Om ondska, krig och våld

Wednesday, 05 August 2020 19:23

av Jan Erik Sigdell

Jag tar här upp allmängiltiga frågor som bland andra väcktes i några mycket intressanta diskussioner mellan Henning Witte och Mikael Hagenbo som finns att höra och se som videos på Hagenbos videokanal. Det är bland annat också frågor om den syn- och kännbart växande ondskan i världen, om satanism och negativa andevarelser och energier som vill styra människor, inte minst i den politiska eliten.

Vår värld är en ondskans värld och det i alla former och dimensioner. Hur kan detta komma sig? En psykiatrisk epidemi råder som börjar redan längst nere i skalan med djurplågeri och fortsätter uppåt via misshandel och missbruk av barn och därutöver detsamma av familjemedlemmar i övrigt. Kretsen vidgar sig sedan till medmänniskor i omgivningen och hela det sociala omfältet och urartar i rasism, klan- och gruppkonflikter, inbördeskrig, nationella krig och folkmord. Därtill hör egoistisk likgiltighet för andra och deras problem eller lidanden, bara jag får mitt: ”Sköt dig själv och skit i andra.”

Vad får en människa till att sparka boll med en igelkott eller köra in en pinne i baken på en kanin och upp igenom dess kropp (som jag nyligen läste om i Internet, en synnerligen plågsam död)? Eller om man låter djur svälta ihjäl bara för att man inte bryr sig? Hur kan det se ut i en sådan persons höggradigt sjuka hjärna? Ger det någon form av sadistisk sexuell tillfredsställelse? Eller en patologisk maktkänsla? Eller en ställföreträdande hämndupplevelse på oskyldiga för våld eller likgiltighet som man själv har blivit utsatt för? Eller är det snarare fråga om avund och girighet?

Hur kan man ha skadeglädje av att en annan människa har det svårt, upplever förlust eller plågas fysiskt av andra eller av sjukdom? Hur kan man betrakta andra som villebråd för att ta ifrån dem vad man själv vill ha eller för sexuellt våld? Hur kan brutal sexualitet ge någon människa en tillfredsställelse när den andra personen upplever motsatsen? (Då får man ju aldrig uppleva undret av ömsesidig tillfredsställelse i kärlek.)

Vad har hänt med vår mänsklighet på den här planeten som har fått den att spåra ur så totalt? Var blev kärleken för medmänniskan av? Och var medkänslan? Och var välvilligheten? Allt sådant som kunde ha gjort vår värld till ett paradis istället för det helvete den nu alltmera är, var blev det av? Och var började detta någonstans?

Ser det inte ut som om skapelsen gick snett någonstans och urartade i vansinne? Hur kunde detta i så fall hända, var och när? Om det nu fanns en skapelse… eller gjorde det inte det? Kanske det hela någonstans växte som en elakartad kräftsvulst? Om en skapare finns, drabbades han av sadism, skadeglädje, hämndlystnad eller överdriven bestraffningsmani för olydnad, så kallad kadaverdisciplin? Eller tröttnade han bara på skiten när det inte var roligt längre?

Vad är det egentligen som händer i världen idag? Vi upplever hur ett satanistiskt världsherravälde i form av en Ny Världsordning uppstår, med allt mindre frihet i alla avseenden. Inte bara inskränkt åsikts- och yttrandefrihet utan också rörelsefrihet och en allt intensivare övervakning av var vi är, när vad vi gör där, vem vi träffar och varför. I en ganska nära framtid får vi inte längre köra bil hur som helst eller inte alls, utan endast vistas på tillåtna ställen och vid tillåtna tider. Varje meter registreras även när vi blir hänvisade till kommunala trafikmedel. Kameror kopplade till elektronisk ansiktsigenkänning följer varje steg vi tar och varje handling vi gör. Detta har redan börjat i Kina och kommer snart hit. Det är just för detta som 5G utvecklas! Vi har ju inga privata behov av en supersnabb kommunikation och de flesta verksamheter heller inte, men en totalövervakning av allt och alla behöver den! Går man i en miljonstad över gatan mot rött när ingen trafik kommer skall detta omedelbart registreras för straffpåföljd, vilket utan 5G tar för lång tid för behövlig databehandling. När sedan alla har chips som registrerar vad vi tänker och styr vad vi gör krävs också 5G eller högre… Då är var och en av oss inte längre en människa utan bara en datorterminal! Den enda gud som då finns kvar är ett världsomfattande datornät med artificiell intelligens! Gud? Eller Satan? Var blev då Gud av? Och vem är han, egentligen?

Hur kan vi få veta vem han verkligen är? Vad säger gamla skrifter och texter? Vad säger Bibeln och vad säger ännu äldre skrifter, om de finns? Bibeln börjar i första satsen med ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” Här stöter vi redan på ett språkligt problem! Det hebreiska ordet som har översatts som ”Gud“ är elohim, som är pluralisformen av el eller eloah = ”gud”, alltså gudarna! Således skapade gudarna himlen och jorden? Vilka gudar? Men verbet bara = ”skapade” står i singularis. För att sopa problemet under mattan deklarerar man då elohim som ”pluralis majestatis.” Ett bekvämt sätt att smita undan en besvärande diskussion…

På hebreiska står följande i 1Mos 1:1: Bere’shit bara’ ’elohim et ha-shamayim ve’et ha’aretz. Vad betyder bereshit? Be- hänvisar till begynnelsen och reshit betyder ”den första (av sitt slag)”, och vem kan det vara? Han måste väl vara skaparen själv! Då kommer vi fram till: ”I begynnelse skapade den Förste gudarna, himlarna och jorden,” Den Förste? Den högsta Guden, på hebreiska El Eljon! Ordet shamajim är egentligen pluralis det också, alltså ”himlarna.” Kosmiska världar? Bland dem jorden… Vad blev det här av JHVH, vanligen tolkad som Jahveh (eller Jehovah)? Är det inte han som är skaparen? Eller är han möjligen en av elohim? På många ställen i Bibeln kallas han ”Jahveh Elohim” vilket kunde antyda det senare. Då skulle Jahweh vara skapad av El Eljon!

Vad är den gnostiska kristendomen? Det är vanligt att betrakta den som en irrlära, kätteri. Men kan den vara det? De första kristna var ju obestridligen Jesu lärjungar, den inre kretsen kring Jesus. Denna urkristendom spred sig till förtret för dåtidens establishment och bekämpades, bland andra av Saulus, som sedan kallade sig Paulus. För att bromsa urkristendomen etablerade den härskande eliten i samhälle och religion med hjälp av Paulus en nedbantad kristendom, som för dem utgjorde ett mindre hot mot deras makt. Ur den ursprungliga kristendomen uppstod vad som kallas den gnostiska kristendomen medan den paulinska spred sig parallellt. Vid första konciliet i Nicaea år 325 blev den senare antagen som grund för den där uppstående kyrkan och den gnostiska kristendomen förklarades som kätteri och försvann sedan med tiden. Men en stor samling av deras skrifter upptäcktes 1945 i Nag Hammadi i Egypten, så att vi nu har tillgång till ett helt gnostisk-kristet bibliotek som på detta sätt hade räddats undan förstörelsen och väsentligen motsvarar den urkristendom som hade vuxit fram ur den inre kretsen kring Jesus. Där får vi en annorlunda bild av skapelsen!

Den bilden beskriver en obenämnd Högsta Gud och hans skaparkraft personifierad i Barbelo, som betraktas som betraktas som kvinnlig eftersom skapelsen ”föds” genom henne. Den Heliga Anden? Där finns (liksom i Bibeln) också en högfärdig ängel Satanael som tyckte sig vara större än skaparguden och vill ställa sin tron över hans. Därför kastade skaparguden ut honom ur det ljus som skapelsen uppstod i så att han hamnade i en mörk region, där han etablerade sin egen värld med sin egen sekundära skapelse. Med honom följde ett stort antal änglar som betraktas som ”fallna änglar.” Där uppstod den jämförelsevis mörka värld som vi nu lever i.

Hur gick då detta till? I skapelsens ljusvärld fanns en änglalik varelse Sophia = ”Visheten”, som försökte förstå skapelsen och själv göra efter Barbelo, varvid en ofärdig varelse Jaldabaoth uppstod och blev som ett missfoster som Sophia skämdes för, eftersom hon med detta hade gjort ett misstag. Den varelsen (med ett lejonhuvud och en ormkropp) flydde ut i mörkret. Man kan nog förstå detta som att Satanael omskapades som Jaldabaoth och sedan släpptes ut i mörkret för att där skapa sin egen värld, avskiljd från den sanna skapelsens ljusvärld vars existens sedan skulle vara okänd i den mörka regionen. De som fanns där skulle inte veta om att en bättre värld finns. Där blev han Satan, men utan -el, som kännetecknar någonting gudomligt.

Den första skapelsen i ljusvärlden var Autogenes (”uppstådd av sig själv”) som vi kallar Kristus (av grekiskans Christos = ”Den Smörjde”, således snarare en beteckning än ett namn). Han kan nog betraktas som skapargudens kärlek till sin skapelse. Han sände en budbärare till mörkrets värld för att undervisa mänskligheten, som sedan tackade för detta genom att mörda honom. Är Jesus alltså Kristus själv eller hans representant i den här världen? Jag förmodar det senare, men det gör nog ingen väsentlig skillnad.

Vem är då Jahveh? Att han torde vara Jaldabaoth som kom till mörkrets värld och nu betecknade sig med fyra bokstäver, JHVH, som en sorts anagram för ”jag är den jag är (och mera behöver du inte veta).”Att Jahveh är en elohim antyds av honom själv i 2Mos 20:2-3 and 4Mos 5:6-7: ” Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.” Den ordagranna översättningen lyder dock: “Jag är Jahveh, din elohim, som har lett dig ut ur Egyptens land och ut ur tjänarnas hus. Det kommer ingen annan elohim till dig i mitt ställe.”

Jesus talade ofta om sin fader, som vanligen tolkas att vara Jahveh av dem som inte vet att det finns en högre Gud (dvs. av de flesta). Stämmer det? I Joh 8:31-59 (Svenska Bibeln av år 1917):

31 Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: ”Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;

32 Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.”

44 ”I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

45 Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning.”

53 ”Icke är väl du förmer än vår Fader Abraham? Och han har ju dött. Profeterna hava också dött. Till vem gör du då dig själv?”

54 Jesus svarade: ”Om jag själv ville skaffa mig ära, så vore min ära intet; men det är min Fader som förlänar mig ära, han som I säger vara eder Gud.

55 Dock, I haven icke lärt känna honom, men jag känner honom; och om jag sade att jag icke kände honom, så bleve jag en lögnare likasom I; men jag känner honom och håller hans ord.”

58 Jesus sade till dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.”

59 Då togo de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig undan och gick sedan ut ur helgedomen.

Deras gud är ju Jahveh men Jesu fader står alltså över honom. Låt oss nu lägga ned stenarna och lyssna, för om vi inte vill lyssna, hur skall vi då kunna förstå?

Nya Testamentet är ett nedbantat hopkok av ett större antal skrifter som fanns på den tiden då den delen av Bibeln upprättades och fanns bland urkristna och andra. Man valde ut några ”politiskt korrekta” texter och justerade vid ”behov” sannolikt innehållet enligt vad som ansågs vara korrekt. Det fanns några gnostiska evangelier som inte fick komma med som man nu återfinner i Nag-Hammadi-biblioteket. Om man vill söka sig en tolkning som är mest trovärdig slipper man knappast undan att befatta sig dels med originaltexter på hebreiska resp. grekiska men också utsorterade skrifter.

Vad gäller hebreiska originaltexter har de under århundradenas lopp tydligen någorlunda likriktats men likväl finns ett stort antal tvivelaktiga ställen som har tagits upp av en bibelkritik som enligt många anses vara otillåten, ja rentav hädisk. Man får ju inte kritisera Guds ord! Men vad gör man då med diskrepanser och motsägelser samt med rent språkliga misstag? Sådana misstag gjorde säkert inte Gud, utan människor som hanterade texterna. Innan Gutenberg kom till gjordes böcker och skriftrullar som avskrifter från äldre texter eller nedskrifter av vad en föreläsare deklamerade inför en grupp skrivare. Om föreläsaren en gång läste eller sade fel, blev detta nedskrivet så. Sedan fick man inte rätta detta eftersom det ju var ”Guds ord.” Läste man eller skrev man fel så antogs det vara Guds vilja… På detta sätt fortplantade sig misstag till eftervärlden.

En person som var oerhört språkkunnig – inte bara i hebreiska utan även i sumeriska och assyriska – och befattade sig med detta var Friedrich Delitzsch (1850-1922). Han genomförde en grundlig stavelse- och rättskrivningskontroll av den hebreiska Bibeln och gav ut resultatet i bokform: Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament (Walter de Gruyter, Berlin 1920). Hans studie omfattar 143 tättskrivna sidor och avslöjar en nästan obeskrivlig mängd av rent språkliga rättelser som den hebreiska bibeltexten skulle behöva och som med stor sannolikhet torde ha förorsakat diverse missförstånd och feltolkningar. En grundlig analys av väsentliga delar av Gamla Testamentet är hans bok Die Große Täuschung (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart och Berlin, 1920). Den behandlar en mängd missförstånd och feltolkningar, inte – om nu någon skulle tro det – för att förkasta Bibeln utan för att finna en korrekt tolkning.

Tyvärr har tidigare hans sakliga studier üch deras fakta förbigåtts med tystnad i teologin, men det vore nu verkligen på tiden att de tas på allvar! Det är ju inte fråga om misstag som Gud kunde anses ha gjort, utan människor på skriftens väg genom tiderna.

En annan fråga är om Gamla Testamentet har föregåtts av äldre skrifter. Sedan man i mitten av 1800-talet började kunna tolka och läsa urgamla texter skrivna med kilskrift på lertavlor har ett enormt textmaterial samlats i översättningar som definitivt hör ihop med framför allt Moseböckerna. Kunnig även i dessa gamla språk har Delitzch också befattat sig med den frågan och angreps icke oväntat av fanatiker som ansåg kritisk källforskning av detta slag vara otillåten eftersom den skulle ifrågasätta Guds ord… Av jämförelser mellan Moseböckerna och kilskrifttexter, framför allt Skapelseberättelser som Enuma Elish och Atra-Hasis, framgår tydligt nog att Jahveh i sådana texter är en varelse som där kallas Enlil och att Noah i dessa skrifter var Utnapishtim, också kallad Ziusudra eller Atra-Hasis, som användes för en nystart av mänskligheten genom att försätta den till ett tidigare stadium innan den utvecklade sig för snabbt. Detta påminner om vad som händer idag där ”syndafloden” är en påstådd pandemi som man nu tycks vilja utnyttja till en globaliserande nystart genom en ny världsordning, som vill återskapa ett tvåklassamhälle som består av en liten elit som har makt över en försklavad mänsklighet…

Vad som i detta är ”Guds vilja” eller ”Satans vilja” kommer säkert att visa sig i ett Armageddon som troligen ganska snart förestår, efter vilket Kristus äntligen kan framträda öppet med en ny budbärare, medan han nu snarare verkar i bakgrunden.

Utomjordiska civilisationer
Första satsen i Bibeln, 1Mos 1:1, nämner i enligt min mening rätt tolkning ”kosmiska världar.” Det är ju helt klart att universum innehåller ett oräkneligt antal andra världar, också i andra dimensioner som vi inte kan varsebliva. En astronomisk uppskattning kommer fram till 1024 = en kvadrillion solar (stjärnor) och ett antal planeter i samma storleksordning. Det är helt enkelt fullständigt omöjligt att det inte däribland skulle finnas olika livsformer på andra planeter och rentav civilisationer, en del mera – kanske långt mera – utvecklade än vi. De hör också till El Eljons skapelser! Alltså måste vi räkna med existensen av andra ”folk” därute som kan tänkas iakttaga oss och till och med söka påverka oss, en del välvilligt, kanske en och annan mera illvilligt! Om de befinner sig på andra dimensionsplan än vi, är det möjligt att vi inte kan se dem även om de kan se oss. De är då egentligen inte mindre levande varelser än vi, bara osynliga för oss. Vi brukar kalla dem andevarelser. I mesopotamiska kilskrifter antyds att en sådan ”ras”, kallad Anunnaki, har haft – och fortfarande har – ett stort men hemligt inflytande i vår värld. Det skulle här nog föra väl långt att också gå in på detta, utan här vill jag hänvisa till mina böcker, varav den sista bland annat handlar om den tydligen förstående Nya Världsordningen, vilkens genomförande förhoppningsvis kommer att misslyckas genom att Kristi återkomst sätter stopp för den! Sannolikt genom en världsomfattande naturkatastrof i samband med att vår planet skiftar poler och sedan ”solen går upp i väster” (enligt en gammal förutsägelse). Detta leder till ett omfattande omskapande av landmassor och oundvikligen till massdöd – men det finns ju ingen död! Vår själ lämnar kroppen för att någon gång senare födas på nytt i en ny värld där Kristus råder.

Böcker av Delitzsch som PDF:

Die große Täuschung: https://ia800902.us.archive.org/12/items/MN41624ucmf_8/MN41624ucmf_8.pdf

Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament: https://ia800501.us.archive.org/24/items/dieleseundschrei00deli/dieleseundschrei00deli.pdf

Övriga böcker av Delitzsch som PDF:
https://archive.org/search.php?query=%28%28subject%3A%22Delitzsch%2C%20Friedrich%22%20OR%20subject%3A%22Friedrich%20Delitzsch%22%20OR%20creator%3A%22Delitzsch%2C%20Friedrich%22%20OR%20creator%3A%22Friedrich%20Delitzsch%22%20OR%20creator%3A%22Delitzsch%2C%20F%2E%22%20OR%20title%3A%22Friedrich%20Delitzsch%22%20OR%20description%3A%22Delitzsch%2C%20Friedrich%22%20OR%20description%3A%22Friedrich%20Delitzsch%22%29%20OR%20%28%221850-1922%22%20AND%20Delitzsch%29%29%20AND%20%28-mediatype:software%29

Anunnakitrilogin av Jan Erik Sigdell:
Die Herrschaft der Anunnaki,

Der Geheime Krieg der Anunnaki och

Die Manipulationen der Anunnaki

Första boken även på engelska: Reign of the Anunnaki

Mera detaljerat om ondskans härkomst