Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen

Partiprogrammet av vårt nya parti till allmän diskussion

2017-01-28 00:00

Efter storattacken till förra nymånen mot vårt nya parti och mig, Henning Witte, gör vi ett nytt försök att publicera partiprogrammet för era synpunkter och förbättringsförslag.

Hela programmet kan laddas ner här.

Det här är förmodligen världens modernaste partiprogram!

 

P R O G R A M F Ö R K L A R I N G

 

 

FRIA MEDBORGARE ska verka för att ge medborgarna verklig kontroll över sina liv. Den offentliga makten ska begränsas och definieras samt prövas av Författningsdomstol. Den enskilde medborgaren ska fatta så många beslut som möjligt. Medborgarna ska fredas mot godtycklig maktutövning och mot kränkningar av människovärdet och den personliga integriteten. Individernas och Folkets okränkbarhet är en oavvislig princip i ett fritt och demokratiskt samhälle. Den offentliga makten ska även decentraliseras så - om beslut ska fattas gemensamt av en beslutande församling - att beslut fattas på en nivå så nära medborgaren som möjligt.

 

MÄNSKLIGA FRI- och RÄTTIGHETER skall garanteras samtliga individer – oavsett medborgarskap. Rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet, meddelandefrihet, näringsfrihet, informationsfrihet, pressfrihet, demonstrationsfrihet, åskådningsfrihet, religionsfrihet, rätt till privatliv samt äganderätt. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, filosofisk eller politisk uppfattning. Den tekniska utvecklingen inom media, nödvändiggör en teknikneutral Tryckfrihetsförordning, för att jämställa utgivning av internetmedia, med tryckta media. Budbärarimmuniteten bör också göras teknikneutral samt upphöjas till grundlag. Offentlighetsprincipen är viktig för medborgarinsynen och skall värnas.

 

MEDBORGERLIGA FRI- och RÄTTIGHETER skall förbehållas medborgarna och endast medborgarna. Det gäller framförallt rätten att delta i allmänna val. Den gällande rättigheten för utländska medborgare - att delta i kommun- och landstingsval - är odemokratisk. Den demokratiska viljeyttringen i de allmänna valen snedvrids, då utländska medborgare ibland avflyttar under mandatperioden. Likaså ska detta gälla rätten att kandidera till folkvalda församlingar. För rösträtt och valbarhet i allmänna val till samtliga folkvalda församlingar, skall svenskt medborgarskap erfordras.

 

VALSYSTEMET ska utformas så, att väljarna har största möjliga inflytande över hur de förtroendevalda tillsätts i alla beslutande församlingar. Partiorganisationers möjligheter att själva styra personval - och att därmed på ett eller annat sätt minska väljarnas inflytande över vilka som ska representera dem – ska minimeras. Väljarna ska utse representanter - inte partierna - vilket förutsätter majoritetsval i enmandatsvalkretsar. Väljarna skall också utse ämbetsmän på alla nivåer genom direktval. Politik formas av människor och inte av för väljarna mer eller mindre anonyma partiorganisationer.

 

STATENS VÅLDSMONOPOL skall upprätthållas. Domstolsväsendet skall lagföra och döma i enlighet med lagstiftningen, som skall återspegla den allmänna rättsuppfattningen. Utrymme får ej uppstå för enskilda, att ta sig rätten att skipa rättvisa. Enskilda intressen ska inte ges laga befogenhet över annan part. Försvarsmakten skall freda medborgarna mot främmande angrepp. Staten skall värna medborgarna mot brottsliga gärningar, såväl som mot angrepp av främmande makt, alltid och överallt inom riket.

 

FRIA MEDBORGARE skall verka för fri marknadsekonomi för en gynnsam ekonomisk utveckling syftande till allmänt välstånd. Partiet skall även verka för att bästa möjliga förutsättningar skapas för satsningar på kostnadseffektiva kraftteknologier som skall förse samhället - det offentliga, näringslivet och privata abonnenter - med billig energi. Detta för att stimulera den ekonomiska tillväxten till gagn för det allmänna välståndet.

 

AVREGLERINGARNA av det överpolitiserade samhället måste fortsätta även inom väldigt viktiga områden som idag fungerar otillfredsställande: hyresbostadssektorn, arbetsmarknaden och sjukvården. Att människor får sjukvård och bostad av god kvalité inom rimlig tid och möjlighet till arbete, är mycket viktigt för välbefinnandet och mycket viktigt för att kunna verka inom samhället.

 

KUNSKAP är nyckeln till självständighet och integritet – det vill säga makt att råda över sig själv och sin situation och sina vägval. Grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och universitets- och högskoleutbildning, måste därför fokusera på kunskap, kritiskt tänkande och förmåga att själv söka kunskap. Vetenskapsförvanskning och historieförfalskning ska motverkas.

 

IMMIGRATIONS- och INTEGRATIONSPOLITIKEN som gäller är upphov till ett allvarligt och alltjämt växande problem. En hållbar immigrationspolitik måste bygga på principen om att alla immigranter ska kunna försörja sig själva. Bidragspolitik leder till beroende av stat och kommun och därmed till en oförmåga att påverka sin egen situation. Personer som vill arbeta och bo i Sverige tillfälligt eller permanent och personer som åberopar flyktingstatus, måste kunna uppvisa giltiga och korrekta identitetshandlingar.

 

MEDLEMSSKAPET I EUROPEISKA UNIONEN SKA UPPHÖRA EU är ett demokratiskt misslyckande såväl som politiskt och ekonomiskt. Den politiska unionen bör därför lämnas. Frihandeln ska upprätthållas enligt EES- och WTO-avtalen. Fria Medborgare avvisar även medlemskap i EU:s valutasamarbete, samt Schengenavtalet om gemensamma, yttre gränser.

 

FRIA MEDBORGARE står på frihetlig, medborgerligt nationalistisk grund och är frihetligt och framstegsvänligt. Vi strävar efter att med utgångspunkt i demokratiska och frihetliga värderingar, ge den enskilde medborgaren initiativet i vardagslivet. Vi vill bredda och fördjupa demokratin och skapa nya demokratiska dimensioner. Medborgarrätt och mänskliga rättigheter är partiets bärande idé.

 

    • FRIHET och DEMOKRATI

    • MÄNSKLIGA FRI- och RÄTTIGHETER

    • MEDBORGERLIGA FRI- och RÄTTIGHETER

    • ETT STARKT CIVILT SAMHÄLLE

    • BEGRÄNSAD OFFENTLIG MAKTUTÖVNING

 

 

Partiprogram

 

FÖRFATTNINGEN

 

Maktbalans med strikt åtskillnad mellan den lagstiftande församlingen (Riksdagen), den verkställande makten (Regeringen), den dömande makten (Högsta Domstolen) och den penningutgivande makten (Riksbanken) ”checks and balances”.

 

Sverige – en marknadsekonomisk demokrati

 

Inrättande av författningsdomstol

 

Decentralisera Skatteväsendet. Varje kommun skall ha en egen skattemyndighet för att säkerställa kommunalt självbestämmande gentemot staten. Staten ska inte förfoga över kommunala skatter. Kommunerna ska själva förfoga över skatteintäkterna, vilket är en förutsättning för det kommunala självstyret.

 

Dubbelbeskattning, av exempelvis bolagsvinst/aktieutdelning ska förbjudas, exempelvis även omsättningsskatt beräknad på bränsleskatt. Omsättningsskatterna ska avskaffas och förbjudas

Beslutande folkomröstningar skall införas efter schweizisk modell

 

Majoritetsval i enmandatsvalkretsar och direktval av offentliga ämbetsinnehavare på alla nivåer. Kandidater ska utses i öppna primärval. Närdemokrati är ledstjärnan.

 

Förbud mot att myndigheter bedriver opinionsbildning

 

Landstingen ska avskaffas till förmån för en nationell statlig sjukvårdsförsäkring

 

Skattebetalaren ska inte inte ha bevisbörda gentemot Skatteverket – Rättssäkerhet. Skatteverket måste för att få verkställa ett skattekrav hos kronofogden, ha fått en lagakraftvunnen dom som bekräftar kravet

 

Skattetillägget ska avskaffas helt och hållet

 

Endast svenska medborgare ska ha rösträtt till allmänna val även till kommunala val

 

Valkungadöme: Direktval av statschef – Kung eller Drottning (Författningsändring efter folkomröstningsbeslut). En av folket direktvald statschef med mandat av det samma, att föra Utrikes- Försvars- och Säkerhetspolitik. Statschefen ska också deltaga i Regeringssammanträdena.

 

Konungariket Sverige – En oavhängig stat som inte ska underkastas politiska beslut från utlandet, beslut som undandras medborgerligt inflytande.

 

Politiska partier och enskilda politiska kandidater på motsvarande riksnivå och regionala förbund måste redovisa bidrag högre än fem basbelopp från enskilda personer, företag, organisationer och stiftelser. För lokala partiföreningar ska ett basbelopp gälla.

 

Dubbel straffsats för offentlig ämbetsman eller offentlig tjänsteman som begår brott mot medborgare i samband med ämbetsutövning eller tjänsteutövning

 

Statschefen, Statsministern eller annat Statsråd ska ej inneha förtroendeuppdrag inom politiska partier

 

Statsministern eller annat Statsråd får ej påverka riksdagsledamots röst

 

Sveriges statschef skall vara född i Sverige, vara svensk medborgare, vara ostraffad och ha fyllt 40 år vid tillträdandet

 

Ledamot av Sveriges Regering skall vara född i Sverige, vara svensk medborgare, vara ostraffad och ha fyllt 18 år vid tillträdandet

 

Ledamot av Sveriges Riksdag skall vara svensk medborgare och fylla 18 år senast valdagen

 

Nej till storregioner – större och färre landsting gör inte stordriften bättre som verksamhets-form. Det finns inga belägg för att stordrift effektiviserar offentliga verksamheter. Nej till pyramidformade maktstrukturer. Ju plattare organisation, desto bättre

 

Företrädare i ansvarig ställning för myndighet, politiskt parti, organisation, stiftelse eller privat företag, eller annan liknande institution, som kränker eller misstänks kränka den enskildas mänskliga fri- och rättigheter, skall lagföras inför författningsdomstol

 

(Ledamot i Sveriges Riksdag måste vara bosatt inom den valkrets, av vilken denne blivit vald)

 

Tvååriga mandatperioder i stället för fyraåriga. Detta för att sätta akut press på de valda, att åstadkomma det de lovade väljarna före valet

 

Återinför tjänstemannaansvaret. Ämbetsman eller offentlig tjänsteman som under tjänsteutövning gör sig skyldig till domstolstrots, ska dömas till livslångt skadestånd

 

Offentliga tjänstemän ska inte vara valbara till uppdrag i folkvalda församlingar, såsom Riksdags- Kommunal- och Landstingsval

 

Individuell lönesättning för domare skall förbjudas, då risk finns för prestationslönesättning.

 

Domstolsprocesser riskerar då att hastas igenom, med allvarlig risk för att rättssäkerheten åsidosätts

 

Domare och rådmän på alla nivåer och över hela riket, ska väljas av folket

 

Den verkställande makten – Regeringen – ska inte ha rätt att benåda dömda brottslingar

 

Öppen e-Förvaltning, med redovisning av intäkter och utgifter i realtid, för stat, kommuner och landsting via internet

 

Hemliga omröstningar Sveriges Riksdag ska förbjudas. Väljarna ska alltid kunna veta hur deras företrädare röstar i alla frågor

 

Endast i Riket födda personer må inneha offentliga ämbeten i Sverige

 

Mångkulturalismen är kollektivistisk, individförnekande och fungerar inte, varför den ska strykas ur Sveriges Grundlag

 

Regeringsformen Kap 11, § 13, st 2: ”När synnerliga skäl föreligger, får Regeringen förordna att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning ej skall äga rum.” Denna grundlag ska avskaffas!

 

Konstitutionsutskottet (KU), samt Justitiekanslerämbetet (JK) ska avskaffas.

 

En rättsvägsgaranti ska införas, det vill säga, att alla har rätt att få sin sak prövad av en oberoende domstol.

 

Samtliga statsråd skall ha fackkompetens.

 

Straffimmunitet för Statschef, Statsråd, Riksdagsledamöter samt för diplomatisk personal, ska avskaffas. All straffimmunitet ska avskaffas.

 

Tillämpning av Sharialagstiftning ska förbjudas i Sverige

 

 

RÄTTSPOLITIK

 

Nolltolerans mot brottslighet

 

Kommunal ordningsmakt, polisiär närvaro i hela Riket för att anpassa brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder efter lokala förutsättningar. Civila ska åter anställas som ett stöd för poliskåren

 

Stärk brottsoffrens rättigheter samt inför obligatoriskt skadestånd för brottsoffer

 

Avskaffa den politiska tillsättningen av domstolarnas ledamöter - nämndemannasystemet

Alla domstolar ska uteslutande bestå av personer med formell juridisk kompetens

 

Rättsväsendets – Polis, Åklagare och Domstolar - närvaro i hela riket

 

Den generella förtidsfrigivningen ska avskaffas

 

Straffsatserna skall även gälla ungdomsbrottslighet där de dömda är mellan 10 och 18 år

 

Upprepad småbrottslighet skall leda till fängelsestraff

 

Strängare straff för anstiftan till upplopp och våldsamt upplopp

 

Dubbel straffsats för offentlig ämbetsman eller offentlig tjänsteman som begår brott mot medborgare i samband med ämbetsutövning eller tjänsteutövning

 

Brottsutredningar som omfattar mord eller dråp eller misstanke därom, skall utredas av en riksmordkommission

 

Anmälningar om brott där Polis kan misstänkas ha begått sådant, skall ej utredas av Polis och Åklagare inom samma domvärjo eller inom myndigheten. Utredningen skall göras av särskild åklagare och domstol

 

Frågan om huruvida poliser som fällts för brott, ska få behålla sin anställning som poliser eller inte, ska inte avgöras av Polisens Ansvarsnämnd (PAN). Detta ska avgöras av en oberoende kommission, bestående av jurister, alternativt av en författningsdomstol

 

Skyldigheten för sjukvårdspersonal att rapportera narkotikamissbruk till rättsväsendet ska avskaffas för att inte avskräcka missbrukare från att söka vård

 

Person som dömts för våldsbrott ska ej få äga hund, eller annat djur som kan användas som vapen mot annan person eller företrädare för rättsväsendet, eller annan myndighet

 

Svensk skadeståndsrätt ska reformeras enligt fransk och tysk modell

 

Prioritet åt bekämpning av våldsbrott, hemfridsbrott och bostadsinbrott

 

Strängare straff för övergrepp i rättssak

 

Skattebetalaren ska inte inte ha bevisbörda gentemot Skatteverket. Rättssäkerheten skall tillgodoses även i skattemål. Vid skattetvister som förloras av staten, skall staten ersätta medborgaren det dubbla beloppet av dennes rättegångskostnader, som ersättning för stress och psykiskt lidande, minst 100 000 kronor oavsett tvistebelopp om det når Regeringsrätten

 

Domstolarna ska döma för alla brott som åtalet gäller. Ej heller ska så kallad straffrabatt utgå, om det handlar om fler brott. Vid fällande domar ska bötesstraff eller fängelsestraff utdömas och bestämmas, för att läggas till varandra

 

Livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning i straffskalan för brott mot Skyddslagarna: sabotage, spioneri och terrorism. Även för högförräderi

 

Upprepad brottslighet ska leda till strängare straff. Mer än tre fängelsedomar ska leda till livstids fängelse

 

Vård och rehabilitering ska ges av dömda brottslingar som på grund av sjukdom eller sjukdomsliknande tillstånd begår brottsliga gärningar.

 

Person med utländskt medborgarskap som dömts för grovt brott, ska inte kunna åberopa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, för att få stanna i Sverige

 

Gärningsman som själv ådrar sig skada under förövande av brott, eller under flykt från brottsplats, ska inte kunna utkräva skadestånd för detta, vare sig från brottsoffer eller stat eller kommun, eller från ägare av enskild mark eller fastighet, där brottet förövas

 

Avbryt samarbetet med Europol till förmån för samarbetet med det redan existerande och

fungerande Interpol. Två polisorganisationer som arbetar parallellt skapar förvirring och oklarheter om ansvarsfördelning

 

Störande av tingsfriden ska leda till i ringa fall böter eller upp till två års fängelse, eller i grova fall, två till tio års fängelse

 

Medborgare som dömts till fängelsestraff ska inte ha rösträtt vid allmänna val, så länge de avtjänar fängelsestraff

 

Individuell lönesättning för domare skall förbjudas, då det kan leda till en tillämpning av prestationslönesättning. Domstolsprocesser riskerar då att hastas igenom, med betydande risk för att rättssäkerheten åsidosätts

 

Schengenavtalet skall sägas upp. De svenska tullstationerna ska återbemannas

 

Alla som propagerat för nuvarande asylpolitik ska betala skadestånd till Konungariket Sverige. Dessa pengar ska användas till ett återvandringsprogram

 

Endast svensk lagstiftning ska gälla i Sverige. Tillämpning av sharialagstiftning ska förbjudas

 

Straffimmunitet för Statschef, Statsråd, Riksdagsledamöter samt för diplomatisk personal, ska avskaffas. All straffimmunitet ska avskaffas.

 

Rättegångsbalken ska kompletteras med att domare ska skriva utförliga och för en lekman lättförståeliga domar. Domarnas utbildning ska väsentligt förbättras. Alla domare ska lära sig den tyska regeln om relationsteknik, vilket betyder en logisk uppbyggnad av domen

 

I fall att det behövs bevisning, ska domaren fatta ett bevisbeslut

 

En extra domarexamen ska införas, som visar att domaren behärskar det juridiska hantverket. Här extra tyngdpunkt på EU-rätt. Domarutbildningen ska inte knytas till Justitiedepartementet. Det ska vara vattentäta skott mellan den verkställande och den dömande makten.

 

Domskälen för avkunnad dom ska redovisas utförligt

 

FÖRFATTNINGSDOMSTOL (FD)

 

Ingen författningsdomare får tillhöra ett politiskt parti, eller ha tillhört ett dylikt, under de senaste tio åren. Antalet författningsdomare ska vara 30 stycken. Ingen författningsdomare får ha bisysslor

 

Alla svenska medborgare ska få vända sig direkt till författningsdomstolen om de anser att deras mänskliga rättigheter har kränkts. Författningsdomstolen ska ha rätt att kontrollera samtliga gällande regelverk i Sverige, eller som ska introduceras i Sverige. Författningsdomstolens domslut ska vara överordnade Europadomstolens

 

Författningsdomstolens jurisdiktion ska gälla samtliga privatpersoner, juridiska personer och myndigheter, även om de återfinns inom Europaunionen

 

FD ska kunna lagföra förtroendevalda som tillsatts genom allmäna val till beslutsfattande samt lagstiftande församlingar, samt även ämbets- och tjänstemän

 

Tjänstemannaansvaret ska återinföras

 

Justitiekanslerämbetet ska avskaffas

 

FAMILJEDOMSTOLAR ska införas.

 

Vid Tingsrätterna och Hovrätterna ska specialdomstolar för familjerelaterade mål införas, där domarna är specialiserade på familjerätt

 

KVINNODOMSTOLAR ska införas

 

Mål som gäller sexuella övergrepp mot kvinnor ska enbart behandlas av kvinnor på alla nivåer

 

 

SOCIALDOMSTOLAR ska införas

 

Samtliga sociala frågor döms av specialdomstolar, så kallade Socialdomstolar, i tre instanser. Dit ska även föras mål mot läkare och annan sjukvårdspersonal, under speciella avdelningar, där två läkare och tre yrkesdomare dömer. Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd ska avskaffas

 

 

SKATTEDOMSTOLAR ska införas

 

Samtliga skatteärenden ska behandlas av specialdomstolar för skattefrågor, i tre instanser

 

 

MEDIEDOMSTOLAR ska införas

 

Pressdomstolarna enligt Tryckfrihetsförordningen avskaffas. Mediedomstolar ska införas. Tingsrätter och Hovrätter tar över dessa mål. En svart lista med minuspoäng för samtliga mediebolag ska införas. Varje dom mot ett medium ger vissa minuspoäng. Finns mer än tio minuspoäng, exproprieras medieägaren/ägarna och chefredaktören avsätts och ges tio års yrkesförbud

 

De stora tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö ska utökas. Nedlagda Tingsrätter på småorter ska återinföras

 

Domare ska förbjudas att ha bisysslor som till exempel skiljemän

 

Antalet Justitieråd i Högsta Domstolen ska utökas från 16 till 30

 

Domare i mellandomstolar och högre ska inte få tillhöra något politiskt parti

 

Ingen domare får tillhöra hemliga sällskap, säkerhetstjänster eller liknande

 

En hemsida för varje domare ska införas. Alla som kommer i yrkesmässig beröring med domaren, eller blir dömda, får en accesskod till hemsidan där de kan komma med positiv eller negativ kritik mot domaren. Missbruk genom exempelvis lögn, ska beivras med drakoniska straff.

 

DOMARVAL

 

Varje domare och nämndeman ska utses genom allmänna val för en tid av åtta år

 

Domare i första instans väljs i samband med kommunalval. Resten i samband med Riksdagsval

 

Utskott som består av advokater, bolagsjurister, poliser och åklagare med ena halvan och befintliga domare med andra halvan, röstar fram förslag om nya kandidater som en valberedning

 

FÖRSVARET

 

Ömsesidigt förpliktigande försvarssamarbete med andra demokratiska stater avseende politiskt, militärt, ekonomiskt, materiellt och humanitärt bistånd i händelse av krig eller annan konflikt Sverige ska inte vara medlem av NATO och värdlandsavtalet ska sägas upp.

 

Sverige skall bidra med militär kapacitet erforderlig för försvarsalliansens sammanlagda försvarsförmåga

 

Sverige skall ha ett allsidigt totalförsvar avsett att möta alla typer av hot. Sverige måste kraftigt upprusta försvaret

 

Sverige skall ha en inhemsk försvarsindustri

 

Återinförd värnpliktstjänstgöring som en av flera åtgärder för att återuppbygga den svenska försvarsförmågan

 

Frivillig utlandstjänstgöring för värnpliktiga

 

Reservofficerarna ska återbeväpnas

 

Civilförsvaret ska återupprustas

 

Svenskt tillbakadragande från Afghanistan, för att satsa resurserna på försvaret av vårt eget territorium

Avskaffa det statliga interndebiteringssystemet – hyresuttag av statens fastighetsverk från myndigheter och verk

 

 

ENERGI

 

Avveckla elnätsmonopolet

 

Förbjud konkurrerande elbolag att samäga energikraftverk

 

Bevara de orörda älvarna

 

Stoppa den statliga satsningen på vindkraft, satsa istället forskningsanslag på energikällor som har rimliga förutsättningar att försörja Sverige med energi

 

Koldioxidskatten ska avskaffas

 

Tillåt glödlampor och förbjud lågenergilampor. Dessa innehåller giftig kvicksilverånga och ger minimal utstrålning av värme. Traditionella glödlampor har fördelen att utstråla mycket värme, vilket sänker uppvärmningskostnaderna

 

Ta bort nuvarande mikroprisområden och skapa en Nordisk marknad där investeringar i gemensam infrastruktur bekostas solidariskt av länderna. Då skulle man lösa problemen i prioriterad ordning, där de flaskhalsar som utgör största problemet, byggs bort först

 

Ge elproducenterna blocköverskridande direktiv, som ger incitament till långsiktiga investeringar i fungerande reglerkraft, oavsett väderlek

 

Det övergripande målet med energipolitiken är, att införa fri energi så fort som möjligt. Med fri energi avses neutrinoenergi. Under övergångstiden ska dagens alternativa energikällor utbyggas och kärnkraftsproduktionen av elektricitet, ställas om från Uran till Thorium. Därmed minskas kärnavfallsproblemet och det kan inte framställas kärnvapen. Säkerhetsproblemet kan lösas

 

Elektrisk energi ska överföras trådlöst med så kallad Tesla-teknologi, för att minska över-

föringsförluster med kabelteknologi

 

Elbilar ska utrustas med Tesla-antenner så att de kan få elen under körningen och sam-

tidigt ladda upp batteriet. Räckvidden för denna teknologi spänner över hela planeten. Tekniken kan appliceras även för järnväg, övrig kollektivtrafik samt på sjöfarten

 

Volvo personvagnar och SAAB ska återföras i svensk ägo med en av staten finansierad ”management buy-out” och statliga subventioner för omrustningen till elbilar med Tesla-antenner

 

Ersätt uttjänta kärnkraftsreaktorer och bygg ut till större kapacitet vid behov

 

Forskning, utveckling och drift av fjärde generationens kärnkraftsteknologi

 

 

IMMIGRATION

 

Sverige ska säga upp samtliga avtal som ger asylrätt i Sverige, då asylrätten missbrukats alltför mycket, alltför länge.

 

Person som får tillstånd att invandra till Sverige ska ovillkorligen kunna försörja sig själv. Försörjning samt bostad ska vara ordnad redan innan ankomst till Sverige

 

Person som får tillstånd till anhöriginvandring till Sverige ska ovillkorligen kunna försörja sig själv. Försörjning och bostad ska vara ordnad redan innan ankomst till Sverige

Utländsk medborgare som dömts för ett grovt brott eller fler, eller två eller fler ringa brott, ska efter avtjänat straff utvisas ur riket på livstid

 

Naturaliserat medborgarskap för person som erhållit detta på bedräglig grund eller som dömts för upprepad brottslighet, ska återkallas och vederbörande ska utvisas

 

Person som är straffad ska ej beviljas asyl, medborgarskap eller uppehållstillstånd. Person efterlyst för brott mot mänskligheten skall gripas och lagföras av internationell, svensk, eller annan stats domstol. I andra förekommande fall av efterlysningar ska den efterlyste utlämnas i enlighet med gällande avtal

 

Goda kunskaper i svenska språket, god kännedom om det svenska samhället och god vandel ska erfordras för att erhålla svenskt medborgarskap

 

Medborgarskap ska kunna erhållas tio år efter att den sökande har inflyttat till Sverige. Medborgarskapet ska ej erhållas som ett obligatorium, utan erhålles efter ansökan och prövning

 

Förnyade uppehållstillstånd ska ej beviljas utan prövning. Uppehålls- och arbetstillstånd ska beviljas periodiskt, om en arbetsgivare finner att personen i fråga har en unik kompetens som behövs i företaget

 

Person/personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och därför uppehåller sig olagligt i Sverige, ska ej erhålla fri sjukvård och fri skolgång, eller andra förmåner. De ska utvisas ur riket. Undantagna är personer i behov av akut sjukvård

 

Permanent uppehållstillstånd som status ska avskaffas. Endast status som turistvisum,

tillfälligt uppehållstillstånd och medborgarskap ska kunna erhållas

 

Tillämpning av Sharialagstiftning ska förbjudas i Sverige

 

 

EKONOMISK POLITIK

 

Sverige ekonomiska system ska vara fri marknadsekonomi

 

Sveriges valuta – Kronan – ska behållas. Sverige ska kunna bedriva en självständig finans-, valuta- och räntepolitik, inte ingå i ett internationellt valutasamarbete (Euro), av den typ som Europeiska Unionen bedriver

 

Riksdag och Regering ska fortlöpande arbeta med att minska statsskulden, syftande till likvidation av denna

 

Avskaffandet av kontanterna – mynt och sedlar - ska stoppas

 

Arbetspengar = Arbetsbaserad penningutgivning

Endast den svenska staten ska utfärda pengar genom Riksbanken. Pengarna som skapas ges ej ut som lån, utan bland annat som investeringar i samhällsnyttiga projekt. Dessa pengar får ej heller återkrävas av staten. Detta manifesterar principen om arbetsrelaterad penningutgivning. Pengar ska inte backas upp med guld som igår, inte heller med skuld som idag, utan med arbete för att ge den förvärvsarbetande en mäktig position i samhället. Genom detta försvinner också inflation och deflation då penningmängden alltid motsvarar bruttonationalprodukten. Eftersom staten kan ge ut pengar för sitt eget behov, behövs nästan ingen annan beskattning. Skattetrycket kan på detta sätt sänkas med upp till 90%.

 

Privatbankernas kapitaltäckningskrav ska höjas till 100%. En bank ska aldrig kunna låna ut pengar den inte har. Insatta medel ska hållas på bankens klientmedelskonto och får inte ingå i bankens balansräkning

 

Derivatinstrument, derivathandel och nakenblankning kriminaliseras. Detta gäller även för svenska banker på utländska marknader

 

Kontantväsendet ska skyddas i Grundlagen. Bankoktroj ska villkoras med att bankerna hanterar kontanter. Att vägra ta emot kontanter som betalning för varor och tjänster, görs till ett brott. Människor måste ha rätten att ta ut sina tillgångar från bankerna, för att välja andra sparformer än banksparande

 

Alla de finansiella restriktioner och övervakningslagar och förordningar som tillkommit i kölvattnet efter det så kallade kriget mot terrorn som startade 11 september 2001, förpassas till historiens skräpkorg

 

Förbudet i EU-kontraktet (Artikel 123:1 AEUV) om att staten inte får låna pengar av en centralbank, måste avskaffas

 

Alla kommuner ska införa en kommunintern bank, det vill säga kommunalt ägda banker

-----------------------

Resten av programmet kan läsas under ovan angivna länk.

Annat om vårt nya parti på WTV:

Vi söker namnförslag till vårt nya parti

 

 

USA/Bill Gates bakom kontantmorden i Indien för att främja biometriska + andra betalsystem

2017-01-27 00:00

Att Indien i slutet av 2016 drog in den delen av kontanterna, som var viktigast för befolkningen med svepskälet att bekämpa korruptionen och svarta pengar har gammelmedia berättat om. Mindre känt är att många fattiga och halvfattiga har drabbats hård av detta i Indien, med talrika dödsfall som följd. Detta är extra cyniskt med hänsyn till Indiens stora fattigdomsproblem! Regeringen i Indien borde åtalas för landsförräderi och massmord samt få sparken omedelbart.

källa

Totalt okänt är att det handlar om en konspiration och att USAID, Bill Gates och George Soros är brottslingarna som ligger bakom, som vanligt höll jag på säga. Tre huvudsyften har James Corbett lyckats gräva fram:

1. Avskaffandet av kontanterna,

2. införandet av digitala betalsystem via mobiltelefon,

3. införandet av biometrisk teknologi för betalningar, d.v.s. mätning av fingeravtryck och iris i ögonen, för att identifiera en person i samband med en digital betalning.

Alla dessa mål har som huvudsyfte, att förslava hela mänskligheten med elektronik, i slutändan mikrochips. Finns inga kontanter, kan de elektroniska betalningsinstrument lätt stängas av för just dessa, som anses obekväma, som inte delar samma värdegrund som etablissemanget, med andra ord värre diktatur än hos George Orwell.

Tack för filmtipset!

P.S.: Filmen missar dock, att även guld har förbjudits nu i Indien och polisen har gjort räder mot många privathushåll och stulit folks guld. Indien är nämligen en starkt guldälskande nation, vilket är väldigt klokt.

Dessutom delar jag inte James Corbets bedömning att centralbankerna har monopol på pengarna. Detta gäller enbart kontantdelen, som är ganska liten. Den största delen är digitala pengar och de produceras av privatbankerna under fri konkurrens. Så denna konkurrens, som Corbet efterlängtar så mycket i slutet av filmen, den finns redan sedan valutamarknaden avreglerades och Forexspekulanterna vuxit som svamp ur jorden. Vilken träsk det har blivit är ju lätt att upptäcka nuförtiden. Corbet har inte läst på ordentligt i denna punkt.

Viktigt inslag plus namninsamling för kontanträddnig på Blueshift.nu:

Kontantuppropet 2017 – Gratis kollektivtrafik och parkering i hela Sverige

Annat om kontantkonspirationen på WTV:

Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!;

 

Daily Mail förutspår ekonomisk kollaps av Euron 2017

2017-01-03 21:39

Simon Parkes hänvisar till ett sensationellt inslag från Daily Mail den 31 december 2016:

PETER OBORNE ON POLITICS AND POWER: 2017? Mrs May's masterstroke, death of the euro - and a nasty surprise for us all...


Inslaget kunde ha skrivits på ett alternativt medium. Han inleder med att Turkiet kommer att släppa in flera 100 000 migranter till Europa, då Erdogan är starkt irriterad över Merkel, som inte höll avtalet med att släppa visumkravet för Turkiet samt att EU nobbade landet igen att bli deras medlem.

Detta kommer att gynna högerpartierna så att Marine Le Pen kommer att vinna det franska valet. Hon kommer att ta Frankrike ur Euron och eventuellt ur hela EU.

Den effektive härskaren i Saudiarabien prins Salman kommer att förlora makten med resten av den saudiska kungafamiljen samt diktatorkollegan Mugabe (svårt att säga vem som är grymmare) kommer också bli ett minne blott.

Det riktigt intressanta är Daily Mails bedömning att vi snart kommer att få en global finanskris som kommer att vara värre än den från 2008.

"Another Global Financial Crash

The world will pay the price for years of indebtedness and overspending. According to International Monetary Fund figures, world indebtedness stands at $152 (£122) trillion. That’s well over twice global output.

Much of that debt — such as loans extended to embattled eurozone countries Greece and Italy — will never be repaid.

The crisis in confidence will start with a crash in the bond markets, setting off a surge in interest rates and quickly lead to a series of bank failures across the world. This financial crisis will be more difficult to solve than the 2008 crash because national governmental finances will no longer be strong enough to come to the rescue as they did eight years ago.

Collapse of the eurozone

This financial crisis will be a turning point for the EU’s flawed currency system. Greece will be forced to return to the drachma — triggering a chain reaction which will quickly see Italy, Cyprus, Spain and other southern European countries follow suit and abandon the euro. Greece, Italy (by now back to using its old currency, the lira) and others will declare national bankruptcy and refuse to pay their debts.

Small savers and depositors across Europe will see their investments wiped out, setting off riots. Paralysed by such chaos, the European Central Bank will fail as member states will refuse to fund its losses.

Watch out for an acrimonious battle over who owns the European Central Bank’s billions of worthless debt. In the short term, this will set off a round of crashing stockmarkets and economic depression.

However, there is an up-side. Freed from the straitjacket of the euro, many European countries will bounce back to economic health."

Simon Parkes nämner också att inte bara USA:s utrikesminister John Kerry var på Antarktis före och under den amerikanska valdagen utan även påven för att förhandla med en negativ grupp av de Stora Nordiska.

Se annat om Kerrys Antarktisbesök på WTV:

Hillary firade redan sin valseger när Obama fick fly till Air Force One efter mordhot;

Jordbävningen Nya Zeeland konstgjord. Vad gjorde John Kerry där och på Antarktis under valdagen?

 

Sabotage mot White TV och vårt nya parti

2016-12-30 22:24

Igår, den 29 december 2016 till nymånen, hade vi planerat att publicera vårt nya partis program för offentlig diskussion innan det blir officiellt. Men då bröt plötsligt servern för White TV ihop. Samtidigt förstördes mitt grafikkort på min Mac Book Pro från 2011. Detta kort hade jag fått byta sommaren 2015 för dyra pengar. Min reservdator (PC) torpederades också, han startade inte ens ......

Att alla tre fel uppkommer samtidigt då programmet av världens modernaste parti, som bl. a. vill ta makten från privatbankerna, skall publiceras och diskuteras för första gången, kan inte vara en slump. Enligt Leif GW skall vi hata slumpen och där har han rätt!

Tack i alla fall för de talrika namnförslagen. Vi har inte bestämt oss ännu, vilket namn det nya partiet skall få.

Läs även på WTV:

Vi söker namnförslag till vårt nya parti

 

 

Vi söker namnförslag till vårt nya parti

2016-12-13 21:31

källa

Jag, Henning Witte, chefredaktör på White TV, är med och grundar ett nytt parti i och för Sverige. Partiet plockar de bästa idéerna från alla partier plus revolutionerande nya programpunkter. Vänstern har bästa bankkontrollprogrammet samt vinsttak i vården, MP har några bra miljö-förslag, S har en modig utrikesminister som erkänt Palestina som stat, M plockar stora poäng att sänka skattetrycket, FI vill kämpa mot det hemska patriarkatet, KD och SD har bra invandringspolitiska förslag.

Vi är därför varken höger eller vänster utan framme.

Vi tänkte först gå ut med en förfrågan till allmänheten vad ni tycker ett sådant parti skall heta och senare publicerar vi förslag till hela partiprogrammet för offentlig diskussion i förhoppningen att få förbättringsförslag från er.

Vårt nya parti menar att Sverige borde anta en ny Författning enligt nedanstående:

Konungariket Sverige kan liknas vid ett Hus, som vilar på fyra av varandra oberoende hörnstenar:

* Den Lagstiftande makten, som är Riksdagen

* Den Verkställande makten, som är Regeringen

* Den Dömande makten, som är Domstolarna

* Den Penningutgivande makten, som är Riksbanken

Vårt nya parti ska verka för närdemokrati enligt den subsidiära principen, att beslut så långt möjligt ska fattas så nära den enskilde medborgaren som möjligt. Många beslut är av den karaktären, att dessa inte ska underkastas beslut av församlingar valda av folket genom allmänna val, då dessa kan vara av privat natur. Ämbetsmän på alla nivåer ska direktväljas av Folket.

Vårt nya parti ska verka för att införa fri, gratis energi för alla.

Vårt nya parti ska verka för fri marknadsekonomi, samt för att skydda den från konkurrenshämmande maktkoncentrationer. Staten återges ansvaret att bedriva infrastrukturell verksamhet, där dåliga förutsättningar finns för att konkurrensutsätta verksamheten.

Vårt nya parti ska verka för att livsnödvändiga, gemensamma tillgångar skyddas genom att förhindra utförsäljning till privata intressen, såsom luft, vatten et cetera.

Vårt nya parti ska verka för att samtliga som sökt och fått asyl på falska grunder, samt eventuellt erhållit medborgarskap på falska grunder, ska utvisas och i förekommande fall erhållit medborgarskap, få detta medborgarskap återkallat, dock bara till länder eller regioner utan krig.

Lögnaktig journalistik ska kriminaliseras. Pressdomstolarna enligt Tryckfrihetsförordningen avskaffas. Mediedomstolar ska införas. Tingsrätter och Hovrätter tar över dessa mål. En svart lista med minuspoäng för samtliga mediebolag och journalister ska införas. Varje dom mot ett medium och/eller journalist ger vissa minuspoäng. Finns mer än tio minuspoäng, exproprieras medieägaren/ägarna och chefredaktören avsätts och ges tio års yrkesförbud. Bara en ägare får äga ett medium. Bonnier och de andra storägarna skall exproprieras och välja ett medium de vill ha kvar.

Pengarna skall förstatligas precis som kontanterna, som skall bevaras. Bankerna förblir privata men fråntas makten att skapa olagliga digitala pengar (mer än 90% idag). Enbart Riksbanken får ge ut pengar, E-kronan + kontanter. E-kronan skall vara ränte- och återbetalningsfritt, som ett slags bidrag, s.k. arbetspengar. Riksbanken ger ut så mycket pengar som det arbetas i samhället (BNP), pengar backas alltså upp med arbete och inte med skulder som idag, eller guld som förr. Detta medför en minskning av skattetrycket med ca. 90% då staten gör pengarna själv som behövs i samhället. Inflation och deflation försvinner, arbetslöshet är ett minne blott och bubblor samt cykler inom konjunkturen försvinner.

Genom allt detta får folket betydligt större makt på bekostnad av bankerna, vars olagliga pyramidspel krossas.

Då kanske det blir äkta demokrati i Sverige för första gången?

Namnförslag kan skickas till den krypterade tipsfunktionen hos White TV eller till

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Film om Kanada, som hade förstatligat sina pengar från 1937 fram till 1974 och mådde mycket bra av det: