ISIS-terrorister erkänner hjälp från Turkiet och löfte om syriska pass för att smugglas in i Europa

2016-05-09 19:48

Tack K för tipset och översättningen:

KURDISKA YPG:S INFÅNGANDE AV ISIS-KRIGARE AVSLÖJAR TURKISK REKRYTERINGSMETOD

"Bortsett från gråtandet och vädjandet, [så har] de här snubbarna några intressanta saker att säga ...

Observera att de säger att de rekryterades i Turkiet, där informerades de om att kurderna var deras fiender, och lovades pengar och ett syrisk pass så att de [skulle] kunna åka till Europa som 'syriska flyktingar'.

Detta är handfasta bevis för vad vi har känt till en tid - att många av ISIS-krigarna rekryterades från invånarna i flyktinglägren längs den turkiska sidan av gränsen mot Syrien.

Det kastar dessutom ytterligare ljus över Turkiets skapande av en hemlig armé innanför Europas gränser.

Vi vet att Turkiet har skickat män till Europa för att bilda terroristceller, dolda mitt i flödet av migranter och låtsande vara legitima flyktingar från kriget i Syrien. Dessa gråtande ISIS-krigare ger en klar bekräftelse om att de ISIS-män Turkiet rekryterat, skickas till Europa med syriska pass."

Veterans Today kom med denna scoop:

Kurdish YPG capture of ISIS fighters reveals Turkish recruitment method

"Aside from the crying and pleading, these guys have some interesting things to say  ...

Note that they say they were recruited in Turkey, told that the Kurds were their enemies and promised money and a Syrian passport so they could go to Europe as a ‘Syrian refugee’.

This is solid proof of what we have known for some time – that many of the ISIS fighters were recruited from the population of the refugee camps along the Turkish side of the border with Syria.

Furthermore, it throws additional light on Turkey’s creation of a covert army within Europe.

We know that Turkey has been sending men to Europe to setup terrorist cells, hiding amidst the flow of migrants and pretending to be legitimate refugees from the war in Syria; these crying ISIS fighters confirm that Turkey is indeed sending men it recruited to ISIS into Europe with Syrian passports."

 

 

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.