Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 3)

Tuesday, 03 May 2016 18:02

Nya informationer!

Av Jan Erik Sigdell

Se också Del 1 och Del 2.

Vart är vi på väg med den Nya Världsordningen? Som visades i de två tidigare delarna väntar oss ett religionskrig med avsikten att i en långvarig process utrota andra religioner än Islam och tvångsomvända oss till den senare. Men bara som ett mellanled. När Islam har gjort sitt, ”tackar” man dem för vad de har gjort genom att omvända också dem – till satanismen! Varför man vill ha Islam som ett mellanled visades också. Bakom detta står satanistiska rörelser av frimurartyp, till vilka också sionismen hör.

Sedan några år uppstår en nygestaltad stat i Kazakstan. En stat med islamska element och med mycket som erinrar om frimureriets symboler. Huvudstaden heter Astana och den förbereds för att bli huvudstaden för den kommande världsregeringen. Detta världsherravälde med en religion samt sträng kontroll och totalitär övervakning av individen baseras på principer som har fastlagts i Agenda 21, men: What Is Agenda 21? After Watching This, You May Not Want to Know. För att ”bevara natur och omgivning” skall ett världssamhälle uppstå där “vanliga” människor skall leva ghettoiserade i särskilda enklaver, så som vi har sett i filmserien The Hunger Games samt i Huxleys Brave New World (filmen från 1982 tycker jag är mycket bättre än i den alltför nyskrivna ”remake-versionen” från 1998, som kanske avsiktligt missar en del punkter Huxleys budskap). Bara eliten skall ha tillgång till naturen och leva lyxliv där samt i egna stadskomplex, de övriga skall snarare förslavas.

Se följande:

The New World Order Has Created its First Capital City Headquarters in Astana Kazakhstan

Astana, Kazakhstan - A New Masonic Capital

Astana The Future New World Order City Capital of Kazakhstan

Har du nu märkt det redan? Astana – Satana – … I landet finns också ett enormt pentagram: Huge Devil Pentagram in Kazakhstan on Google Maps! Nu vill man förstås bortförklara detta som en fornlämning från en tidigare kultur: Mysterious Pentagram on Google Maps Explained. Det är då märkligt att man 1) i gamla tider med ”primitiva” metoder har fått till en så perfekt och stor symmetrisk figur som 2) bara kan ses ovanifrån. Pentagrammet är ju som bekant både en frimurarsymbol och en figur som används i rituella magiska sammanhang, framför allt satanistiska. Om denna figur skulle vara från en gammal kultur med motsvarande inriktning, så ser det ut som om man i likartat intresse vill bevara den…

Figuren påminner litet om de gåtfulla figurerna i Nazca i Peru. De är likaledes perfekt ”ritade” på den ökenartade marken och kan också bara ses från ovan. Varför har man gjort sådana? De ”vetenskapliga” förklaringarna håller inte alls. Man skulle till exempel ha sopat stenar åt sidan längs linjerna så att bara ökensanden syns där och linjerna skulle bildas av den senare. Jag har själv varit där och inte sett de stenhopar som i så fall skulle ligga på sidorna. Var skulle då de ”undansopade” stenarna ha hamnat? Många figurer påminner om sådana som ritas i en sammanhängande linje med en laserstråle. Har de ”ritats” uppifrån på något motsvarande sätt? Och varför kan man bara se dem ovanifrån? Det finns informationer (som naturligtvis genast förkastats av den så kallade vetenskapen) som tyder på att de markerar en landningsplats för utomjordiska besökare som kom dit för några årtusenden sedan… Skall figuren i Kazakstan ha en liknande uppgift? I så fall: för vilka utomjordingar? Reptiloider? Anunnaki?

Det där med utomjordingar är ju någonting som många reagerar allergiskt mot, rädda för att göra bort sig med att tro på sådant. Men när nu (vetenskaplig uppskattning) universum har trillioner planeter vid en motsvarande mängd olika solar (stjärnor), hur stor är då sannolikheten för att vår planet är den enda befolkade? En enda av trillioner? Den är så nära noll att det faktiskt är omöjligt. Men de är i så fall så långt borta att de aldrig kan komma hit – eller hur? Vi vill ju så gärna inbilla oss att vi är högst utvecklade av alla, med vår primitiva stenåldersmoral att använda teknologier mest till krig och förstöring. Det måste rimligtvis finnas åtskilliga därute som teknologiskt är mera utvecklade än vi (fast kanske inte alltid moraliskt). Även här är sannolikheten mycket liten för att det inte skulle vara så. Att vi inte kan föreställa oss att de inom en rimlig tid kan ta sig hit betyder inte att de inte vet hur de kan göra det. Vår fysik vet faktiskt idag att så kallade ”maskhål” (worm holes) är möjliga, som via andra dimensioner överbryggar tid och rum, men vi vet inte vad vi kan göra med dem. Det finns nog andra som vet det. Man har för övrigt nyligen experimentellt gjort ett litet och kort ”maskhål” i ett laboratorium i Barcelona.

I Del 2 nämndes ett utomjordiskt ingripande på vår planet som bland mycket annat har lett till monoteistiska religioner med en gud som vi kallar JHVH eller Allah, ursprungligen Enlil. Är det kanske honom som de bereder sig för att ta emot här igen?

I Jerusalem rekonstrueras Salomons tempel som skall stå berett när Messias kommer. Enlil? Den som hatar Kristus och därmed är en verklig Antikrist (se Del 2) och har en karaktär som egentligen kan betecknas som satanisk?

Det är nog ingen tillfällighet i detta sammanhang att Kazakstan var en del av det gamla khasariska riket och att beteckningen khasarisk tycks ha ett etymologiskt samband med namnet ”Kasakstan”, även om ingen tycks vilja tala om detta. Khasarernas omvändning till judendomen ledde ju till en ny strömning inom den senare som resulterade i sionismen och i att Israel inte är en verkligt judisk stat, utan en sionistisk (se Del 1). Är det egentligen sionismen som ligger bakom tempelrekonstruktionen i väntan på någon? Kan det vara den som också tycks eftersträva någonting som liknar en rekonstruktion av ett kasariskt rike i Kazakstan?

Nu vill jag här åter framhålla (se Del 1) att det är en stor och egentligen radikal skillnad mellan antisionism och antisemitism! Ett stort antal judar är ju antisionister… Att påstå någonting annat är bara en billig taktik. Jfr. Judaism And Zionism Are Not The Same Thing.

Kommentar till Del 1

Beträffande Pikes brev till Mazzini och annat som han lär ha skrivit har man invänt att där skulle förekomma ord som han inte kunde ha känt till, som ”Staten Israel”, fascism och nazism. Men dels tycks årtionden senare författare som Carr och Rodriguez med hänvisning till Pike ha tolkande använt vissa numera kända beteckningar som Pike inte nödvändigtvis måste ha skrivit så och dels kan de redan ha funnits i hemliga planer som ännu inte hade realiserats. Till exempel var ju staten Israel redan planerad av sionismen på Pikes tid. Dessutom lär Pike från en dunkel andevarelse ha fått visioner som hade med framtiden att göra. Någonting i stil med Crowleys Aiwass?

Jfr. Freemasonry Watch about Albert Pike, Who was Albert Pike? och Albert Pike and Three World Wars.