano, 1999. Tysk översättning: Wir klagen an, Aufbau-Verlag, Berlin, 1999.

4. I Millenari: Fumo di Satana in Vaticano, Kaos, Milano, 2001.

5. Jfr.: https://de.wikipedia.org/wiki/Exsultet och: https://www.youtube.com/watch?v=sUN-XEU6HUc

Några länkar till temat:

Aleister Crowley's Pedophiliac Revolution

Elite Pedophile Scandal Explodes

Jimmy Savile

VIP child abuse inquiry set to close.

Secret Sex Rituals of the Illuminati Exposed

David Icke EXPOSES Bohemian Grove Sacrifice To LUCIFER Helel 'Queen Of Heaven' Venus Ishtar

Bohemian Grove - Alex Jones.

Dark Secrets: Inside Bohemian Grove

Alex Jones on gay rituals of Bohemian Grove

Religious Justifications for Child Sexual Abuse in Cults

Catholic Church pays compensation but won’t admit child abuse liability

Satanic ritual abuse

 

Fallet Grigori Grabovoi visar att Ryssland har kvar även mörka krafter

2015-12-16 15:33

källa

Grigori Grabovoi verkar vara en slags rysk Bruno Gröning eller Ryke Hamer. Sådana kraftfulla helare har alltid varit en stor fara för de mörka krafterna, då de avslöjar hur lätt man kan läka en människa utan en massa kemi.

Det som står om Grigori Grabovoi på Wikipedia är med stor sannolikhet feta lögn, som vanligt när det gäller omständigheter som etablissemanget vill mörklägga. Wikipedia är full med lögn och man kan inte ens ta bort dem, då datorer från NSA/CIA övervakar lögnen. Jag har försök åtskilliga gånger att rätta till alla lögn om M/S Estonia på Wikipedia, men det är lönlöst, då rättelserna försvinner mycket snabba och den gamla rappakaljan återställs omedelbart.

Att Putin inte lyckats befria Ryssland helt syns på många områden. Domstolsväsendet är totalt opålitlig och säkerhetstjänsterna har för mycket makt. Även Russia Today, RT, ger inte hela bilden, men är tusen gånger bättre än journalistmaffian i Väst, i synnerhet i Sverige. Trots att White TV skriver oftast mycket positiv om Ryssland och tackar Putin sedan fem år tillbaka, så har Russia Today aldrig citerat White TV eller bjudit Henning Witte på en intervju.

Liknande på White TV: Bruno Gröning justitie-mördades då han var bättre än skolmedicinens läkare;

Cancerdoktorn Ryke Geerd Hamer största medicinska snillet i vår tid;

 

Bruno Gröning justitie-mördades då han var bättre än skolmedicinens läkare

2015-05-20 14:17

källa

Bruno Gröning kunde läka människor, där skolmedicinen med sina primitiva läkare och metoder inte kunde hjälpa längre. Bruno Gröning kunde läka hela människogrupper bara genom att tala med dem, utan att röra dem. Han blev därför jätte känd i den hemska efterkrigstiden i Tyskland, då landet var nära att gå under genom de allierades fruktansvärda förtryck. Då var det som en gudagåva att Bruno Gröning kunde läka folk utan att ens ta betald.

Journalister uppmanades efter en i början ärlig rapportering att svartmåla Bruno Gröning. Det var USA som kontrollerade medierna, och i synnerhet i Bayern. Sedan hetsades åklagaren på honom och korrupta domare förbjöd honom att hjälpa människor. Kort därefter dog han under mystiska omständigheter.

White TV känner till en duktig läkare i Södertälje som arbetar efter Bruno Grönings metoder, men det sker bara i det tysta, då Sverige är ännu primitivare än Tyskland när det gäller läkarvetenskap.

I Sverige finns föreningen Bruno Grönings vänkrets, som hedrar honom:

"Bruno Gröning - en ovanlig människa

År 1949 kom Bruno Grönings namn över en natt i rampljuset för allmänheten. Press, radio och "Wochenschau" (sammanfattning av veckanshändelser) berättade. I flera månader höll händelsen om den s.k. "Wunderdoktor" mirakeldoktorn som han snart kallades - den unga republiken i uppror. En film spelades in, vetenskapliga undersöknings kommissioner inkallades och myndigheternas högsta instans sysselsatte sig med fallet Bruno Gröning. Socialministern av länet "Nordrhein-Westfalen" anklagada honom för att han bröt mot bestämmelserna för naturläkare. Bayerns landshövding däremot förklarade, att en sådan "exceptionell uppenbarelse" - som Gröning - inte skulle offras för paragrafernas skull. Bayerska inrikesministeriet titulerade hans verksamhet som "kärleksverksamhet".

Livligt diskuterades mellan alla samhällsskikt om fallet Bruno Gröning. De emottionella vågorna gick höga. Präster, läkare, journalister, jurister, politiker och psykologer: alla talade om Bruno Gröning. För somliga var hans underverk en nådegåva från en högre makt, för andra däremot charlataneri. Men faktumet av hans botande kunde bevisas genom medicinska undersökningar.

Bruno Gröning, född 1906 i Danzig, var en enkel arbetare. Efter kriget tvångsemigrerades han som flykting till Västtyskland. Han livnärde sig av olika slags arbeten som t.ex. timmerman, fabriks- och hamnarbetare, telegrambud och svagströmsmontör. Med en gång intresserade allmänheten sig för honom. Nyheten om hans underverk spreds världen över. Från alla länder kom sjuka, brev om hjälp och förfrågningar. Tiotusentals sökande efter helande sökte sig till platser där han verkade. En revolution inom medicinen bröt sig in på nya vägar.

Bruno Grönings lära

Sammanfattning

Bruno Grönings lära är grundlagd på den andliga kraftens inflytande på människan. Inflytandet av dessa krafter är större än vad de flesta människor har vetskap om.

Bruno Gröning jämför människan med ett batteri. I det dagliga livet ger det var och en av sin kraft. Den nya behövande energin tages ofta inte upp i samma omfattning. Liksom ett tomt batteri inte kan fungera, kan en kraftlös kropp inte utföra sina uppgifter. Anspänning, nervositet och livsångest har således sjukdom till följd.

Bruno Gröning klargjorde hur var och en kan fylla på den nya energin. Tron på det goda och viljan att bli frisk igen, är en absolut nödvändig förutsättning. Människan är alltid omgiven av helande vågor, som det bara gäller att ta emot. Enl. Bruno Gröning finns inga obotliga sjukdomar, vilket alla medicinskt bevisbara suc?éberättelser bekräftar. Botande sker helt och hållet på andlig väg och är således inte bundet till Bruno Grönings fysiska kropp.

För att kunna ta upp den helande energiströmmen, sitter den hjälpsökande med öppna händer. Armar och ben är inte korsade, för att den helande energiströmmen inte skall påverkas. Tankar på sjukdom och sorger motarbetar, medan tankar på något skönt är läkande.

När den helande energiströmmen flyter genom kroppen, kontaktas alla belastade organ och börjar så med sin helande effekt. I samband därmed kan värk uppstå, som är tecken för utrensning i kroppen. Eftersom sjukdom till sitt väsen inte är Guds vilja, kommer den så småningom att försvinna. I vissa fall kan det hända helt spontant. Därför är det nödvändigt att inte hålla fast sjukdomen i tankarna utan tro: För Gud finns ingentin "obotligt".

För att kunna förbli frisk, tar Bruno Grönings vänner dagligen upp den helande kraften. En frisk kropp är förutsättningen för ett liv i överensstämmelse med sig själv, andra människor och naturen.

Målet för Bruno Grönings lära är att omvända en sjuk till en livsglad människa som är fri från all fysisk och psykisk belastning."

Informera dig om en annan banbrytande tysk läkare på White TV, som fick fly från Tyskland och som lever i norsk asyl idag:

Cancerdoktorn Ryke Geerd Hamer största medicinska snillet i vår tid;

 

Bra vittnesmål att vi är mer än bara kroppen, att själen styr

2015-03-29 21:14

Anita Moorjani ger ett fantastiskt vittnesmål om en nära döden upplevelse, om hur hennes astralkropp lämnade den vanliga kroppen och hur hon med tankekraft kunde bli av med sin svåra cancer.

Tack SJ för tipset. Han tillägger:

"Om det är nytt för dig det hon pratar om...så lyssna minst tre gånger på vad hon säger . Det kommer att vara till stor nytta för dig."

Ivan Björn hade redan i somras ett långt inslag om Anita, som finns här.


 

Kvinnan är överlägsen mannen, därför blir hon förtryckt

2015-03-08 21:25

källa

Det är bra att det finns en internationell kvinnodag. Den har sina rötter i det hemska kvinnoförtrycket som pågått sedan tusentals år på jorden. Varför har det varit patriarkat hela tiden och varför är det så svårt att få full jämställdhet, trots att många snackar om det idag?

Utgångspunkten är det faktum att kvinnor är överlägsen männen:

1. Kvinnor kan föda barn. Vilken gåva!

2. Därför har kvinnor bättre intuition. Med småbarn kan man inte prata vettigt, man måste känna av vad de behöver. Intuitionen är själens direkta informationskanal till hjärtat. Detta är den renaste informationen vi kan få. Använder vi förnuftet via hjärnans vänstra halva, är den pestsmittat genom mind control och annan hjärntvätt som skall vilseleda oss.

3. Kvinnor arbetar bättre med båda hjärnhalvor. Den högra står för kreativitet och helhetssynen. Kvinnor använder därför sin skalärvågsinterferometer bättre än män, då de behöver fullt ös i båda hjärnhalvor, annars finns inte två skalärvågor från vardera hjärnhalva som kan interferera med varandra. Det är så vi skapar!

4. Därför är kvinnor mera medialt begåvade än män. Det finns flest duktiga media hos kvinnor. Jag går alltid till ett kvinnligt medium. De få män jag testade var kass. Därför brändes så många häxor på bål. De mörka makthavarna ville inte bli avslöjade av medialt begåvade människor. I vissa fall brändes även män och barn, då de också hade medial begåvning. Men den stora majoriteten var kvinnor.

5. Kvinnor har bättre simultankapacitet, vilket förmodligen hänger ihop med att det kan använda båda hjärnhalvor på ett effektivare sätt.

6. Kvinnors sexualitet är männens överlägsen. De kan få multipla orgasmer och är ofta mera känslosamma än män.

7. Kvinnor skall selektera med vilka de har sex för att därigenom höja samhällets nivå. De tillåter inte vem som helst att para sig med, vilket höjer avlingsnivån i samhället. Därför är en äkta jude bara den vars mor är judinna. Män är däremot programmerade att sprida sina gener så långt som möjligt, oberoende till vem. Därför nedvärderas en kvinnlig hora mer än en manlig. Därför är en våldtäkt mot en kvinna någonting mycket allvarligare än mot en man.

8. Kvinnors kroppar är vackrare än männens. Inget som dinglar .....

9. Kvinnor är renare än män. Hur hemska förhållanden än må vara, en kvinna försöker alltid hålla sig och omgivningen så rent som möjligt.

10. Kvinnor är bättre i skolor och universitet.

Detta var bara några exempel.

Om man nu vill underkuva en hel planet med människor så är det smartast att förtrycka den duktigaste delen, kvinnorna, och sedan vigla upp båda delar mot varandra. Därför har vi patriarkatet sedan evigheter. Då samtliga religioner är designat som förtryckarinstrument, har samtliga religioner kvinnofientliga drag. På så sätt hade Gudrun Schyman rätt när hon tyckte att källan till kvinnoförtrycket var samma i orienten som i occidenten. Hon kunde bara inte förklara det ordentligt.

Därför kan vi först uppnå full jämställdhet, när de hemliga makthavarna på jorden har förlorat sin makt över oss och människorna får härska över sig själva. För att åstadkomma det behövs eldsjälar och ögonöppnare som David icke, Simon Parkes och många andra. Det är ju därför de har smutskastats och censurerats så mycket.

Fundera även på White TV om: Det osynliga kriget mellan världens hemliga makter ger oss mera frihet;