Nanopartiklar stor fara, öppnar för AI, den största faran

Monday, 29 January 2018 20:46

Nanoteknologi med nanopartiklar, även kallad nanobots, diskuteras knappast. Förmodligen hör begreppet smartdust även hit. Alla ord med smart är hemliga nyckelord som hänvisar till AI, konstgjord intelligens. Läkemedelsverken verkar inte undersöka hälsorisker heller. Nanoteknologin smygs in bakvägen, därför att den är mycket farlig utan kontroll.

En nanometer är en miljarddel meter.

"Det finns i dag nanopartiklar godkända för kliniskt bruk, bland annat magnetiska nanopartiklar av järn­oxid som används som kontrastmedel vid undersökning med magnetkamera   ....  Problemet är  att deras litenhet också gör att nanopartiklar kan åstadkomma oönskade effekter till följd av att de lyckas korsa biologiska barriärer, till exempel blod–hjärnbarriären eller blod–luftbarriären i lungorna [7]. På EU-nivå satsas det stort på nanosäkerhetsforskning, och inte mindre än 50 olika forskningsprojekt har finansierats enbart inom det sjunde ramprogrammet (www.nanosafetycluster.eu). I Sverige startade nyligen projektet MISTRA Environmental Nanosafety, med fokus främst på effekterna av nanomaterial i miljön (www.mistraenvironmentalnanosafety.org). Konsortiet avser bland annat att studera partiklar av volframkarbid (en legering av volfram och kol som ger upphov till ett mycket hårt material) som kan uppstå vid slitage av dubbdäck mot vägbanan, en angelägenhet inte minst på våra breddgrader. " skriver medicin professorn från KI i Läkartidningen.

"Nanomaterial uppvisar sällan eller aldrig en »naken« yta i ett biologiskt system utan de adsorberar i stället olika proteiner och lipider och troligen även and­ra biomolekyler beroende på sin storlek, ytladdning, grad av funktionalisering och så vidare. Denna »biokorona« kan variera beroende på den biologiska miljö som nanopartiklarna hamnar i (blodbanan,  luftvägarna osv), och man kan således tala om en ny biologisk »identitet«. På liknande sätt kan ett ytskikt av organiska och oorganiska substanser adsorberas till nanopartiklarna i naturen.  ....

... man kan fråga sig om vi är på rätt spår, om all denna forskning under mer än ett decennium har gjort att vi nu »förstår« och kan hantera nanomaterial på ett säkert sätt [33]. I Sverige har en nationell plattform för säker hantering av nanomaterial etablerats för att främja kunskapsutbytet mellan akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer (www.swetox.se). Detta är ett steg i rätt riktning, men det är också viktigt att en nationell handlingsplan utvecklas i samklang med internationella insatser inom EU och OECD."

Allt om Vetenskap skriver:

"Att mycket precist kunna skapa material på atomnivå kan resultera i material med helt nya egenskaper, kanske med stor nytta för mänskligheten. Men den snabba utvecklingen av nanotekniken kan enligt forskarna även ställa till med problem och det finns uppenbara risker.
Alla tänkbara industrigrenar påverkas eller ­kommer att påverkas av nanotekniken. Bioteknik, ­informationsteknik, fordonsteknik, livsmedelsteknik, byggnadsteknik och mycket mera. Redan för två år sedan fanns det mer än 300 000 olika typer av nanopartiklar i bruk för bland mycket annat läkemedel, färg, kosmetika, sportartiklar och bilvårdsprodukter. Idag är det ännu fler.
Samtidigt är hälso- och miljöeffekterna av nano­partiklar till stora delar okända och forskningen på området är närmast obefintlig.
Vi vet mycket lite om hur människan på sikt påverkas genom inandning, absorption genom huden och genom konsumtion och matsmältning.
Partiklar i nanostorlek kan ha helt andra egenskaper än naturliga molekyler av samma ämne
.  ......  En okontrollerad utveckling av nanotekniken skulle på sikt kunna medföra katastrofala följder för miljö och hälsa.
Tekniken används dessutom för utveckling av nya, sofistikerade och extremt dödliga vapen­system. Detta är något som många ser som ett skräckscenario
."

källa

Läs även på engelska Express:

Self-replicating Nanobots could DESTROY all life on Earth, warn experts

och på Natural Blaze

Nanochips And Smart Dust – Dangerous New Face Of Human Microchipping Agenda

Ray Kurzweil gör mycket reklam för nanobots i våra hjärnor. Men han är ondskans verktyg. Slutsatsen blir att motsatsen gäller: inga nanobots i våra hjärnor!

Liknande på WTV:

Stor skandal att Mario Draghi och Ray Kurzweil var på Nobelfesten men inte SD inslaget censurerat hos Google/Firefox

Artificial Intelligence (AI) not Artificial, Secret Scalar Waves used;

USA är en bioterrorist med morgellons, neural- och smartdust, chemtrails samt AI som vapen